مقالات و پایان نامه ها

مفهوم سرمايه ساختاري_پایان نامه با موضوع شاخص های سرمایه فکری

دانلود پایان نامه

سرمايه ساختاري (سازماني)

(يوندت[1]، 2001) سرمايه سازماني را به عنوان دانش نهادي شده متعلق به يك سازمان مي داند كه در

پايگاه هاي داده ذخيره مي شود و اغلب از آن به عنوان سرمايه ساختاري ياد مي كنند. با اين وجود يوندت ترجيح داده است كه اصطلاح سرمايه سازماني را به كار ببرد، چرا كه معتقد است سرمايه سازماني به طور واضح تري بيان مي كند كه اين دانش واقعاً متعلق به سازمان است. سرمايه ساختاري شامل همه ذخاير غيرانساني دانش است كه در برگيرنده پايگاه هاي داده، نمودارهاي سازماني، دستورالعمل هاي اجرايي، فرآيندها، استراتژي ها، برنامه هاي اجرايي سازمان مي باشد (روس، 1997).

از نظر روس و همكارانش سرمايه ساختاري عبارتست از آنچه كه در سازمان باقي مي ماند پس از آنكه كاركنان سازمان را بعد از ساعت اداري ترك مي كنند و قابليتهاي سازمان مانند سيستمهاي فيزيكي مورد استفاده جهت انتقال و بكارگيري سرمايه فكري، ذخيره دانش و اطلاعات، ضوابط و مقررات و نظامها و فرايندهاي كاري را در بر مي گيرد (روس، 1997). همچنين بروكينگ معتقد است كه سرمايه ساختاري شامل دارايي هاي زيرساختاري، مثل تكنولوژي، فرآيندها و روش هاي كاري و نيز دارايي فكري، مثل دانش فني، مارك هاي تجاري و حق ثبت محصولات مي شود (بروكينگ، 1996).

به علاوه طبق نظريه استوارت سرمايه ساختاري عبارت است از دانش موجود در تكنولوژي اطلاعات، حق ثبت محصولات، طرح ها، و مارك هاي تجاري (استوارت، 1997). به باور چن و همكاران، سرمايه ساختاري به سيستم ساختار و رويه هاي جاري كسب و كار يك سازمان اشاره دارد. از ديدگاه آنها، سرمايه ساختاري بطور واضح تر مي تواند به صورت فرهنگ سازماني، يادگيري سازماني، فرآيند عملياتي و سيستم اطلاعاتي طبقه بندي شود (چن، 2004). از نظر (بونتيس، 1998) سرمايه ساختاري عبارتست از دارائي هاي غيرانساني يا قابليت هاي سازماني براي تأمين نيازهاي بازار. اگر سازماني از رويه هاي اداري ضعيفي برخوردار باشد، سرمايه فكري ضعيفي خواهد داشت. سازمانها با ساختارها و رويه هاي قوي به كاركنان خود امكان مي دهند تا به كارهاي جديدي دست بزنند و با مشكلات اداري چالش كنند بعبارتي با شكست روبرو شوند و ياد بگيرند. سرمايه ساختاري از كاركنان در قبال اجراي افكار نو و عملكرد كسب و كار سازمان حمايت مي كند. سرمايه ساختاري تابعي از سرمايه انساني است چرا كه سرمايه انساني عامل تعيين كننده در شكل دهي به ساختارهاي سازماني است.

[1] – Youndth

دانلود پایان نامه
92