ویژگیهای رفتاری کارآفرین

آموزشهای فنی و حرفه ای

مهارت های فنی و حرفه ای

کسب و کار جدید

جدول ۳-۳- مدل ترسیمی تحقیق
۳-۱۰٫ روش های آماری مورد استفاده
پژوهشگر بایستی داده های جمع آوری شده برای آزمون فرضیه ها یا سوالات تحقیق را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید. و فرضیه ها یا سوالاتی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته قرار دهد و سرانجام راه حلی برای پرسشی که تحقیق , تلاشی سیستماتیک برای بدست آوردن آن بود بیابد. (خاکی, ۱۳۸۶, ۳۹۹-۳۹۸). در این تحقیق از روش های موجود در آمار توصیفی نظیر جدول توزیع فراوانی مطلق, درصد فراوانی , میانگین و انحراف معیار جهت مقایسه اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و در بخش آمار استنباطی از نرم افزار Spss 15 جهت آزمون های آماری به شرح ذیل استفاده شده است:
۳-۱۰-۱٫ آزمون t تک نمونه[۵۲]
از این آزمون برای تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه جهت تایید یا رد هر یک از فرضیه های تحقیق استفاده شده است.
۳-۱۰-۲٫ آزمون t مستقل
از این ازمون جهت بررسی معنی دار بودن اختلاف بین فرضیه های تحقیق بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی(جنسیت – سن- تحصیلات) استفاده شده است.
۳-۱۰-۳٫ آزمون تحلیل واریانس یک عامله[۵۳]
از این آزمون جهت بررسی معنی دار بودن اختلاف بین فرضیه های تحقیق بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی (جنسیت – سن – تحصیلات) استفاده شده است.
۳-۱۰-۴٫ آزمون LSD
از این آزمون جهت مقایسه زوجی ویژگیهای کارآفرینان با توچه به سن , شغل و مدرک تحصیلی استفاده شده است تا از این طریق مشخص گردد که در کارآفرینان با سطح تحصیلات مختلف و یا با سطوح مختلف سنی کدامیک از ویژگی های شخصیتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
۳-۱۰-۵٫ آزمون فریدمن[۵۴]
آزمون رتبه ای فریدمن , یک آزمون رتبه ای برای K نمونه همبسته است , در تحقیق حاضر از آزمون فریدمن برای تعیین اولویت متغیرهای مورد نظر در توسعه کارآفرینی استفاده شده است.
خلاصه
فصلی که گذشت مشتمل بر ۱۰ بخش بود که با توجه به ترتیب آنها در این فصل شامل روش تحقیق , جامعه آماری, شیوه نمونه گیری و حجم نمونه, روش گردآوری داده ها, ابزار و سنجش گردآوری داده ها, پرسشنامه, روایی وپایایی پرسشنامه , سوالات تحقیق, متغیرهای تحقیق, مدل ترسیمی تحقیق و روش های آماری مورد استفاده جهت آزمون سوالهای تحقیق می باشد.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
با توجه به روش تحقیق مورد استفاده، از ابزار پرسشنامه در سطح کارکنان برای جمع آوری داده ها استفاده شد. سپس داده های گردآوری شده کدگذاری و وارد رایانه گردیدند. پس از انتقال داده ها به رایانه و پردازش آن ها به بهره گیری از نرم افزار Spss 15 به توصیف داده های تحقیق بر اساس فنون آمار توصیفی و تأیید یا رد فرضیات تحقیق با استفاده از روش های آمار استنباطی پرداخته می شود. بنابراین در این فصل با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق می پردازیم.
۴-۱٫ آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
در این بخش اطلاعات مربوط به مشخصات فردی پاسخگویان شامل موارد جنس , مدرک تحصیلی, رشته تحصیلی ارائه می گردد.
۴-۱-۱٫ جنسیت
جدول ۴-۱– توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان

جنسیت فراوانی
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir