(همان، ۷۱۹ ـ ۷۲۱)
همچنین در اشعار دیگری از مشروطه به طنز وکنایه سخن می گوید: از جمله «خنده میگیرد مرا»، «درد ایران بی دواست»، «دروقتی که از مشروطه اثری و از استبداد خبری نبود»، «خیالات شبهای دراز زمستان»، «دری وری»، «زبان حال پیرمردان برضد تجدد»، «ای وای وطن وای»، «خطاب به دزدها»، «کیش کیش» و «راجع به بیوفایی دنیا».
۳ـ۲ـ۱ـ۵ـ انتقاد از غوغای جمهوریخواهی
همانطور که ذکر شد، شعر نسیم شمال انعکاس نسبتاً دقیقی از اوضاع و احوال گوناگون دوران خود است. او هم چون روشنفکران هم عصرش، مانند میرزادهی عشقی در هنگامی که زمزمهی جمهوری در ایران بعد از انحراف مشروطه و ناامیدی روشنفکران و عموم مردم از تحقق آرمانهای خود، بلند شده بود، از دسیسههای پشت پرده خبر داشت، با آن به مخالفت برخاست. و شاعر با زبان حال مردم میگوید: از مشروطه چه دیدیم که حالت نوبت به جمهوری برسد و درواقع این شعارها را دسیسهای میداند برای به خون کشیدن ملت و ایجاد فاجعههای دوباره، تا مردم مشغول کشتار یکدیگر باشند و عوامل استبداد داخلی و خارجی دست به چپاول خزانهی مملکت بزنند. نسیم شمال از این که قشر نادان ایران از دسیسههای استبداد پیروی میکنند، سخت مضطرب است. نادانی، عدم توجه به دین و شریعت را بلای خانمانسوز کشور ایران میداند:

بهر جمهوری دل بعضی وکیلان شد غمین
صحبت جمهوری افتاده در این سرزمین
من نه مشروطه نه جمهوری به دادم میرسد
من فقط دل بسته ام برلطف رب العالمین
ملت ما گر شود دانا شود کارش درست
آه از نادانی این ملت محنت قرین
اندران مشروطه خواهی نوجوانها کشته شد
حالا در جمهوری خواهی دید سختی بیش از این
هرکه با عقل و شریعت کرد درکاری قیام
می شود آسوده از ظلم جمیع ظالمین
گر بود مشروطه گر جمهوری در طهران مدام
داد و فریاد اشرف الدین می زند از بهر دین

(همان، ۵۳۳ ـ ۵۳۵)
سید اشرف الدین حسینی در شعری دیگری با نام «دری وری» با طعن و تمسخر غوغای جمهوریت در بین بعضی از وکیلان مجلس وابسته به استبداد و بیگانگان را این گونه پاسخ میگوید:

آخر ای هموطنان صحبت جمهور چه بود
اندرین مجلس غوغای کر و کور چه بود
در کف بیخبران مشعل بی نور چه بود
یا از این گفتۀ جمهوری منظور چه بود

نه به آن شوری نه به این بی نمکی

مدتی برخر مشروطه سواری کردیم
صحبت از سرعت عراده و گاری کردیم
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.