۸۴/۲± ۰۷/۳

۱۸/۳± ۶۴/۵

۸۷/۲± ۰۸/۶

ایستاده

۳۰

۶۹/۵± ۸۱/۷

۷۸/۱±۲۱/۲

۶۵/۳± ۸۳/۶

۷۵/۳± ۶۷/۴

۶۰

۹۸/۳± ۱۳/۷

۱۷/۲± ۱۳/۴

۶۷/۳± ۸۳/۶

۹۰/۳± ۸۷/۴

همانطور که در جدول دیده می شود، در گروه اول میانگین خطای مطلق در تمام زوایا و در دو ضعیت تحمل وزن و بدون تحمل وزن در پس آزمون کاهش پیدا کرده است. در زاویه ۳۰ درجه نشسته ۱٫۳ درجه، در ۶۰ درجه نشسته ۱٫۰۵ درجه، در زاویه ۳۰ درجه ایستاده ۵٫۶ درجه و در زاویه ۶۰ درجه ایستاده ۳ درجه کاهش در میانگین خطای مطلق آزمودنی ها دیده می شود. انحراف استاندارد نتایج پس آزمون به جز در زاویه ۶۰ درجه نشسته (۰٫۱۸+) در سایر زوایا کاهش انحراف استاندارد دیده می شود. در گروه اول همچنین در پیش آزمون کمترین خطا در ۳۰ درجه نشسته و بیشترین خطا در ۳۰ درجه ایستاده وجود داشته است. در پس آزمون کمترین خطا مربوط به زاویه ۳۰ درجه ایستاده و بیشترین خطا مربوط به زاویه ۶۰ درجه ایستاده می باشد.در گروه دوم میانگین خطای مطلق در حالت تحمل وزن در پس آزمون کاهش و در حالت نشسته افزایش داشته است. در زاویه ۳۰ درجه نشسته ۰٫۲ درجه و در زاویه ۶۰ درجه نشسته ۰٫۴۴ افزایش در میانگین خطای مطلق و در زاویه ۳۰ درجه ایستاده ۲٫۱۶ درجه و در زاویه ۶۰ درجه ایستاده ۱٫۹۳ درجه کاهش میانگین خطای مطلق وجود دارد. تغییرات انحراف استاندارد در پس آزمون و پیش آزمون چندان محسوس نیست.
تفاوت میانگین خطای مطلق در دو وضعیت ودرپیش آزمون و پس آزمون در دو گروه در نمودار های ۵-۲-۴، ۶-۲-۴، ۷-۲-۴ و ۸-۲-۴ به آسانی قابل مشاهده است.
ب) نمودار ۶-۴  زاویه ̊ ۶۰ در وضعیت نشسته.
الف) نمودار ۵-۴ زاویه ̊ ۳۰ در وضعیت نشسته.
ج) نمودار ۷-۴ زاویه ̊ ۳۰ در وضعیت ایستاده.
د) نمودار ۸-۴ زاویه ̊ ۶۰ در وضعیت ایستاده.
نمودارهای الف، ب، ج، د: میانگین خطای مطلق بر حسب درجهدر دو گروه مطالعه در پیش آزمون و پس آزمون

این را هم حتما بخوانید :
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای ...

۳-۴ آمار استنباطی

با توجه به این که در هر گروه ۱۰ نفر آزمودنی وجود دارد، علیرغم نرمال بودن توزیع متغیر خطای مطلق گروه های مورد مطالعه که با آزمون KS تست شد، برای مقایسه خطای مطلق بین این گروه ها از آزمون های غیر پارامتریک استفاده شد.
۱-۳-۴ مقایسه میانگین و واریانس خطای مطلق در دو وضعیت نشسته و ایستاده درپیش آزمون و پس آزمون
جهت انجام این مقایسه از آزمون t همبسته ویلکسون استفاده شد.

  • فرضیه اول و دوم: بین حس وضعیت زانوی زنان بسکتبالیست گروه اول قبل و بعد برنامه تمرینات روی وابل بورد تفاوت معناداری وجود دارد. این فرض در زوایای ۳۰ و ۶۰ بدون تحمل وزن در رد و در زاویه ۳۰ و ۶۰ درجه در وضعیت تحمل وزن تایید می شود.

جدول ۵-۴ میانگین و انحراف استاندارد و عدد P خطای بازسازی گروه اول در سطح معناداری ۹۵%

وضعیت ایستاده
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.