……………….. قواعد عمومی قراردادها،جلد چهارم، نشر سهامی انتشار، چاپ سوم،۱۳۸۰٫
……………….. فلسفه حقوق، جلد اول، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، ۱۳۷۳٫
……………….. گامی به سوی عدالت (مجموعه مقالات)، جلددوم، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول،۱۳۷۹٫
…………………حقوق مدنی: عقود اذنی- وثیقه های دین، عقود معین ۴، نشر سهامی انتشار،چاپ سوم،۱۳۷۸٫
……………… قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر دادگستر، چاپ سوم، ۱۳۷۸٫
……………….. حقوق خانواده، جلد اول، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۵٫
کامیار،محمدرضا و همکاران(جمعی از قضات)، گزیده آراء دادگاههای حقوقی، مجموعه دوم، نشر حقوقدان، ۱۳۷۵٫
کانت، امانوئل، فلسفه حقوق، ترجمه: منوچهر صانعی دره بیدی، انتشارات نقش و نگار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰٫
کلانتری، علی اکبر،حکم ثانوی در تشریع اسلامی،قم، انتشارات دفتر تبلیغات، چاپ اول،۱۳۷۸٫
کوتر، رابرت و یولن،تامس، حقوق و اقتصاد، ترجمه: یداله دادگر و حامده اخوان هزاوه، انتشارات نور علم،۱۳۸۸٫
گرجی، ابوالقاسم؛ مقالات حقوقی،ج۱، اداره کل‌ انتشارات و تبلیغات، چاپ اول،۱۳۶۹٫
میرمحمدصادقی، حسین، مروری برحقوق قراردادها در انگلستان، ترجمه و توضیحات کتاب رابرت داکسبری، نشر حقوقدان، چاپ اول،۱۳۷۷٫
…………………………… واژه نامه حقوق اسلامی، فارسی به انگلیسی، انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، تابستان ۱۳۶۸٫
مطهری، مرتضی، نظری به نظام اقتصادی اسلام، انتشارات صدرا، قم،۱۳۷۴٫
محقق داماد،سیدمصطفی،قواعد فقه(بخش مدنی)،اندیشه های نو در علوم اسلامی، چاپ سوم،۱۳۷۰٫
محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، نشر میزان، چاپ چهارم،۱۳۸۲٫
وایت تیکر، سیموم، اصول قراردادها در حقوق فرانسه، ترجمه:حسن ره پیک، چاپ اول،انتشارات خرسندی،۱۳۸۵٫
مدنی، سیدجلال الدین، آیین دادرسی مدنی، جلدسوم، انتشارات پایدار، چاپ پنجم، ۱۳۷۷٫
مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد اول،انتشارات فکرسازان، چاپ چهارم، ۱۳۸۸٫
موسسه بین المللی وحدت حقوق خصوصی رم، اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی، ترجمه: محمد علی نوری، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول،۱۳۸۷.
ب) مقالات
احمدوند، ولی‌الله،آثار و احکام شرط تعیین خسارت ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس ، مجله مصباح ، شماره ۵۳ ، مهر و آبان ۱۳۸۳- به نقل از : www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/6138
باقری، احمد،وفای به عهد، مجله مقالها و بررسیها، مقاله ۴، دوره ۶۳، تابستان ۱۳۷۷ بنقل از: www.ensani.ir/fa/content/156682/default.aspx
دیانی، عبدالرسول، شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه، اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران، مقالات وکلاء و حقوق دانان،شماره ۲۴،۱۳۷۷، به نقل از : http://www.dayani-lawyer.com/article.html
جعفرزاده،عسگر، شرط نتیجه و شرط فعل تعریف و احکام آنها، مجله: کانون وکلا، سال چهل و یکم، دوره دوم، شهریور ۱۳۷۶ به نقل از: http://hoghough82.blogfa.com/post-111.aspx
خزایی،احمد،ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل حقوقی،به نقل از :سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق http://hoghooghonly.blogfa.com/post/
سعادت مصطفوی، سید مصطفی،ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل حقوقی، نشریه: فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، زمستان۱۳۸۳،ش ۲۴، صص ۱۷۱-۲۲۰٫ http://thelawportal.persianblog.ir/post/454
صفایی، سید حسین و الفت، نعمت الله،اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد، نشریه: علوم انسانی، نامه مفید، شهریور ۱۳۸۹- شماره ۷۹ بنقل از : مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ۱۲/۲۸/۲۰۱۲ – ۱۶: ۱۱ق.ظ. : http://www.noorsoft.or
عنایت، سید حسین،تنظیم معاهدات بین‌المللی در حقوق کنونی ایران، مجله حقوقی، شماره ۶.
نعمت اللهی،اسماعیل، ضمانت اجرای شرط فعل حقوقی، فصلنامه حقوق اسلامی ، سال ششم، ۱۳۸۸، شماره۲۳٫
ج) رساله ها، فرهنگها و سایر منابع
آذرتاش، آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی فارسی،نشر نی، تهران،۱۳۷۸.
احمدی،حسین علی ، اجرای تعهد قراردادی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۳.
جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش،چاپ دهم،۱۳۷۸٫
دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا،جلد ۳۵،زیر نظر محمد معین، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، ۱۳۳۹٫
شهابی، محمود، قواعد فقه، خلاصه تقریر و درس سال سوم قضائی دانشکده حقوق، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ چهارم، دیماه ۱۳۳۳٫
قانون مدنی فرانسه،(عقود و تعهدات قراردادی و الزامات بدون قرارداد)، ترجمه: محمدعلی نوری،انتشارات گنج دانش،چاپ اول،۱۳۸۰٫
معین، محمد، فرهنگ معین(۶ جلدی)،موسسه انتشارات امیرکبیر،۱۳۷۶٫