فوق لیسانس

۴

۷%

 
نمودار ۴-۳- توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان
با توجه به جدول ۴-۳- و نمودار ۴-۳- , ۳/۶۰% کارآفرینان با تحصیلات دیپلم , ۴/۱۱% کارآفرینان با تحصیلات فوق دیپلم, ۶/۲۷% کارآفرینان با تحصیلات لیسانس و ۷% کارآفرینان با تحصیلات فوق لیسانس تشکیل می دهند.
۴-۲٫ استفاده از تحلیل آماری برای تایید گروه بندی اولیه پرسشنامه محقق ساخته
تحلیل آماری برای تقلیل بعد داده ها و یافتن متغیرهای پنهان احتمالی می باشد. متغیرهای پنهان به مجموعه ای از متغیرها اطلاق می شود که به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیستند, در این پرسشنامه محقق ساخته, نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینان در شهرستان کاشان از طریق۳۰ سوال پرسشنامه بررسی می شوند. در این پرسشنامه ادعا می شود که هر یک از گروههایی از سوالات یک عامل را می سنجند. تحلیل عاملی مورد استفاده در این بخش , از نوع تاییدی بوده و هدف از آن تایید گروه بندی اولیه مورد ادعای طراحان پرسش نامه محفقق ساخته می باشد. در این تحلیل از ماتریس همبستگی و روش دوران واریماکس[۵۵] استفاده شد که نتایج در ذیل آورده شده است.
جدول ۴-۴- جدول مرتب شده تحلیل عاملی با استفاده از روش واریماکس
 
 
نمودار ۴-۴- نمودار کفایت نمونه گیری KMO
همانطور که در جدول ۴-۴- مشاهده می شود دو جدول سوالات سی گانه را به درستی در گروه های پنج گانه طبقه بندی نموده اند و این نشان از تایید قاطع گروه بندی اولیه توسط دو روش تحلیل عاملی است و بر اساس نمودار کفایت نمونه گیری KMO برابر ۹۳۲% که خیلی نزدیک به ۱ می باشد که بسیار عالی است. همانطور که در نمودار ۴-۴- مشاهده می شود , که سوال ۱ از همه مهم تر و سپس به ترتیب اولویت سوال ۴,۳,۲ … تا سوال ۳۰ می باشند.
۴-۳٫ آمار توصیفی سوالات تحقیق
در این قسمت پاسخ های نمونه آماری مورد مطالعه در مورد ویژگیهای شخصیتی کارآفرین , ویژگیهای رفتاری کارآفرین , آموزشهای فنی و حرفه ای , مهارت های فنی و حرفه ای و کسب و کار را در مورد نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در شهرستان کاشان و حومه مورد بررسی قرار می گیرد.
۴-۳-۱٫ سوال اول تحقیق: آیا بین ویژگیهای شخصیتی افراد و توسعه کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد؟
جدول ۴-۵– بررسی آمار توصیفی مربوط به مولفه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان

سوالات آمار توصیفی خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم بی پاسخ میانگین
سوال ۱ فراوانی
درصد
۱۵۸
۵/۲۹
۲۲۵

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.