فعالیت کارآفرینی را به دو وظیفه تقسیم می کند: وظیفه اول، وظیفه اجرایی است، یعنی مدیریت امور و رفع نیازهای افراد. وظیفه دوم رابط بودن است، یعنی انتقال احساسات به دیگران. این وظیفه همراه با وظیفه اصلی در فعالیت انسانی و اجتماعی،‌ موجب بالا رفتن شهرت و جایگاه کارآفرین می شود. واندروف و براش[۲۲] (۱۹۸۹)،
جدول۲-۲- ویژگی های شخصیتی کارآفرینان از دید برخی از محققین علوم رفتاری (احمدپور، ۱۳۸۳)

نام محقق اصلی سال تحقیق ویژگی
مک کله لند
آتکینسون- روتر[۲۳]
لایلز بروکهاس[۲۴]
باومن[۲۵]، سکستون[۲۶]، اسکایر[۲۷]
جاکو بوویتز[۲۸] ووایلدر
سکستون
۱۹۶۳
۱۹۶۴- ۱۹۵۷
۱۹۸۰- ۱۹۷۴
۱۹۸۲
۱۹۸۲
۱۹۸۲
توفیق طلبی
مرکز کنترل داخلی
تمایل به پذیرش مخاطره های معتدل
تحمل ابهام
استقلال طلبی
پرانرژی، با انگیزه، متعهد

۲-۲-۱۲-۳٫ دیدگاه دانشمندان مدیریت نسبت به کارآفرینی
از نظر مدیر و صاحب فعالیت اقتصادی،‌ یک کارآفرین همچون یک تهدید و یا یک رقیب مهاجم ظاهر می شود در حالی که برای یک مدیر یا تاجر دیگر همان کارآفرین ممکن است یک منبع عرضه، یک مشتری یا کسی که برای دیگران هم ثروت می سازد، کسی که راه های بهتری برای بهره گیری از منابع جدید می یابد، ضایعات را کاهش می دهد و کسی که مشاغلی را ایجاد می کند که دیگران از داشتن آن ها خوشحال می شوند، باشد (Karl Vesper, 1993. 13). در اواخر دهه هشتاد میلادی نویسندگان علوم مدیریت، کارآفرینی را مورد توجه قرار دادند و علی رغم مدت کوتاهی که صرف موضوعات کارآفرینی در مدیریت شده، نتایج گسترده ای به دست آمده است. کارلند[۲۹] (۱۹۸۴)، معتقد است که کارآفرین کسی است که جهت دستیابی به سود و رشد، شغلی را به وجود آورده و مدیریت می کند، او رفتار خلاقانه و به کار گیری شیوه های استراتژیک مدیریتی در کار را از خصایص کارآفرین می داند (احمدپور، ۱۳۸۱:۲۵).
نمودار ۲-۳- ویژگی های کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت ( دبرین و ویلیام ایرلاند[۳۰]، ۲۰۰۶)
۲-۲-۱۳٫ عوامل مؤثر بر فرآیند کارآفرینی
به طور کلی، عوامل مؤثر بر کارآفرینی را می توان به پنج گروه تقسیم کرد:
 
شرایط اقتصادی و بازاری:
منابع مالی
نیروی کار
تسهیلات فیزیکی
زیر ساخت های اقتصادی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.