پاس دادن (روی دو پا ایستاده)، اسکوات چشم بسته (رو دو پا)، اسکوات چشم بسته (رو یک پا)، دریبل زدن (روی دو پا).
پرش به پهلو روی تشک نرم (چشم باز یا بسته) فرود دو پا، پرش به عقب روی تشک نرم (چشم باز یا بسته) فرود دو پا، پرش به جلو روی تشک نرم (چشم باز یا بسته) فرود دو پا.

تمرینات روی وابل بورد، ۶ دقیقه، سه تمرین هر تمرین ۲دقیقه
دو تمرین از تمرینات پرشی هر تمرین ۸ تکرار×۳

جداول ۲-۳: برنامه تمرین گیرنده های عمقی گروه دوم.

گرم کردن
دو بک وارد، دو فوروارد همراه با زانو بلند، پا بوکس، دو زیگزاگ، دویدن به پهلو همراه با چرخش تنه، دو سرعت،
هر تمرین ۳۰ ثانیه و یک تکرار
تمرینات تکنیکی
تغییر مسیر ، حرکات نفوذی و سریع همراه با تغییر سرعت،.
شوت جفت و فرود دو پا.
هر تمرین۳۰ ثانیه و ۳ تکرار
تمرینات تعادلی
اسکوات چشم بسته (رو یک پا)، اسکوات چشم بسته (تک پا) همراه با حرکت کراسینگ پای آزاد،
تنه زدن به هم تیمی همراه با پرش و فرود روی دو پا، پرش پهلو از روی استپ همزمان با پاس دادن، پرش افقی فرود دوپا با چشم بسته، پرش عمودی فرود دوپا با چشم بسته.
تمرینات ۶ دقیقه، سه تمرین هر تمرین ۲دقیقه
دو تمرین از تمرینات پرشی هر تمرین ۸ تکرار×۳

۷-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها

از دو روش آمار توصیفی برای گزارش میانگین و انحراف استاندارد داده ها و در قسمت آمار استنباطی با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف[۷۱] برای نرمال بودن داده ها؛ و به ترتیب جهت مقایسه میانگین خطای مطلق درون گروهی و برون گروهی قبل و بعد از تمرین از آزمون های t همبسته و t مستقل؛ در سطح معناداری۰۵/۰≥p مورد پردازش قرار گرفت.

این را هم حتما بخوانید :
رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد ...

فصل چهارم :نتایج و یافته های تحقیق

۱-۴ مقدمه

در این فصل در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی نتایج به دست آمده از تحقیق گزارش شده است.

۲-۴ تجزیه تحلیل داده ها با شاخص های آمار توصیفی

جدول ۱-۴ آمار توصیفی مربوط به ویژگی های فردی آزمودنی های دو گروه تجربی دو تیم بسکتبالیست، که هر کدام با برنامه تمرینی مستقل در طی ۶ هفته مورد آزمون تحقیق قرار گرفتند، را نشان می دهد.
جدول۱-۴ میانگین و (انحراف استاندارد) ویژگی های فردی آزمودنی های دو گروه تجربی (اول و دوم)

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.