مقالات و پایان نامه ها

پياده سازي سيستم مديريت تداوم کسب و کار.پایان نامه نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار

دانلود پایان نامه

پياده سازي سيستم مديريت تداوم کسب و کار

داشتن يک برنامه اثر بخش مديريت تداوم کسب و کار، نقش مهمي در موفقيت کسب و کار هر سازماني دارد. تجربه نشان داده است که بيش از  %50 کسب و کارهايي که برنامه اي براي استمرار کسب و کار نداشتند، نهايتاً ورشکست شده اند. امروزه نياز براي کسب اطمينان از استمرار خدمات در سازمان ها به حداکثر ميزان خود رسيده است چرا که امروزه سازمان هاي نوين 24 ساعت شبانه روز طي 7 روز هفته در حال ارائه خدمات بوده و وابستگي و بعضا دامنه قابل تحمل سازمان به در دسترس بودن برخي از خدمات فناوري اطلاعات به زماني کمتر از ساعت مي رسد(دويست، 2009). تجربه و چارچوب مديريت تداوم کسب و کار شرکت اينفوامن به شما کمک مي کند تا از نقاط حساس و ضربه پذير کسب و کار خود آگاه و با ايجاد برنامه طرح تدوام کسب و کار و الزامات مربوط به آن، انعطاف سازماني مناسبي کسب کرده و در زمان هاي وقوع حوادث با اجراي برنامه اي مشخص از تداوم کسب و کار خود در هر شرايطي اطمينان حاصل نمايند. پس بايد با برنامه ريزي منسجم از تداوم ارائه اين خدمات حتي در زمان وقوع حوادث احتمالي اطمينان حاصل پيدا کرد؛ اين امر در قالب سيستم مديريت تداوم کسب و کار محقق مي گردد. اين سيستم به عنوان يک چارچوب مديريتي و کل نگر، در راستاي تعيين تهديدها و صدمات احتمالي که مي تواند بقاي سازمان را به خطر اندازد و ايجاد امکان و توانمندي جهت بازيابي و ارايه پاسخ مناسب به وقايع در جهت حفظ منافع ذي نفعان، شهرت و فعاليت هاي ارزش افزاي سازمان مي باشد. اهدافي که در استمرار کسب وکار و پياده سازي سيستم مديريت استمرار کسب وکار بدنبال تحقق آن هستيم عبارتند از(هيلز[1]، 2007):

  • بقاي شرکت
  • کسب سود و حفظ درآمدها
  • استمرار کسب وکار تازه تاسيس
  • حفظ برند و تصوير شرکت

با توجه به اهداف فوق الذکر مشخص است که مديريت بحران به معناي برنامه ريزي و عملکرد کسب وکار در شرايط بحراني با اهداف فوق سازگار مي باشد.

[1] . پياده سازي سيستم مديريت تداوم کسب و کار.پایان نامه نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کارHiles

دانلود پایان نامه
92