• تاثیر تمرین بر کاهش نرخ آسیب های اندام تحتانی

مندل بام و همکارانش[۶۴] (۲۰۰۵م) در یک تحقیق طولی ۲ ساله که روی ۱۰۴۲ ورزشکار زن را انجام شد، تاثیر تمرینات عصبی عضلانی را در جلوگیری از آسیب رباط صلیبی قدامی بررسی کردند. در فصل مسابقات سال ۲۰۰۰ (۸۸ درصد) و در فصل مسابقات سال ۲۰۰۱ (۷۴ درصد) کاهش در نرخ آسیب در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل دیده شد(۲۳). نتایج گزارش شده توسط مندل بام و همکارانش در تحقیق پاسانن و همکاران[۶۵] (۲۰۰۸م) تائید شده است. در این تحقیق رابطه بین تمرینات عصبی عضلانی و احتمال آسیب اندامهای تحتانی در بازیکنان فلوربال بررسی شد. در این تحقیق گروه مداخله در حین فصل بطور معناداری کمتر از گروه کنترل دچار آسیب دیدگی اندام تحتانی از نوع بدون برخورد و حاد شدند(۲۴).
بطور کلی علی رغم آنکه بسیاری از مکانیسم های عصبی عضلانی و چگونگی عملکرد گیرنده های مکانیکی برای متخصصان چندان آشکار نشده است، ولی مطالعات وسیع بنیادی با هدف شناخت و عملکرد گیرنده های عمقی انجام شده که بسیاری از نتایج آن، با مطالعات کاربردی نیز هماهنگ بوده است، راهکارهای مناسبی برای علوم توانبخشی و طب ورزش آشکار ساخته، و توانسته روشی موثر در کاهش آسیب دیدگی های ورزشی را ارائه دهد. به نظر می رسد مقایسه تاثیر تمرینات مختلف بر حس وضعیت مفصل در ادامه این تحقیقات به منظور ارائه اطلاعات دقیق تر کاربردی برای توانبخشان، مربیان و ورزشکاران، که تاکنون به صورت کلی مورد استفاده بوده است، موجب بهینه سازی تمرینات و برنامه های توانبخشی و ورزشی شده، تا در زمان کمتر نتیجه بهتری حاصل شود.
فصل سوم : روش تحقیق

۱-۳ مقدمه

در این فصل اطلاعاتی پیرامون روش شناسی تحقیق، شامل جامعه و نمونه آماری، ابزار و وسایل اندازه گیری و نحوه و چگونگی انجام آزمون ها بیان شده است. همچنین در مورد روش و نحوه نحوه جمع آوری اطلاعات، نوع تحقیق و روش آماری استفاده شده برای تجزیه تحلیل داده ها بحث شده است.

۲-۳ روش شناسی تحقیق

روش تحقیق مداخله ایی و نوع تحقیق نیمه تجربی بوده که در آن مقایسه ای بین تغییرات حس وضعیت زانو بسکتبالیست های حرفه ای زن از انجام دو برنامه تمرین گیرنده عمقی مختلف صورت گرفت، که از طریق انجام پیش آزمون، پس آزمون اندازه گیری شد.

۳-۳ جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری تحقیق شامل زنان بازیکنان بسکتبال باشگاهی دسته یک لیگ تهران بود و نمونه آماری ۲۴ نفر از سه تیم با میانگین سنی ۲۵٫۵ سال انتخاب شدند. آزمودنی ها به صورت داوطلبانه و با روش تصادفی به دو گروه ۱۲نفره در دو گروه تمرینات با تخته لغزان و تمرینات عصبی عضلانی و اسکوات تقسیم شدند. آزمودنی هایی که یکی از شرایط زیر را داشتند توسط پرسشنامه ایی که پر کردند شناسایی و از مطالعه حذف شدند (۴۴،۴۳،۵۲).

این را هم حتما بخوانید :
سايت مقالات فارسی - بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت پذیری دست به دنبال ...

 1. سابقه اسپرین چند جانبه پا در سال گذشته
 2. آسیب یا اسپرین مچ پا در طول شش ماه گذشته
 3. سابقه آسیب چند جانبه زانو در طول سال گذشته (۳ بار یا بیشتر)
 4. آسیب یا جراحی زانو در طول سال گذشته
 5. سابفه آسیب چند جانبه ران در طول شش ماه گذشته
 6. آسیب یا جراحی ران در شش ماه گذشته
 7. سابقه بیهوشی سه بار یا بیشتر در طول عمر
 8. بیهوشی در شش ماه گذشته
 9. در صورت داشتن سابقه بیماری یا مصرف دارویی که سیستم عصبی را تحت تاثیر قرار دهد.

 • عدم همکاری ، آسیب دیدگی در طی مسابقات و تمرینات، در طول مدت مطالعه، به منزله انصراف از ادامه همکاری در نظر گرفته شد.

۴-۳ متغیر های تحقیق

متغیر مستقلتمرینات گیرنده های عمقی
متغیر وابستهحس عمقی مفصل زانو
۱-۴-۳ تعریف متغیرها

 • خطای مطلق[۶۶]، متغیر وابسته از نوع کمی است که با اختلاف میان زاویه تست شده و سه بار پاسخ آن تعریف می شود. خطای مطلق میزان دقت یا صحت بازسازی را بدون سو گیری در جهت حرکت نشان میدهد به عبارتی علامت + یا – نمیگیرد. این متغیر با استفاده از تصاویر دوربین دیجیتال مارکرهای غیر منعکس کننده و نرم افزار اتوکد[۶۷] و با مقیاس درجه اندازه گیری می شود.
 • سن، متغیر مستقل کمی است که با تعداد سالهای که از تولد فرد گذشته باشد تعریف می شود این متغیر یا استفاده از پرسش نامه و یا مقیاس سال اندازه گیری میشود.
 • جنس، متغیر مستقل کیفی است که با مونث یا مذکر بودن فرد تعریف می شود.
 • زاویه، متغیر مستقل کمی است که با راستای میان ران و ساق پا در دو وضعیت نشسته و ایستاده تعریف می شود. این متغیر با استفاده از فوتوگرافی دیجیتال مارکرهای غیر منعکس کننده و نرم افزار اتوکد و یا مقیاس درجه اندازه گیری می شود.
 • BMI، متغیر مستقل کمی است که با نسبت وزن (کیلوگرم) به مجذور قد (متر) تعریف می شود و با ترازو و متر و مقیاس کیلوگرم/ متر مربع در اندازه گیری می شود.
 • اندام غالب، متغیر کیفی است که با تعیین اندامی که فرد برای شوت زدن به توپ از آن استفاده می کند تعریف می شود. این متغیر با پرسش نامه اندازه گیری میشود.

۵-۳ ابزار اندازه گیری

۱- مصاحبه و پرسشنامه و فرم رضایت نامه برای انتخاب نمونه ها

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.