مقالات و پایان نامه ها

معیارهای ارزیابی کیفیت سود :پایان نامه در مورد کیفیت سود گزارش شده

دانلود پایان نامه

معیارهای ارزیابی کیفیت سود

معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوط به آن را که در سال 2003 توسط توسط کاترین و وینسنت[1] ارائه شده به صورت زیر طبقه بندی می شود.

  • سری های زمانی ویژگی های سود
  • رابطه بین سود ، معوقات و وجه نقد
  • خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی FASB
  • براساس تاثیرگذاری درتصمیم
  • مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگی های سود

مفهوم سری های زمانی مرتبط با کیفیت سود شامل ثبات ، قابلیت پیش بینی و تغییرپذیری می باشد. این سه مفهوم با ویژگی های تغییر کردن سود در طول زمان مرتبط می باشد. ثبات عبارت است از میزان باقی ماندن یک تغییر مشخص در یک آینده قابل تشخیص ، قابلیت پیش بینی تابعی از توزیع این تغییرات ( مخصوصا واریانس این تغییرات ) در طول زمان می باشد ، و تغییرپذیری انحراف تغییرات را در طول زمان اندازه گیری می کند.

الف- ثبات سود

برخی این مفهوم را با مفهوم عدم تغییرپذیری یکی دانسته اند. برای مثال ، سود با کیفیت، سودی است که تغییرپذیری ندارد. محققین ضریب شیب رگرسیون بازده سهام در حال تغییر و سطح سودها را به عنوان مقدار و اندازه ثبات در نظر گرفته اند(کورمندی و لایپ [2]،1987) و(زمیجسکی و استون [3]،1989). ثبات را برحسب همبستگی در سودها تعریف می کند. ثبات به مفهوم این است که تغییرات دوره جاری به عنوان یک بخش ثابت از سری های سود گردد(لایپ [4]،1990 ).

هم به صورت تئوری و هم به صورت عملی نشان داده شده است که ثبات از سری های گزارش شده با واکنش بیشتر سرمایه گذاران به سود گزارش شده در ارتباط می باشد. این واکنش بیشتر، منجر به ارزیابی بیشتر عوامل مربوط به ثبات سود می گردد. یک سود بسیار با ثبات از دیدگاه             سرمایه گذاران سودی است که تغییر پذیری ندارد و ثابت است.

ثبات به عنوان یکی از مفاهیم کیفیت سود ناشی از دیدگاه مفید بودن برای تصمیم گیری می باشد. بین ثبات در سودها و بازده رابطه مثبت مفهومی و عملی وجود دارد. ثبات ارتباطی با بیان صادقانه سود گزارش شده از سود مد نظر آقای هیکس ندارد. چرا که ثبات هم تابعی از استانداردهای حسابداری و هم مدل تجاری و محیط عملیاتی واحد گزارشگر می باشد. عدم ثبات زیاد سود می تواند در نتیجه کاربرد بی طرفانه استانداردهای حسابداری در محیط اقتصادی باشد. در حالی که دخالت های مدیریت در فرآیند گزارشگری می تواند منجر به تغییر یک جریان غیر ثابت سود به یک جریان کاملا ثابت گردد.

ب- قابلیت پیش بینی

در بیانیه شماره (2)FASB  به قابلیت پیش بینی اشاره شده است. قابلیت پیش بینی ویژگی است که در مورد کل مجموعه صورت های مالی صادق می باشد که این شامل اجزای سود و سایر اعداد مشتق شده از سود می باشد و هدف آن ارتقاء توانایی های استفاده کنندگان برای پیش بینی علائق شان     می باشد. از این رو، توانایی پیش بینی با ویژگی سودمندی تصمیم ارتباط دارد. به هر حال بسیاری از محققین توانایی پیش بینی را به معنای توانایی سودهای گذشته در پیش بینی سودهای آتی می دانند (لایپ،1990). بنابراین توانایی پیش بینی به عبارتی با کاهش انحرافات تغییرات سود در ارتباط         می باشد. تغییرات بیشتر سود بدون در نظر گرفتن علامت آن موجب کاهش توانایی پیش بینی         می گردد.

رابطه ای بین توانایی پیش بینی و بیان صادقانه سود گزارش شده از سود اقتصادی وجود ندارد. علت وجود این عدم ارتباط بین توانایی پیش بینی و بیان صادقانه مشابه،  مورد اثبات می باشد. مانند ثبات، محققین توانایی پش بینی را تابعی از وضعیت تجاری واحد گزارشگر ، عوامل اقتصادی و روش های گزارشگری می دانند.در حالی که هم ثبات و هم قابلیت پیش بینی از نظر مفهومی به صورت آماری به خوبی تعریف شده اند ، اما هر دو به تعریف ویژگی های خاص دیگری احتیاج دارند که عملیاتی گردند.

برای مثال تفاوت بین اینکه سود خود یک پیش بینی کننده باشد و اینکه یک ورودی یک فرآیند پیش بینی باشد، سوالی را درباره نقش اطلاعات غیر سودی مطرح می سازد.به طور منطقی، تا چه  اندازه ای می توان قابلیت پیش بینی را از طریق ارزیابی عناصر گزارش شده به غیر از اعداد مربوط به سود انجام داد؟ آیا کیفیت سود با الزام به ارائه گزارش ترکیبات سود و اطلاعات مجزا ارتقاء          می یابد؟ ( به عنوان مثال سود بخش ها). اگر به این صورت باشد آیا باید کیفیت سود را از طریق مبلغ سود و اجزاء آن تخمین زد؟ از نظر علمی این سئوالات از دیدگاه سودمندی تصمیم قابل طرح است. بنابراین مفهوم سود هیکسی ترکیبات سود با مقادیر مختلف ثبات را در بر نمی گیرد.

دومین نکته ای که عملا”بایستی در نظر گرفت، شامل انتخاب دوره زمانی می باشد. تغییرات سود زمانی کاملا” ثبات دارد که این تغییرات در تمام سری های سود وجود داشته باشد اما می توان گفت چنانچه این تغییرات در طول زمان دچار اختلال گردند، درجه ای کمتر از ثبات وجود خواهد داشت. به صورت مشابه ای قابلیت پیش بینی به دوره زمانی اشاره دارد. غالبا” محققین یک سال جلوتر را به عنوان دوره پیش بینی در نظر می گیرند در حالی که مبنای مفهومی برای این انتخاب وجود ندارد. سومین نکته عملی، انتخاب خاصه ای است که بایستی پیش بینی گردد. این پیش بینی می تواند شامل سود خالص، وجه نقد و انواع زیر مجموعه های سود خالص باشد.

ج- تغییر پذیری[5]

به علت اینکه گاهی اوقات هموار سازی سود یعنی، نبود نسبی تغییر پذیری با سودهای با کیفیت بالا در ارتباط می باشد، یک رویکرد در تخمین کیفیت سود، آزمون هموار سازی سود می باشد. در زمانی که وضعیت صنعت و محیط گزارش گری تغییر نمی کند می توان گفت که مدیران اقدام به هموار سازی سود می کنند. برای مثال آقای لوئیس[6] (2003)، دو روش اندازه گیری هموار سازی سود را مطرح کرد:

الف- نسبت انحراف استاندارد سود عملیاتی به انحراف استاندارد وجه نقد حاصل از عملیات

ب- همبستگی بین تغییرات معوقات و تغییرات در گردش وجه نقد

این ایده بدین معناست که تغییرات در وجه نقد می تواند تغییر در سری سودهای مدیریت نشده را مشخص کند. بنابراین ارزش های مقادیر هموار شده نشان می دهد که تغییرات در سری های سود تا چه اندازه ای به وسیله معوقات در پاسخ به شوک های اقتصادی برطرف شده اند. آقای لوئیس بیان کرد که سودهای هموار شده آگاه کنندگی کمتری به علت اختلالات ناشی از دخالت های مدیریت دارد.

سایر محققین از جمله هانت ومویر[7]، (1996) و هند [8]،(1989) شواهدی مبنی بر مدیریت سود[9]به علت برخی اهداف را گزارش کرده اند اما دلیل این امر معین و مشخص نبود. این موضوع بسیار بحث برانگیر بوده به عنوان مثال آقای آرتور لوویت [10](ریاست سابقSEC ) بیان کرده که مدیر به این علت اقدام به مدیریت سود می کنند که باور دارند سرمایه گذاران سودهای هموار شده در حال افزایش را ترجیح می دهند.

مدیر ممکن است اجزای موقت را برای سودهای دوره های مختلف که همراه با کاهش کیفیت سود از نظر ثبات بوده، به خاطر کاهش تغییر پذیری و افزایش قابلیت پیش بینی به کار برند. سودهای تصنعی هموار شده نمایان گر وضعیت واحد تجاری گزارشگر و محیط اقتصادی آن نیست.

37 . Katherin & Vincent

  1. 38. Kormendi & lipe

39 . Zmijewski &  Easton

40 . Lipe

41 . Variability

42 . Leuz

43 . Hunt and Moyer

44 . Hand

45 . Income Managment

46 . Arthur Levitt

دانلود پایان نامه
92