۲-۲-۵-۳-۱- مدل مؤلفه‌های ارزش…………………………………………………………………………………………….۲۷
عنوان صفحه
۲-۲-۵-۳-۲- مدل نسبت هزینه- فایده……………………………………………………………………………۲۸
۲-۲-۵-۳-۳- مدل وسیله- نتیجه…………………………………………………………………………………….۳۰
۲-۲-۵-۳-۴- مدل ابعاد کلیدی ارزش از دید مشتری……………………………………………………..۳۱
۲-۲-۶- نوآوری و ایجاد ارزش…………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۲-۷- رهبری تحول‌گرا…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۲-۸- قابلیت‌های بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
۲-۲-۸-۱- قابلیت‌های تخصصی‌شده بازاریابی……………………………………………………………………………………۴۱
۲-۲-۸-۲- قابلیت‌های معماری بازاریابی…………………………………………………………………………………………..۴۲
۲-۲-۹- قابلیت بازاریابی و ایجاد ارزش……………………………………………………………………………………………………..۴۴
۲-۲-۱۰- مشتری‌گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۲-۲-۱۰-۱- تعریف‌های مشتری‌گرایی……………………………………………………………………………………………….۴۶
۲-۲-۱۰-۲- اشکال و دیدگاه‌های متفاوت به مشتری‌گرایی………………………………………………………………۴۷
۲-۳- پیشینه تجربی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۸
۲-۳-۱- مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۲-۳-۲- مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
۲-۴- جمع‌بندی فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹
۳-۲- نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
۳-۳- جامعه آماری و روش نمونهگیری……………………………………………………………………………………………………………۵۹
۳-۴- ابزار و روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………….۶۱
۳-۵- مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۳-۶- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
۳-۷- تعریف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
۳-۸- روایی و پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۳-۸-۱- روایی (اعتبار)……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
عنوان صفحه
۳-۸-۲- پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای آماری…………………………………………………………………….۶۶
۳-۱۰- جمعبندی فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………۶۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های آماری
۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸
۴-۲- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸
۴-۲-۱- جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸
۴-۲-۲- سن……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۴-۲-۳- تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
۴-۲-۴- سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
۴-۳- تحلیل‌های تک متغیره……………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
۴-۳-۱- شاخص‌های توصیفی متغیرها…………………………………………………………………………………………………….۷۲
۴-۳-۱- آزمون میانگین……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳

این را هم حتما بخوانید :
مقاله - شناسایی عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌ های نقدی شرکت ‌ها- قسمت ۳