دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دانشكده علوم كشاورزي
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(MSc)در رشته علوم دامي- گرایش تغذیه دام
عنوان
مقایسه چهار نوع پریمکس تجاری ویتامینه و معدنی (سواد کوه، آمینه گستر، آوای کاسپین شمال و داروسازان) بر عملکرد جوجه های نرگوشتی
استاد راهنما:
مهندس فرامین جواندل
استاد مشاور:
دکتر علی احمد علو قطبی
نگارنده:
کاوه یکتا پرست
بهمن-92
 
باسمه تعالی
صورتجلسه دفاع
با تأییدات خداوند متعال جلسة دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد آقای کاوه یکتا پرست در رشتة: مهندسی کشاورزی-علومدامی-تغذیهدام
تحت عنوان: مقایسه چهار نوع پریمکس ویتامینه و معدنی بر عملکرد جوجههای نر گوشتی
با حضور استاد راهنما، استاد (استادان) مشاور و هیأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت در تاریخ 26/11/92 تشکیل گردید.
در این جلسه، پایاننامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمرة 25/19 با امتیاز ( بدون احتساب نمره مقاله ) دریافت نمود.
استاد راهنما: مهندس فرامین جواندل
استاد (استادان مشاور): دکتر علی قطبی
هیأت داوران: مهندس مهران نصرتی
مدیر گروه یا رئیس تحصیلات تکمیلی واحد: دکتر علیرضا صیداوی
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت
نمره حاصل از ارزشیابی مقاله/ مقالات دانشجو برابر ضوابط ( ازسقف 2نمره ) ………… محاسبه ونمره نهایی پایان نامه ( مجموع نمره دفاع ومقاله ) با درجه ………….. و نمره به عدد ………. به حروف ……………………………………. به تصویب رسید.
 
تقدیر و تشکر
با سپاس از زحمات استاد گرامی جناب آقای مهندس جواندل که با سعه صدر و با راهنمایی های گرانقدر خود در دوران تحصیلم در دانشگاه و به خصوص در دوره کارشناسی ارشد مرا یاری نموده اند.
با سپاس از استاد ارجمند جناب آقای دکتر قطبی که همواره زحمات زیادی در دوران تحصیلم در دانشگاه متحمل گشته اند.
تقدیم به
پدر ، مادر و همه عزیزانی که در تمامی مراحل زندگی خصوصا در طول دوران تحصیل پشتیبانم بوده اند.
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چكيده ………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول : مقدمه
1-1- مقدمه 3
فصل دوم :‌كليات و مرور منابع
2-1- عملکرد طیور 8