جدول ۴-۲۹٫ آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعههای آموزشهای کاروان داری ۱۴۰
جدول ۴-۳۰٫ آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعه های آموزش های مدیریتی ۱۴۱
جدول ۴-۳۱٫ آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعه های آموزش های فناوری ۱۴۲
جدول ۴-۳۲٫ آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعه های آموزش های پژوهشی ۱۴۳
جدول ۴-۳۳٫ آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعه های آموزش های برنامهها و سیاستها ۱۴۴
جدول ۴-۳۴٫ آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعه های آموزش های مرتبط با کشور مقصد ۱۴۵
جدول ۴-۳۵٫ آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعه های آموزش های امداد و بهداشت ۱۴۶
فهرست تصاویر و نمودارها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱ فرآیند آموزش ۲۳
شکل ۲-۲: فرآیند تبدیل نیازهای آموزشی کارکنان به برنامه‌های آموزشی ۴۱
شکل ۲-۳: تعیین نیازهای آموزشی باتوجه به جنبه‌های عمکرد سازمان ۴۴
شکل ۲-۴: مراحل نیاز سنجی در الگوهای کلاسیک، قیاسی و استقرایی ۴۷
شکل ۲-۵ : عناصر سازمانی و ارتباط آن با نیازسنجی ۵۷
نمودار ۴-۱٫ درصد فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه حج کارگزاران ۹۰
نمودار ۴-۲٫ درصد فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه عمره کارگزاران ۹۱
نمودار ۴-۳٫ درصد فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه عتبات کارگزاران ۹۲
نمودار ۴-۴٫ درصد فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سطح تحصیلات کارگزاران ۹۳
شکل ۴-۱٫ میانگین دورههای آموزشهای مذهب و زیارت ۹۷
شکل ۴-۷٫ میانگین دورههای آموزش های زائران ۹۹
شکل ۴-۸٫ میانگین دورههای آموزش های کاروان داری ۱۰۱
شکل ۴-۹٫ میانگین دورههای آموزش های مدیریتی ۱۰۳
شکل ۴-۱۰٫ میانگین دورههای آموزش های فناوری ۱۰۵
شکل ۴-۱۱٫ میانگین دورههای آموزش های پژوهشی ۱۰۶
شکل ۴-۱۲٫ میانگین دورههای آموزش های برنامه ها و سیاست ها ۱۰۸
شکل ۴-۱۳٫ میانگین دورههای آموزش های مرتبط با کشور مقصد ۱۱۰
شکل ۴-۱۵٫ میانگین دورههای آموزش های مذهب و زیارت ۱۱۳
شکل ۴-۱۶٫ میانگین دورههای آموزش های زائران ۱۱۵
شکل ۴-۱۷٫ میانگین دورههای آموزش های کاروان داری ۱۱۷
شکل ۴-۱۸٫ میانگین دورههای آموزشهای مدیریتی ۱۱۹
شکل ۴-۱۹٫ میانگین دورههای آموزش های فناوری ۱۲۱
شکل ۴-۲۰٫ میانگین دورههای آموزش های پژوهشی ۱۲۲
شکل ۴-۲۱٫ میانگین دورههای آموزش های برنامه ها و سیاست ها ۱۲۴
شکل ۴-۲۲٫ میانگین دورههای آموزش های مرتبط با کشور مقصد ۱۲۶
شکل ۴-۲۳٫ میانگین دورههای آموزش های امداد و بهداشت ۱۲۸
۴-۲۴٫ میانگین دورههای آموزش های لازم برای بهبود کیفیت کار کارگزاران از نظر مدیران ۱۳۳
۴-۲۵٫ میانگین دورههای آموزش های لازم برای بهبود کیفیت کار کارگزاران از نظر کارگزاران ۱۳۷
فصل نخست: کلیات پژوهش
۱-۱٫ مقدمه
یکی از وظایف اساسی سازمان حج و زیارت برنامه ریزی و اقدام در جهت آموزش و ارتقای سطح مهارت، دانش و بصیرت کارگزاران دولتی و خصوصی و نظارت بر عملکرد آنان و ارزیابی و اصلاح مداوم چرخه امور و برنامه ها با استفاده از دانش روز و تجربیات سازمان و انجام نظرسنجی های علمی و توسعه مشارکت کارگزاران می‌باشد.
در دنیای کنونی توسعه در ابعاد مختلف آن هدف اصلی جوامع و سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها محسوب می‌شود. ساخت و کار اصلی رشد و توسعه جوامع در واقع سازمان‌ها هستند. کارایی سازمان‌ها مستلزم کارآیی منابع انسانی و کارایی منابع انسانی در گرو آموزش و توسعه دانش و مهارت‌های کارکنان است. (ربیع سام خانیان،۱۳۸۷)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است