مقالات و پایان نامه ها

مفهوم عدالت:پایان نامه عدالت سازماني

دانلود پایان نامه

پایان نامه عدالت سازماني و تمايل به ترك خدمت كاركنان

مفهوم عدالت

یکی از دشواریهای بحث عدالت، ابهام در تعاریف و معانی آن است. زبان عربی برای برخی واژه ها بیش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نیز واجد چنین مترادفهایی است. بنابراین برای هر جنبه ای از عدالت معانی متعددی وجود دارد که شاید آنها قسط، قصد، استقامت، وسط، نصیب، حصه، میزان، انصاف و غیره باشد. کلمه معادل عدالت در فرانسه و انگلیس justice و در لاتین justitia است. فرهنگ لغات آکسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرده است. اما آنچه در تعاریف این واژه ها به مقاصد ما نزدیکتر است مفهوم عدالت به معنای برابر و تساوی، دادگری و انصاف، داوری با راستی و دوستی و مفاهیم دیگری از این قبیل است(ناصری و دیگران، 1386، ص 18).

چهار معنی با کاربرد دیگر برای کلمه عدل عبارت است از:

1- موزون بودن              2- تساوی و نفی هرگونه تبعیض               3- رعایت حقوق افراد و دادن حق به صاحب حق               4- رعایت استحقاقها در افاضه وجود و رحمت به آنچه امکان وجود یا کمال وجود دارد(رضاییان، 1384، ص37).

عدالت مفهومی انتزاعی است که از آن تعابیر گوناگونی مد نظر قرار می گیرد. هنگامی که از این مفهوم در محیط سازمانی استفاده می شود اصطلاح عدالت سازمانی به کار می رود(امیرخانی و دیگران، 1387، ص 21).

2-4-4)اهمیت رعایت عدالت

بیشتر عمر انسانها در نهادهای اجتماعی نظیر مدرسه و کسب و کار صرف می شود. به منظور انجام وظیفه اثربخش در نهادهای اجتماعی تعلق و همکاری در روابط میان فردی باید ایجاد شود و هر عضوی از نهاد باید هزینه معینی را از نظر زمان و تلاش و تحمل فشار سنگین بپردازد. در ازای آن نهادهای اجتماعی به افراد مزایای گوناگونی ارایه می دهند که پژوهشگران به طو کلی آنها را به دو دسته اقتصادی و احساسی/اجتماعی طبقه بندی می کنند. مزایای اقتصادی یا مزایای ابزاری مزایایی است که با رفاه عادی و آسایش و سطح زندگی افراط ارتباط دارد. این گونه مزایا را به سهولت می توان به صورت پول درآورد و به طور نسبی مشخص کرد. مزایای احساسی/اجتماعی به جایگاه فرد و هویت وی در گروه بر می گردد و گاهی آن را مزایای نمادین می نامند زیرا بیانگر وجهه و اعتبار فرد و ارزش وی در بافت یک گروه اجتماعی است. چگونگی توزیع این مزایا اهمیت زیادی برای افراد سازمان دارد. پاسخهای افراد به آنچه به دست می آورند و در مقابل آنچه ارایه می دهند موضوع محتوایی پژوهش اجتماعی در زمینه عدالت اجتماعی را شکل می دهد. اعضای نهادها روشی را که مزایا توزیع می شوند و همچنین ماهیت مزایای توزیع شده را ارزیابی می کنند و ادراکاتی را از عادلانه یا ناعادلانه بودن آنها شکل می دهند. این ادراکات از انصاف زمینه پیش بینی درباره درآمدهای احتمالی و نحوه برخورد سازمان با آنها را در آینده فراهم می سازد. برای مثال در صورتی که سازمان پاداشی را ناعادلانه توزیع کند فرد به احتمال توزیع پاداشها را در آینده نیز ناعادلانه پیش بینی خواهد کرد. این گونه ارزیابیها به افراد امکان می دهد درباره نحوه تخصیص منابع خود به سازمان باتوجه به مزایای اقتصادی و اجتماعی/احساسی آن تصمیم گیری کنند. به طور کلی چنانچه جنبه های خوب و بد زندگی اجتماعی به یک روش منصفانه توزیع شود افراد متعهد تر شده تمایل بیشتری به فداکاری برای جمع نشان خواهند داد. در مقابل هنگامی که رخدادها ناعادلانه دیده شوند افراد به وفاداری و تلاش کمتر تمایل نشان می دهند و حتی ممکن است به دزدی و تهاجم و شورش دست بزنند(رضاییان، 1384، ص42).ادراک بی عدالتی در سازمان ممکن است منجر به استرس های روانی و بیماری در کارکنان شود که باعث غیبت از شغل و بروز حادثه می شود. به همین دلیل است که پیشنهاد می شود عدالت در محیط کار ممکن است یک پیشگویی کننده قوی برای بروز برخی رفتارها باشد.

 

دانلود پایان نامه
92