با انجام GLS بر روی معادله بالا تخمین سازگار اولیه آرلانو و باند(۱۹۹۱) بدست می آید، لیکن تخمین زننده بهینه GMM دومرحله ای آرلانو و باند برای  با استفاده از محدودیت های گشتاوری بالا بدین شکل خواهد بود:
 
در مورد تخمین زننده GMMاز حداقل نمودن فرم درجه دوم زیر بدست می آید:
 
که درآن Aیک ماتریس وزن دهنده است. با فرض اینکه خودهمبستگی نداشته باشد، آنگاه ماتریس وزن دهنده بهینه برای معادله تفاضلی بصورت زیر خواهد بود:
 
و E برابر است با:
 
این ماتریس وزنی در حقیقت ماتریسی است که در تخمین یک مرحله ای آرلانو و باند بکار می رود. با استفاده از اجزای خطای بدست آمده از تخمین یک مرحله ای می توان ماتریس وزنی دیگری بصورت زیر نوشت:
 
که همان ماتریس وزنی تخمین دو مرحله ای است. درنهایت باید بیان داشت که بطور کلی در تخمین های GMM همواره سه نکته اساسی وجود دارد:
تصریح متغیرهای ابزاری
انتخاب ماتریس وزن دهنده
تعیین یک تخمین زن برایV.

۴-۳-تصریح الگو

بحث مطالبات بانکها یکی از اساسی ترین موضوعات مطرح شده کنونی در اقتصاد کشور به شمار می رود، از آنجائیکه یکی از ارکان بانک ارائه خدمت به جامعه و اقشار مختلف شخصیت های حقیقی و حقوقی در سطوح مختلف تولید ،صنعت ،خدمات ،کشاورزی،مسکن و ….در قالب ابزارهای اعتباری و پرداخت تسهیلات می باشد به دنبال آن بحث مطالبات و طلب بانک ازدریافت کنندگان تسهیلاتی که نسبت به انجام تعدات خود در سررسید معین اقدام ننموده اندبوجود می آید.در حال حاضر بانکها از محل منابع داخلی تسهیلات تکلیفی، سهمیه ها، معرفی ها و طرق مختلف دیگر اقدام به پرداخت تسهیلات نموده تا بلکه همانگونه که مبادرت به تجهیز منابع می نمایند نسبت به مصارف و سقف های تعیین شده نیز بپردازند تا بدین جهت منابع بانک را در قالب عقود مختلف تسهیلاتی به مصارف صحیح و کاربردی برسانند. اما اینکه بانکها تا چه حد می توانند این گردونه را به نحو صحیح و با ریسک ها و کنترل های لازم بچرخانند موضوعی رامطرح می سازد بنام مطالبات سررسید گذشته و  معوق بانکها . با توجه به اینکه موضوع مطالبات بالطبع از پرداخت تسهیلات بوجود می آید بنابراین بحث اعتبار همانطور که از تعریف آن نیز مشخص می باشد «حسن شهرتی است که شخص نسبت به قابلیت ایفای تعهدات دارد» حائز اهمیت می باشد و اینکه تسهیلات چگونه و با چه ابزار و امکاناتی پرداخت و وصول گردد بسیار بسیار مهم و چشمگیر می باشد.
از اینرو، شناسایی عوامل موثر بر ورشکستگی بانکها از اهمیت بالایی برخوردار است لذا، یکی از ابزارهای شناسایی مولفه های تأثیرگذار همانا روش های متداول اقتصادسنجی است که در این مطالعه از روش گشتاورهای تعمیم یافته در داده های تابلویی بهره برده شده است و مدل اقتصاد‌سنجی به شکل زیر تصریح شده است:
 
 : ورشکستگی بانک(نسبت مطالبات مشکوک الوصول به تسهیلات اعطایی) بانک i در زمان t؛
: ورشکستگی بانک با یک سال وقفه بانک i در زمان t؛
 : لگاریتم تولید ناخالص داخلی(به عنوان سطح بازده) بانک i در زمان t؛
 : نرخ سود بانک i در زمان t؛
 : لگاریتم فضای کسب و کار بانک i در زمان t؛
 : لگاریتم نرخ تورم بانک i در زمان t؛
 : مالکیت بانک i در زمان t؛
(بانک های دارای مالکیت دولتی=۱ / بانک های دارای مالکیت خصوصی=۰)
 : لگاریتم اندازه بانک(نسبت دارایی هر بانک به کل دارایی بانک ها) بانک i در زمان t؛
: جمله اختلال مدل برای بانک i در زمان t.

۴-۴-آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی

اغلب مدلهای اقتصاد سنجی در گذشته ، بر فرض پایائی سریهای زمانی استوار بود . پس از آنکه ناپایائی اکثر سریهای زمانی آشکار شد ، به کارگیری متغیرها به انجام آزمون پایائی منوط گردید . اما بحث پایائی و همجمعی متغیرها و آزمونهای مربوطه ، در حالتی که از داده های ترکیبی استفاده می شود ، با حالتی که داده ها به صورت سریهای زمانی است ، تفاوت عمده ای دارد . آزمونهای ریشه واحد در داده های ترکیبی به وسیله کواه [۲۰] پایه ریزی شد . این مطالعات به وسیله لوین و لین [۲۱] ، لوین ، لین و چو [۲۲] و ایم ، پسران و شین [۲۳] کامل شد .

۴-۴-۱-آزمون لوین و لین (LL)

آزمون ریشه واحد مربوط به سریهای زمانی ، پایائی متغیرها را با استفاده از یک معادله بررسی می کند . لوین و لین نشان دادند که در داده های ترکیبی ، استفاده از آزمون ریشه واحد مربوط به این داده ها ، دارای قدرت آزمون بیشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشه واحد برای هر مقطع بصورت جداگانه است . لین ولوین ، آزمون ریشه واحد را بصورت زیر ارائه کردند :

که در آن  تعداد مقطعها ،  دوره زمانی ،  پارامتر خود همبستگی برای هر مقطع ،  اثر زمان و  جملات اخلال با توزیع نرمال است . فرضیات این آزمون بصورت زیر است :

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.