مقالات و پایان نامه ها

ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی-پایان نامه درباره جریان وجوه نقد

دانلود پایان نامه

ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی

به خصوصیاتی که موجب می شوند اطلاعات صورتهای مالی برای استفاده کنندگان مفید باشند، ویژگیهای کیفی اطلاق می شوند.دریک طبقه بندی کلی ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی به ویژگیهای کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات صورتهای مالی و ویژگیهای کیفی مرتبط با چگونگی ارائه اطلاعات تقسیم می شود. از ویژگیهای کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات مربوط بودن است.(بمانی محمدآبادی،82)

2-3-1 مربوط بودن

اطلاعاتی مربوط تلقی می شود که بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان موثرواقع شود.مربوط بودن یک ویژگی نسبی است.بنابراین اطلاعاتی مربوط تلقی می شود که بر تصمیمات استفاده کنندگان درباره نتایج رویدادهای گذشته وپیش بینی نتایج رویدادهای حال وآینده موثر واقع شود.(بمانی محمدآبادی،82)

2-4 محتوای اطلاعات مالی

اطلاعات صورتهای مالی که برای استفاده کنندگان تهیه می شود شامل بخشهای مختلفی است که هریک اطلاعات خاصی را شامل می شود.لذا سودمندی اطلاعات با توجه به فواید آنها برای استفاده کنندگان مشخص می شود.(بمانی محمدآبادی،82)

2-4-1 انواع آزمونهای محتوای اطلاعات ارقام حسابداری

محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری به این معنی است که گزارشهای مالی، اطلاعات جدید ومناسبی را به بازار منتقل می کنندوباعث تغییر در انتظارات سرمایه گذاران می شوندکه به تبع آن سرمایه گذاران به این اطلاعات واکنش نشان می دهند.واکنش سرمایه گذاران به انتشار اثر اطلاعات بر تصمیمات آنها است، یعنی اطلاعات حسابداری محتوای اطلاعاتی دارد.درادبیات حسابداری ، محتوای اطلاعاتی افزاینده ، نسبی وتفاضلی ارقام حسابداری مطرح شده است(گری وهمکاران،1995)

پژوهشگر در مقایسه های تفاضلی در جستجوی معیاری است که محتوای اطلاعاتی بیشتری داردوتاهنگامی که حق انتخاب وجود داردآن را انتخاب می کند.مقایسه های افزاینده زمانی مورد استفاده قرار می گیردکه نیاز به گزینش از بین یک یا چند  معیار حسابداری باشد.دربسیاری موارد تحقیقات به بررسی اینکه محتوای اطلاعاتی یک افشا، فراتر از دیگری است نمی پردازد، بلکه تمرکزبر این مطلب داردکه کدام یک اطلاعات بیشتری فراهم می کند، به عبارت دیگر،زمانی که مقایسه محتوای اطلاعاتی صورت می گیردیاهنگامی که طبقه بندی براساس محتوای اطلاعاتی مدنظر باشد، محتوای اطلاعاتی تفاضلی بیش از محتوای اطلاعاتی افزاینده مطلوب خواهد بود.(کردستانی وخلیلی،1390صص83-104)

مقایسه های محتوای اطلاعاتی افزاینده وتفاضلی، به سوالات تحقیق متفاوتی پاسخ می دهدونیازمند آزمونهای آماری مختلف است ، به عنوان مثال ، زمانی که مسئولان تدوین استاندارد،بین استانداردهای حسابداری موجودانتخاب می کنندویا هنگامی که مدیران از میان چندین رفتار حسابداری برای گزینش نتایج عملکرد خوب حق انتخاب دارند، مقایسه های تفاضلی کاربرد پیدا می کند.درتحلیل سرمایه گذاری ، زمانی که تحصیل یا پردازش اطلاعات پرهزینه است، طبقه بندی معیارهای حسابداری بر اساس محتوای اطلاعاتی مفید خواهدبود(گری وهمکاران،1995)

محتوای اطلاعاتی افزاینده نشان می دهد که آیا یک معیار حسابداری (یا مجموعه ای از معیارها)محتوای اطلاعاتی فراتری از سایر معیارها ارائه می کند،در حالی که محتوای اطلاعاتی تفاضلی درجستجوی این است که مشخص کند کدام معیار محتوای اطلاعاتی بیشتری (بزرگتری)نسبت به دیگر معیارها دارد.برای مقایسه محتوای اطلاعاتی تفاضلی وافزاینده می توان بین دو متغیرx,yروابط زیر را برقرار ساخت:

در مورد محتوای اطلاعاتی افزاینده:

محتوای اطلاعاتی(x,y)≥محتوای اطلاعاتی (y)

محتوای اطلاعاتی (x,y)≥محتوای اطلاعاتی(x)

درمورد محتوای اطلاعات تفاضلی:

محتوای اطلاعاتی (x)≥یا≤محتوای اطلاعاتی (y)

به عبارت دیگر برای بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده باید دیدآیا محتوای اطلاعاتی xوyبا هم، بیش از محتوای اطلاعاتی هریک  از این دو متغیر به تنهایی است،اگر چنین نباشد،آن متغیردارای محتوای اطلاعاتی افزاینده است.برای محتوای اطلاعاتی تفاضلی باید دیدآیا محتوای اطلاعاتی xبه تنهایی بزرگتر،مساوی یا کوچکتر از محتوای اطلاعاتی yبه تنهایی است. (کردستانی وخلیلی،1390)

بنابراین آزمون محتوای اطلاعاتی در دو قالب محتوای اطلاعاتی نسبی ومحتوای اطلاعاتی افزاینده مطرح می شود، بحث محتوای اطلاعات نسبی زمانی است که محقق می خواهد دریابد از بین دو یا چند معیار حسابداری ، کدام یک محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به سایر متغیرها دارد تا بتواند به یک رتبه بندی از معیارها دست یابد.از سوی دیگر، در تحقیقاتی که به محتوای اطلاعاتی افزاینده اطلاعات اقلام حسابداری می پردازند هدف اصلی پاسخ به این سوال است که آیا یک یا چند معیار چیزی فراتر از سایر متغیرها به آنها می افزایند یا خیر.(پورحیدری وهمکاران، 89،ص108)

دانلود پایان نامه
92