کسب و کار جدید

۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰

۳-۶٫ روایی و پایایی پرسشنامه
برای سنجش و ارزیابی پرسشنامه و یا هرگونه وسیله سنجش دو ملاک به کار میرود که آن دو ملاک روایی و پایایی یک یافته است. اگر پرسشنامه دارای این دو معیار باشد این بدان معنی است که میزان درصد اشتباه محقق در اندازه گیری ملاک ها وعوامل مورد نظر اگر صفر نباشد به حداقل ممکن می رسد. پس روایی و پایایی نقطه مقابل اشتباه در اندازه گیری هستند، به طوری که هر چه میزان اشتباه محقق درمود ملاک ها و عوامل اندازه گیری کمتر باشد، اعتبار و قابلیت اعتماد آن در اندازه گیری بیشتر می باشد. اعتبار در اندازه گیری را روایی[۴۹] وقابلیت اعتماد را پایایی[۵۰] اندازه گیری می نامند. (سرمد،۱۳۸۳،۱۶۶). در ادامه به تشریح روایی وپایایی و چگونگی تعیین آن در پرسشنامه تحقیق پرداخته می شود.
۳-۶-۱٫ روایی پرسشنامه (اعتبار)
منظور از روایی آن است که وسیله اندازه گیری واقعا بتواند خصیصه مورد نظر و نه متغیر دیگر را اندازه بگیرد. برای آنکه نتایج حاصل از اندازه گیری دارای معنای مشخصی باشد، میزان روایی ابزار سنجش باید از قبل معلوم باشد. اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر تحقیقی را ناروا و بی اعتبار سازد.
یک آزمون و یا پرسشنامه نمی تواند بدون داشتن پایایی ، روایی داشته باشد (هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی ). معهذا یک آزمون معتبر می توان فاقد روایی باشد ، به این ترتیب پایایی شرط لازم روایی آزمون بوده ولی شرط کافی آن نیست (هومن،۲۸۸،۱۳۸۱). روایی تحقیق میزان سازگاری پرسشنامه را با اهداف نشان می دهد. در این تحقیق برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری استفاده شده است و به صورت محقق ساخته است, بدین صورت که پرسشنامه به تعدادی از صاحبنظران , اساتید رشته مدیریت و کارآفرینی از جمله استاد راهنما و اساتید مشاور داده شده اند و از آنها در مورد هر سوال و در خصوص ارزیابی فرضیه مربوطه نظرخواهی گردید که به اتفاق پرسشنامه را تایید نمودند.
۳-۶-۲٫ پایایی پرسشنامه (اعتماد)
قابلیت پایایی (اعتماد) یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است که نشان دهنده ی این است که ابزار اندازه گیری تا چه اندازه نتایج یکسانی را در شرایط مشابه به دست می دهد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری روش های مختلفی بکار برده می شود. یکی از روش های محاسبه قابلیت پایایی , ضریب آلفای کرونباخ می باشد. آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه یا آزمون هایی که خصیصه هایی را اندازه گیری می کنند , به کار برده می رود. در این گونه ابزارها پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلف اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ[۵۱] ابتدا باید واریانس نمره های زیر مجموعه سوال های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد و سپس با استفاده از فرمول زیر مقادیر آنها را محاسبه نمود (بازرگان , ۱۳۸۵, ۷۵).
 
= ضریب آلفای کرونباخ
K= تعداد سوالات تحقیق
= واریانس مربوط به سوال i ام
= واریانس محل آزمون
هر چه درصد به دست آمده به ۱۰۰% نزدیک تر باشد بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است (سرمد,۱۳۸۳,۱۶۶). از آنجایی که پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق محقق ساخته می باشد , مقدار آن در این پایان نامه ۹/. می باشد که به ۱ خیلی نزدیک می باشد و پایایی آن نیز مورد تایید می باشد.
۳-۷ . سوالات تحقیق

  1. آیا بین ویژگیهای شخصیتی افراد و توسعه کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد؟
  2. آیا بین ویژگیهای رفتاری افراد و توسعه کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد؟
  3. آیا بین آموزشهای فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد؟
  4. آیا بین آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارت های کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد؟
  5. آیا بین آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارت های کارآفرینی با کسب و کار جدید رابطه معنادار وجود دارد؟

۳-۸ . متغیرهای تحقیق
متغیر به ویژگی یا صفت یا عاملی اطلاق می شود که بین افراد جامعه مشترک بوده و می تواند مقادیر و ارزش های متفاوتی داشته باشد. متغیرها انواع گوناگونی دارند و بر اساس مبانی مختلف طبقه بندی می شوند . متغیرها بر اساس رابطه به سه گروه متغیر مستقل , متغیرهای تابع یا وابسته و متغیرهای میانجی یا واسطه تقسیم می شوند . متغیرهای مستقل نقش علت را بر عهده دارند و بر متغیرهای دیگر تاثیر می گذارند, منشا بروز پدیده ها می شوند و معمولا تشخیص تاثیر متغیر مستقل و میزان آن از اهداف عمده تحقیق محسوب می شود. متغیرهای تابع یا وابسته , تابع متغیر مستقل و یا در واقع معلول آن به حساب می آیند. متغیرهای میانجی یا واسطه , متغیرهایی هستند که گاه به عنوان رابط متغیر مستقل و تابع قرار می گیرند. (حافظ نیا , ۱۳۸۳, ۱۰۱) در تحقیق حاضر ویژگی های شخصیتی کارآفرینی, ویزگی های رفتاری کارآفرین , آموزش های فنی و حرفه ای, مهارتهای فنی و حرفه ای و کسب و کار جدید متغیر وابسته و توسعه کارآفرینی , متغیر مستقل می باشد.
۳-۹ . مدل ترسیمی تحقیق
با توجه به اینکه تحقیق حاضر نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی به صورت محقق ساخته و تعیین وجود هر یک از آن پنج عامل (ویژگیهای شخصیتی , ویژگیهای رفتاری , آموزشهای فنی و حرفه ای , مهارتهای فنی وحرفه ای, کسب و کار جدید) می باشد, می توان جدول ترسیمی زیر را جهت تحقیق در نظر گرفت. (جدول ۳-۳-)

متغیر مستقل متغیر وابسته
ویژگیهای شخصیتی کارآفرین توسعه کارآفرینی
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.