دانشــــــگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دانشــــــکده حقوق
رشته حقــوق بین المـلل
موضــــــوع
مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل

پایان نامه

درقبال تطهیرپول های نامشروع (پول شویی)
استاد راهنــما
دکترسید محمود مجیدی
استادمشـــاور
دکترعلیرضا حســـنی
نــــــگارش
شعبان خیبـریان
تابستان ۱۳۹۲
تقدیم به:
ساحت مقدّس بقیـه الاعظم (عج)
و
پدرومادرم
و
خانواده ام
و
فرزندان مرحومه ام زهــراوسعـیـده
تقدیر نامه
یک کارعلمی،ویک کارماندگارازتوان وفرصت یک فردبیرون هست این پروسه که دریک فرایندچند ماهه وبامقدمات قبل ازآن محقق شد.فعلی بودکه لطف ومرحمت دیگران مرامنّت بارخودکرده است.این مهم عملی نشد مگرلطف حق وعنایت امام (عج)،لازم می دانم ازهمراهی اساتید،کارشناسان وبخش های مختلف دانشگاه آزاداسلامی واحــد دامغان،کتابخانه های،حسینیه حضرت ابوالفضل(ع)،عمومی ودانشکده حقوق وهمچنین ازدانشگاه تربیت مدّرس تهران مارا پذیرش ومنابع دراختیارقراردادندوراهنمایی نمودندتقدیروتشکـرکنم وتشکر ویژه ام را به محضراساتید معظم آقایان دکترسید محمودمجیدی،راهنمـــــــای مکرم ودکتر علیرضا حسنی مشاورعزیز پایان نامه ام بودند تقدیم می کنم عنایت دوستـان تنها به پایان نامه ام محدود نمی شد بلکه ازبدوورود به دانشکده حقوق همیشه مورد مهـر ومحبت عزیزان قرارمی گرفتم شاملم می شد. عزّت و موفقیّت بیش از این آزورمـــــندم تمامی اساتید وافتخارات علمی کشور که درجلسه دفاعم حضورمی یابندوامرداوری وبذل محبت رامرحمت می فرمایندقدردانی کرده وبرای تمامی آنهاآرزوی سلامتی دارم ودستدعا رابرای موفقیّت آنهــابرمی دارم.وتقــدیرازخانواده ام که همــراه سختی های همیشگی کارو تلاشم بوده اند.
خدایشان حافظ ونگهدارباد.
مرداد ۱۳۹۲
شعبان خیبریان
چکیده :
جرم بزه پول شویی از جرایم جدیدی است که وارد چرخه مالی کشور شده است بررسی وتحقیق موضوع فواید زیادی دارد که ما دراین تحقیق تــلاش کردیم.ماهیــّت لــغوی واصطلاحی پول شویی رابررسی کنیم،اهداف آن رابرشماریم،عوارضی راکه درپی دارد بیان نما ئیم،مراحـل وفرآینـــدپول شویی ازجمله مباحثی است موضوع ماراغنا می بخشد روش های تطهیر، ماهیّت حقوقی،جایـگاهپول شویی درطبقه بندی جرایم وهمچنین ویژگی های بزه پول شویی ازدیگرتحلیل های ماخواهدبـود.واکنش های ملی وفرامـلی با رویکرد همکاری های بیـن المللی،تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاصحقوقی درجرم پول شویی در این تحقیق مد نظر هست .ارزیابی هایی صورت می گیرد.براساس ارزیابی و تحقیق، راهکا رها و پیشنها دا تی آورده خواهـــدشد. عنصرقانونی جــرم پول شویی درقانون اساسی و قوانین مــوضوعه (عادی) وآئین نامه ها ومقــــــّررات بعنوان ضمائم تحقیق تدوین گردید. ودرآخرمنابع بکارگیری شده پایان بخش این تلاش علمی ماقرارمی گیـرد.باتــوجه به نگاه بــه منابع پایان نامه ها و مقا لات و نشریا ت و…. سعی شده است منابع جدیدی را بکار گیر ی نمائیم و از نظرات ومباحث آن منابع بهره بیشتری ببریم .امیدواریم مفید فایده باشد.
کلید واژگان: ۱-تطهیر ۲-پول های نامشروع ۳-فرایند تطهیر ۴- روش های تطهی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

فهرست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *