یکی وکیلی بنمایید شماها تعیین
بکند بهر شما کار زاخلاص متین
نه وکیلی که بود فکر عمارات قشنگ
نه وکیلی که چسان بو قلمون رنگ به رنگ
گر نخواهی که در این دوره کشی آه خروش
چون وکیلان امین کار خیانت نکنند
بهر ما کارگران غیر حمایت نکنند

به غم رنجبران باشد وبا مهر قرین
تا که گردید همه شاد ونباشد غمین …
نه وکیلی که بخواهد برود سوی فرنگ
شود هر لحظه به مستی زشراب گلرنگ …
بکنید کاندید اشخاص امین باهوش …
از برای وطن خویش خیانت نکنند
هیچ کاری بجز از خدمت ملت نکنند

(همان، ۳۳۷ ـ ۳۳۸)
۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ۱ـ۲ـ ناامیدی از استقرار مشروطه و انتقاد از مخالفان آن
نهضت مشروطه با ناکامی مواجه شد. مردم نتوانستند طعم شیرین ثمرههای نهضت مشروطیت را بچشند، مخالفان نظام مشروطه در مجلس، دولت ودیگر مراکز قدرت، مانع از تحقق آرمان های مشروطه خواهان شدند. عدالت وانصاف جای خود را، بار دیگر به ستم و استبداد میداد، کشور به سوی نابسامانی و شور و غوغا پیش می رفت. به همین دلیل شاعر مردمی نسیم شمال در اشعار خویش به انتقاد از وضع بد کشور و ناامیدی از استقرار مشروطه پرداختند و تلاش کردند در اشعارش، مخالفان مشروطه را به مردم معرفی کند.
۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ۱ـ۲ـ۱ـ ناامیدی از استقرار مشروطه و انتقاد از وضع نابسامان کشور
چنان که اشاره شد، نسیم شمال از معتقدات وهواداران نهضت مشروطیت است. او ازآثار ونتایج نظام مشروطه، همچون تأسیس مجلس شورا، استقرار قانون و عدالت و برچیده شدن بساط ستم، به نیکی یاد می کند و آنان را می ستاید. اما نهضت مشروطه با ناکامی مواجه شد. مردم نتوانستند طعم شیرین ثمره های مشروطیت را بچشند.وطن در معرض تهدید و خطر قرار گرفت و امیدها به نومیدی گرایید؛ تا جایی که نسیم شمال میگوید:

چه خوش بود مشروطه برپا نمیشد
چه خوش بود از خون پاک جوانان
در این مملکت شور وغوغا نمیشد
چنین سرخ این کوه و صحرا نمیشد

(رشتی، ۱۳۷۰: ۲۲۲)
۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ۱ـ۲ـ۲ـ انتقاد از انحراف مشروطه
ازآنجا که سید اشرف الدین خود از مشروطه خواهان واقعی بود، برای پیروزی انقلاب تلاش فراوانی کشیده بود، اما وقتی که مشروطه در خطر نابودی قرار می گرفت یا منحرف میشد، با حالت یأس از این انحراف ها و امیدهای بر باد رفته سخن میگوید. از روی یأس و ناامیدی در شعری با عنوان «فاتحه» مرثیهای طنز آمیز درباره مشروطه ساخته است:

مجلس فاتحه برپا سازید
از عسل شربت و حلوا سازید
قاری خوب مهیا سازید
این سخن را همه انشا سازید
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.