خدمات تخصصی
محیط اقتصادی کلان
 
ساختار و پویایی صنعت:
اندازه بازار
رشد بازار
ساختار بازار و صنعت
تمرکز جغرافیایی صنعت
استراتژی شرکت های بزرگ
 
چهارچوب قانون و مقررات:
سیستم مالی
سیستم حقوقی
قوانین و مقررات
سیاست های حمایتی
 
سرمایه های اجتماعی:
یکپارچگی یا سلسله مراتب اجتماعی
فرهنگ
شبکه کارآفرینی
پشتیبانی نهادی
سیستم آموزشی
 
. جنبه های فردی مربوط به کارآفرین:
تجربه کاری
تحصیلات
ظرفیت کارآفرینی
دارایی
عوامل جمعیت شناختی. (دکتر علی اکبر فرهنگی، دکتر حسین صفرزاده ,۱۳۸۶ :۵۶۰-۵۶۱)
۲-۲-۱۴٫ عوامل مؤثر بر اثربخشی دوره های آموزش کارآفرینی
پذیرش موضوع آموزش کارآفرینی رویه گسترده ای را به خود گرفته است. بنابراین، برنامه ریزی در خصوص استخدام و مسیرهای شغلی جوآنان یکی از مسائلی است که امروزه باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. در وضعیت فعلی با افزایش جوآنان جویای کار، نرخ بیکاری جوآنان در حال افزایش است و این قشر در بلند مدت چندان احساس امنیت شغلی نمی کنند. جدا از این که هزینه اتلاف منابع انسانی بسیار بالاست، از لحاظ اقتصادی نیز این وضعیت واقعه ناگواری است.
ما هم اکنون در دوران متحول کاری قرار گرفته ایم. مشاغل، در حال رشد هستند و پویایی سازمان ها روز به روز در حال افزایش است. بدین ترتیب، انتخاب شغل سخت تر و سخت تر می شود. در این عرصه، یافتن مشاغل مادام العمر برای جوآنان غیر ممکن شده است. لذا جوآنان ما باید آموزش هایی ببینند که مهارت های آنان را تقویت نموده و برای مشاغل گوناگون آماده شوند. برای این منظور ایشان به مهارت های خاص کارآفرینی و ابتکاری و تغییرات نگرشی در مورد ساختارهای کاری نیازمندند.
پرورش افراد جوان کارآفرین، عامل مهمی در جهت ایجاد مشاغل جدید می باشد. بنابراین،‌معلمی و استادان در جهت مهیا ساختن جوآنان امروز برای مقابله با چالش ها و شرایط نامطمئنی که پیش روی آنهاست، نقش حیاتی ایفا می کنند. افراد جوان جامعه باید از گزینه های مختلف کاری موجود آگاهی یابند که این امر از طریق توسعه مهارت های فکری و سرمایه گذاری در شناسایی و کشف فرصت ها میسر می شود. این مسائل به آن ها قدرت و نیرویی می دهد که بتوانند در آینده در مقابل مشکلات به راحتی ایستادگی کرده و به نوعی خود کنترلی دست یابند. خلاصه اینکه، جهت اداره و مقابله با تغییرات سریع جهانی در هزاره سوم، جوآنان باید قابلیت تطبیق با محیط، ابتکار و کارآفرینی داشته باشند.
(دکتر علی اکبر فرهنگی، دکتر حسین صفرزاده ,۱۳۸۶ :۵۶۰-۵۶۱)
۲-۲-۱۵٫ آموزش و ترویج کارآفرینی
در ایران تا آغاز برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به کارآفرینی توجهی نشده بود، اما در این برنامه به علت وجود بیکاری گسترده به ویژه در میان جوآنان و دانش آموختگان دانشگاه ها و پیش بینی تشدید این معضل در دهه ۱۳۸۰، کارآفرینی مورد توجه قرار گرفته است. براساس بند ۲- الف، راهکارهای اجرایی بخش آموزش عالی مندرج در جلد دوم پیوست شماره ۲ لایحه برنامه پنج ساله سال سوم توسعه، بر کارآفرینی و کارآمدی دانشجویان و دانش آموختگان از راه تحول برنامه ها و شیوه های آموزشی تأکید شده است. لذا به منظور توسعه و ارتقای سطح کارآفرینی، به ویژه ابعاد آموزشی و پرورشی دانشجویان و دانش آموختگان مقاطع گوناگون تحصیلی و فراهم آوردن مشارکت هرچه بیشتر دانشگاهیان در توسعه کشور، آیین نامه طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه های کشور تهیه و برای اجرا به دانشگاه ها ابلاغ شد.
وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری مسئولیت اجرایی «طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه های کشور» را که به اختصار «کاراد» نامیده می شود، به سازمان سنجش آموزش کشور واگذار کرده است. این سازمان نیز از اواخر سال ۱۳۷۹ برای سازماندهی آموزش کارآفرینی در دانشگاه های مجری طرح فوق اقدام نموده است. (جلال همتی ,۱۳۸۸ :۵۶-۵۷)
۲-۲-۱۶٫ تحصیل کارآفرینی- شیوه های آموزشی
در شیوه های سنتی وضع بر این گونه بود که اساتید به عنوان محور اصلی تمام فعالیت ها محسوب می شدند و محیط آموزشی یک حالت بسیار ساختار یافته و کلاسیک داشت که در آن دانشجویان افرادی بی اراده و صددرصد وابسته بودند و همواره از انجام فعالیت های خاص که ممکن بود نتیجه اشتباهی در پی داشته باشد هراسان بودند. اما در آموزش های کارآفرینی وضع به گونه ای دیگر است. در اینجا اساتید و آموزش دهندگان باید توجه و دقت مشتری در مورد چگونگی انجام فعالیت خود واین که چه کارهایی را باید انجام دهند، داشته باشند. مک ماهون یک سری از مشخصات ضروری را برای هر برنامه ی مؤثر آموزش کارآفرینی به کمک جودی کاتون[۳۱] از مدرسه بازرگانی دانشگاه دورهام از مدرسه بازرگانی دانشگاه دور هام[۳۲] ذکر کرده است که در ذیل به آن ها می پردازیم.
تشویق دانشجویان به یادگیری از طریق ایجاد فرصت هایی برای تجزیه و تحلیل، توسعه مهارت و خصوصیات کارآفرینی.
تأکید بر آشنایی با چگونگی انجام کارها.
دانشجویان باید در جهت یادگیری و کسب علم، نوعی مسئولیت پذیری داشته باشند. در واقع آن ها باید به همراه اساتید خود در جهت یادگیری گام بردارند نه اینکه صرفاً وابسته باشند.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است