مأخذ: گزارش عملکرد بانک های کشور-بانک مرکزی ج.ا.ا .
* از اسفند سال ۱۳۸۸ شامل بانک های جدیدا غیردولتی شده صادرات، ملت، تجارت و رفاه می باشد.
نمودار ۳-۶: مقایسه نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی های بانک ها طی دوره ۹۱-۱۳۸۵

۳-۹-مقایسه اندازه بانک‌ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت

طی دوره ۹۱-۱۳۸۵

در این بخش پیش از آنکه به بررسی اندازه بانک ها بپردازیم مناسب است که توضیحاتی در این خصوص ارائه شود؛ اندازه بانک یکی از متغیرهایی است که می تواند بر مقدار مطالبات معوق موثر باشد. اما براساس مبانی نظری و شواهد تجربی تأثیر اندازه بانک ها بر نسبت مطالبات معوق مبهم است. از یک سو بانک های بزرگتر نسبت به بانک های کوچکتر استراتژی های مدیریت ریسک بهتری دارند. به عبارت دیگر، بانک های بزرگتر سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص می دهند و به سبب برخورداری از صرفه های ناشی از مقیاس و قلمرو احتمالا می توانند ارزیابی دقیق تری از ریسک افراد داشته باشند. بنابراین بانک های بزرگتر می توانند نسبت مطالبات معوق به تسهیلات کمتری داشته باشند. در مقابل، برخی مطالعات نشان می دهند رابطه ای مثبت بین نسبت مطالبات معوق و اندازه بانک وجود دارد. توجیه چنین رابطه ای به مصائب ناشی از کنترل و نظارت در بانک های بزرگتر باز می گردد که باعث شدت بیشتر مسائل اطلاعات نامتقارن و تضاد منافع می شود.
همانطور که در جدول(۳-۷) ملاحظه می گردد، اندازه بانک های تجاری، بانک های تخصصی و بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری طی دوره مذکور به ترتیب بطور متوسط ۴۲٫۴، ۱۹٫۹ و ۳۷٫۹ درصد بوده است. البته باید توجه داشت که تغییرات مالکیتی صورت گرفته در اسفند ماه سال۱۳۸۸ که در سیستم بانکی کشور صورت پذیرفت باعث شده است که اندازه بانک های تجاری و بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری دچار تغییرات چشم گیری شوند. درنهایت باتوجه به نمودار(۳-۷) در می یابیم که در سال ۱۳۹۱، اندازه بانک های تجاری، بانک های تخصصی و بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری به ترتیب ۲۰%، ۲۴% و ۵۶% می باشد.

جدول ۳-۷ : مقایسه اندازه بانک ها طی دوره ۹۱-۱۳۸۵ «برحسب درصد»

سال کل سیستم بانکی بانک های تجاری بانک های تخصصی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری
۱۳۸۵ ۱۰۰ ۷۲٫۲ ۱۶٫۴ ۱۱٫۴
۱۳۸۶ ۱۰۰ ۶۹٫۸ ۱۷٫۶ ۱۲٫۶
۱۳۸۷ ۱۰۰ ۶۵٫۸ ۱۸٫۱ ۱۶٫۱
*۱۳۸۸ ۱۰۰
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.