– آینده‌نگری

– از آنجا که مبتنی بر مصاحبه است، زمان بر است.
– نیازمند مصاحبه‌ گران ماهر است.

– برنامه ریزی دوره‌های آموزشی
– معرفی دوره‌های تحصیلی
– مشاوره مسیر شغلی
– آزمون شایستگی
– شناسائی مشکلات سازمان

روش
PS (حل مسأله)

– دستیابی به راه حل عملی در کوتاه مدت

– مسأله محور است. یعنی باید پیش از هر چیز مسأله‌ای تعریف گردد.
– نیازمند تعریف دقیق از مسأله است. در غیر اینصورت می‌تواند گمراه کننده باشد.

– برطرف نمودن مسائلی که دلیل آن فقدان آموزش تلقی شود.
– شناسایی نیازهای آموزشی
– استفاده بهینه از امکانات و منابع سازمان

روش
O-Net

– از آنجا که با استفاده از اینترنت انجام می‌گیرد، با سرعت و سهولت انجام می‌گیرد.
– ورود و تحلیل داده‌ها در ان به سهولت انجام می‌شود.

– مشاغل باید از میان الگوی معینی از مشاغل انتخاب شود.
– از پرسشنامه در بیان نظرات استفاده می کند.

– برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی
– معرفی دوره‌های تحصیلی
– مشاوره مسیر شغلی

۲-۲۲٫الگوهای نیاز سنجی
۲-۲۲-۱٫ الگوی نیازسنجی آموزشی[۱۰]
طراحی و اجرای پروژه‌های نیازسنجی در هر سطحی مستلزم پیروی از یک طرح و الگوی عملی مشخص است.به طوی‌که انتخاب، طراحی و تدوین الگوی نیازسنجی می‌تواند باعث تسهیل، افزایش دقت و اعتبار فرآیند نیازسنجی شود. افزون بر الگوها، تکنیک(فنون) نیز در فرآیند نیازسنجی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این فنون به عنوان ابزارهای مناسبی برای نیازسنجی محسوب می‌شوند و می‌توانند اطلاعات بسیار مفیدی، برای نیازسنجی فراهم آورند.(عباس‌زادگان و ترک زاده،۱۳۷۹)
۲-۲۲-۲٫ الگوی کلاسیک، قیاسی و استقرایی
راجر کافمن معتقد است که کلیه الگوهای موجود در زمینه نیازسنجی در تعلیم و تربیت را می‌توان در قالب یکی از سه الگوی زیر قرار داد:
۱- الگو کلاسیک: الگو کلاسیک یا ستنی فرآیند نیازسنجی را به شکلی بسیار ساده دنبال می‌کند. این مدل معمولاً با بیان کلی از اهداف و یا مقاصد شروع می‌شود و بلافاصله اقدام به طرح و توسعه برنامه‌های آموزش می‌نماید، برنامه‌هایی که پس از اجراء ارزیابی نیز می‌شوند. معمولاً از چهار رکن عمده در این الگو براساس داده‌های تجربی شکل نمی‌گیرند و غالباً اجرای این مراحل نیز قابل اندازه‌گیری دقیق نمی‌باشند.
۲- الگو قیاسی: الگویی است که در آن حرکت از کل به جزء انجام می‌شود؛ به عبارت دیگر الگوی قیاسی با تعریف و بیان هدف‌های کلی و برون دادها آغاز می‌شود. برای این کار می‌توان از پیش اهدافی قابل حصول و واقعی را انتخاب کرده و بر مبنای آن معیار یا شاخص‌های واقعی رفتا را تدارک دید، سپس باید به گردآوری اطلاعات درباره وضع موجود پرداخت که آیا شاخص‌های رفتاری عملاً در شرایط فعلی وجود دارند یا خیر؟
بر اساس اختلاف‌های موجود، نیازها(آنچه که وجود ندارد) در قالب هدف‌های ویژه بیان می‌شوند و سپس می‌توان به برنامه‌ریزی آموزش پرداخت.
۳- الگوی استقرایی: استقراء ساخته شده از ماده قریه و به معنی جستجوی روستا به روستا برای کشف حقیقت است. استقرا در مقابل قیاس قرار می‌گیرد که در آن بر عکس روش قیاس جستجو از جزء به کل است. براساس این تعریف، الگوی استقرایی در نیازسنجی آموزشی، الگویی است که در آن بررسی‌ها از جزء به کل انجام می‌شود؛ در واقع مراحل تعیین اهداف و نیازهای آموزشی از بررسی رفتارهای موجود کارکنان و دریافت اطلاعات از سطوح پایه و عملیاتی آغاز می‌شود.(رخشان، ۱۳۶۶)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است