مقالات و پایان نامه ها

مفهوم پیش بینی و انواع آن،پایان نامه راجع به حاکمیت شرکتی

دانلود پایان نامه

 

مفهوم پیش بینی

 1. پیش بینی عبارت است از؛ استفاده از داده های تاریخی، گذشته و حال برای تعیین جهت حرکت و تمایل آینده.       پیش بینی ها توسط شرکت ها برای تعیین چگونگی اختصاص بودجه ها برای دوره های پیش رو استفاده می شود.

سرمایه گذاران از پیش بینی ها برای تعیین وقایع پیش روی شرکت، مانند انتظار از فروش و تغییرات در قیمت سهام در آینده استفاده می کنند؛ همچنین از آن بعنوان چارچوبی برای شرکت هایی که نگاهی بلندمدت به عملیات خود دارند؛ استفاده می شود.

تحلیلگران بازار سهام[1] از شیوه های مختلفی برای پیش بینی وضعیت آینده بنگاهها، استفاده می کنند.

 1. پیش بینی عبارت است از؛ تصویر سازی حقایقی که هنوز به وقوع نپیوستند.

“برآورد” واژه ای پیش پا افتاده برای پیش بینی است که به معنی محل قرار گیری تعدادی متغیر در زمانی معلوم در آینده است. “پیش گویی[2] ” نیز واژه ای مشابه اما بسیار کلی است.

در مباحث آماری زمانی که از واژه ی پیش بینی استفاده می شود؛ منظور روش های آماری چون سری زمانی[3]، رگرسیون[4]، برش متقاطع یا همان واکنش در اثر یک محرک[5] است.

واژه ی پیش بینی کردن[6] و پیش بینی[7] زمانی کاربرد دارد که هدف، برآورد ارزشی خاص، در زمان مشخص در آینده است. در حالی که واژه ی پیش گویی[8] زمانی کاربرد دارد که هدف شما برآورد عمومی از یک واقعه در آینده ی پیش رو است؛ بعنوان مثال مدت زمان وقوع زلزله در طی سال ها است. ریسک[9] و تردید[10] ، در مرکزیت     پیش بینی و پیش گویی قرار دارند .

تفکر معمول این است که همواره باید درجه ای از عدم اطمینان یا تردید را ضمیمه پیش بینی ها نمود. در برخی موارد برای اصلاح پیش بینی ها نیازمند به روز کردن داده ای قبلی هستیم.

 

4- 2 دسته بندی روش های پیش بینی

 1. روش های کیفی 2. روش های کمی
 2. روش کیفی: فنون پیش بینی کیفی، انتزاعی هستند؛ و مبتنی بر عقاید و قضاوت های کارشناسان است. زمانی این روش کاربرد دارد که داده های گذشته، ناقص یا در دسترس نباشند. این روش ها معمولا” در تصمیم گیری های میان مدت یا بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله روش های کیفی پیش بینی عبارتند از؛ روش دلفی[11]، روش تحقیق بازار[12] و روش قیاس چرخه حیات تاریخی[13].
 3. روش کمی: مدل های پیش بینی کمی، زمانی استفاده می شوند که، داده های آینده را تابعی از داده های گذشته در نظر می گیریم. این روش ها زمانی کاربرد دارند که داده ای گذشته در دسترس باشند. این مدل ها معمولا” برای تصمیم گیری های کوتاه مدت یا میان مدت مورد استفاده قرار می گیرند.

 

از جمله روش های کمی پیش بینی عبارتند از: تقاضای دوره ی گذشته[14]، میانگین متحرک ساده و موزون N دوره[15]،

هموارسازی نمایی ساده[16]، شاخص های ضرایب فصلی[17]

مدل های پیش بینی علّی[18]:

برخی روش های پیش بینی تلاش می کنند تا عوامل موثر بر وقوع یک پدیده را شناسایی کنند تا به واسطه ی آن، پیش بینی درستی را ارائه کنند. در برخی موارد بدون پی بردن به علت وقوع، ما می توانیم رابطه ای بین یک متغیر با متغیر دیگری را بدست آوریم و به کمک آن آینده را پیش بینی کنیم. همواره انسان برای تعریف یک پدیده ناشناخته ، سعی میکند که با استفاده از داشته های مفهومی قبلی خود به توصیف پدیده ی ناشناخته مبادرت ورزد.

از جمله روش های پیش بینی ارتباطی[19] عبارتند از:

تجزیه و تحلیل رگرسیون[20] .

نکته : مدل رگرسیونی هم در آمار پارمتریک و هم آمار ناپارامتریک[21] ، قابل استفاده است

روش های قضاوتی پیش بینی عبارتند از : 1. پیش بینی های مرکب[22]2. روش دلفی 3. پیش بینی به وسیله قیاس[23]

 1. طرح سازه[24] 5. پیمایش آماری[25]

روش های هوش مصنوعی عبارتند از:

 1. شبکه های عصبی مصنوعی
 2. روش گروه اداره کننده داده

سایر روش های پیش بینی :

 1. شبیه سازی
 2. بازار پیش بینی
 3. پیش بینی احتمالی
 4. پیش بینی مجموع

 

[1]Stock analysts

[2]Prediction

[3]Time Series

[4]Regression

[5]Cross – sectional

[6]Forecast

[7]Forecasting

[8]Prediction

[9]Risk

[10]Uncertainty

[11]Delphi Method

[12]Market Research

[13]Historical Life-Cycle analogy

[14]Last Period Demand

[15]Simple and Weighted N-Period Moving Averages

[16]Simple Exponential Smoothing

[17]Multiplicative Seasonal Indexes

[18]Causal

[19]Relationship

[20]Regression analysis

[21] در مقابل آمار پارامتریک که فرض اساسی آن نرمال بودن جامعه آماری و پیروی کردن از توزیع احتمال (Probability Distribution) است؛ در آمار ناپارامتریک که بیشتر در علوم رفتاری و انسانی مطرح می شود، توزیع جامعه آماری آزاد است و بدین خاطر به آن توزیع آزاد میگویند(رنجبران، هادی).

[22]Composite Forecasts

[23]Forecast by analogy

[24]Scenario Building

[25]Statistical Surveys

دانلود پایان نامه
92