۱-۲- قاعده اجرای عین تعهد………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
 
 
قاعده اجرای عین تعهد در رابطه با طرفین معامله…………………………………………………………….۲۶
۲-۱-۲- قاعده اجرای عین تعهد در رابطه با شخص ثالث……………………………………………………………..۳۴
 
استثنائات قاعده……………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۱-۲-۲- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع …………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۲-۲- عدم امکان پرداخت ثمن (خیار تفلیس)………………………………………………………………………….۳۹
۳-۲-۲- بیع از روی نمونه ……………………………………………………………………………………………………….۴۱
۴-۲-۲- شرط دادن رهن و ضامن …………………………………………………………………………………………….۴۲
۵-۲-۲- تخلف از شرایط عقد اجاره………………………….. …………………………………………………………….۴۳
۶-۲-۲- شرط صفت………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۷-۲-۲- خودداری عامل از انجام زراعت……………………………………………………………………………………۴۶
نقد و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷
۱-۳- رد ادله تأخر حق فسخ……………………………………………………………………………………………………..۴۸
۲-۳- تخییر بین فسخ و اجبار …………………………………………………………………………………………………..۴۹
ب- حقوق انگلستان…………………………………………………………………………………………………………………۵۲
قاعده جبران خسارت پولی………………………………………………………………………………………………….۵۳
۱-۱- غرامت های معمولی یا عام……………………………………………………………………………………………….۵۴
۲-۱- غرامت های خاص…………………………………………………………………………………………………………..۵۵
۳-۱- غرامات عبرت انگیز یا تنبیهی…………………………………………………………………………………………….۵۶
۴-۱- خسارات اسمی ………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۲- نقد و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
مبحث دوم- مبانی اجرای عین تعهد…………………………………………………………………………………………….۵۸
گفتار اول – حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………….۵۸
الف- حاکمیت اراده…………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
ب- ضرورتهای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………۶۳
ج- قواعد اخلاقی و مذهبی……………………………………………………………………………………………………..۶۵
د- نقد وتحلیل……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
۱-ایرادات نظری……………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۱-۱- مخالفت با مبانی اصل لزوم……………………………………………………………………………………………… ۷۰
۲-۱- مخالفت با اصول حقوق تجارت در معاملات تجاری……………………………………………………………۷۲
۳-۱- ضرری بودن نظریه و ایجاد عسر و حرج بر اساس آن…………………………………………………………..۷۳
۲- چالش های اجرایی و عملی…………………………………………………………………………………………………..۷۵
۱-۲- افزایش حجم دعاوی و پرونده های قضایی…………………………………………………………………………۷۵
۲-۲-امکان سوء استفاده نقض کننده قرارداد…………………………………………………………………………………۷۶
گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………….۷۸