سولیوان و همکاران،۲۰۱۲

ایجاد ارزش با عملکرد (فروش) رابطه مثبتی دارد و متغیرهای تعدیل گر حسابداری مدیریت استراتژیک و ادراک مشتری این رابطه را تشدید می‌کنند.

گریسمن و همکاران،۲۰۱۲

مشتری‌گرایی تأثیر مثبتی بر روی عملکرد دارد و نوآوری نیز تعدیل گر مثبتی در رابطه بین این دو است.

سینگ و کوشی،۲۰۱۱

مشتری‌گرایی اثر مثبتی بر ایجاد ارزش و توسعه ارتباطات دارد ولی فروش محوری با ایجاد ارزش رابطه معنی‌داری ندارد ولی با توسعه ارتباطات رابطه مثبتی دارد.

والتر و همکاران، ۲۰۰۱

کنش مستقیم و غیرمستقیم ارتباطات مشتری تأثیر مثبتی بر ارزش دریافتی عرضه‌کنندگان دارد.

یولقا و اقرت ۲۰۰۲

ارزش دریافتی بر روی نیات خرید از طریق رضایت مشتریان تأثیر می‌گذارد.

رابطه رهبری تحول‌گرا مدیران و ارزش ارائه‌شده

کامرون و همکاران، ۲۰۰۶

رهبری تحول‌گرا موجب افزایش عملکرد و در نتیجه ایجاد ارزش می‌شود.

منبع: یافته‌های تحقیق
۲-۴- جمع‌بندی فصل دوم
در این فصل مبانی نظری موضوع تحقیق بررسی شد و چگونگی ارتباط بین متغیرها و دلیل منطقی این ارتباط بیان شد تا راهنمای کاری برای موضوع باشد. همچنین برخی تحقیقات قبلی که مرتبط با موضوع بوده است آورده شد تا پیشینه تحقیق شکل گیرد، تحقیقاتی که در گذشته انجام‌شده نشان می‌دهد که رهبری تحول‌گرا با ایجاد جوی مثبت در سازمان موجب افزایش عملکرد سازمان می‌شود. وجود رهبر تحول‌گرا زمینه را برای خلاقیت و نوآوری کارکنان فراهم می‌کند و قابلیت‌های بازاریابی با ارائه ارزش برتر برای مشتریان موجب رضایت مشتریان می‌شود. همچنین اکثر تحقیقاتی که در گذشته انجام شده است نشان‌دهنده ارتباط مثبت بین نوآوری و ایجاد ارزش است که از این طریق موجب رضایت مشتری و در نتیجه باعث عملکرد بهتر شرکت می‌شود.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه
بررسی و تحلیل نقادانه شیوههای عام تئوری با هر یک از فنون ویژه علمی، وظیفه شاخهای از فلسفه علم است که روش‌شناسی[۸۱] خوانده میشود. در این فصل ابتدا جامعه تحقیق توصیف می‌شود و روش نمونه‌گیری نیز مشخص می‌شود ابزار و روش گردآوری داده‌ها معرفی می‌شوند پس از آن مدل تحقیق و فرضیه‌ها و همچنین تعریف عملیاتی متغیرها آورده می‌شود. روایی و پایایی به منظور اطمینان از روا بودن به‌کارگیری ابزار مورد نظر و پایا بودن آن بررسی می‌شود. سپس به روش تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای آماری پرداخته می‌شود.
۳-۲- نوع تحقیق
این تحقیق از نوع تجربی در حوزه تحقیقات توصیفی می‌باشد چون روابط بین متغیرها را در جامعه بررسی و توصیف می‌کند. از سوی دیگر، این تحقیق از لحاظ نوع هدف، تحقیق کاربردی می‌باشد.
۳-۳- جامعه آماری و روش نمونهگیری
به دلیل اینکه محصولات شرکت‌های خدماتی در معرض تقلید قرار دارند و محصولات آن‌ها سریعاً به وسیله رقبا تقلید می‌شوند باید شرکت‌های خدماتی به طور مداوم در محصولات خود نوآوری کنند و از این طریق ارزش برای مشتریان ایجاد کنند به همین دلیل ما جامعه خود را یکی از شرکت‌های خدماتی یعنی شرکت بیمه انتخاب کردیم.
جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران و کارکنان و مشتریان نمایندگی‌های شرکت سهامی بیمه ایران‌ در شهر تبریز تشکیل می‌دهند. بیمه ایران درتاریخ ۱۵/۰۸/۱۳۱۴ به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی و دولتی تأسیس شد و به عنوان بنیانگذار صنعت بیمه آغاز به کارکردآغاز فعالیت بیمه ایران را به تعبیری می توان ملی شدن صنعت بیمه تلقی کرد. تعداد نمایندگی‌های موجود در شهر تبریز ۳۶۷ نمایندگی می باشد، انتخاب نمونه برای نمایندگی‌ها با استفاده از فرمول کوکران ۱۸۸ نمایندگی بدست آمد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی گزینش خواهند شد. همچنین نمونه آماری شعب به تعداد همه مدیران شعب (۹ نفر) انتخاب شد.
n= = 94/187 =
(۳-۱)
که در این فرمول:
N: حجم جامعه n: حجم نمونه

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.