…………………..حقوق مدنی،جلد دوم،انتشارات اسلامیه، تهران،چاپ هشتم،۱۳۷۸٫
امیری قائم‌مقام، عبدالحمید،حقوق تعهدات،جلد دوم،نشر میزان،چاپ اول، ۱۳۷۱٫
انصاری، مهدی، تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۰
بروجردی عبده، محمد،حقوق مدنی،انتشارات مجد،چاپ اول، ۱۳۸۰٫
باررا گراف، جرج و دیگر نویسندگان،تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی،ترجمه:مهراب داراب پور، جلد دوم،انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۴٫
جعفری لنگرودی،محمد جعفر،دایره المعارف علوم اسلامی و قضایی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۶۱٫
…………………………………….دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت،جلداول،انتشارات بنیاد راستاد، چاپ اول،۱۳۵۷.
……………………………………دانشنامه حقوقی،جلد پنجم ،انتشارات امیرکبیر،چاپ دوم،۱۳۷۲٫
………………………………………حقوق تعهدات، کتابخانه گنج دانش،چاپ سوم،۱۳۷۸٫
……………………………………….تأثیر اراده در حقوق مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم،۱۳۸۷٫
داراب پور، مهراب، قاعده مقابله با خسارات،انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۷٫
رنه دواید، ،نظامهای بزرگ حقوق معاصر،ترجمه صفایی،دکتر حسین؛آشوری،دکتر محمد؛عراقی، دکتر عزت اله؛مرکز نشر دانشگاهی،چاپ اول ۱۳۶۴٫
روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، هیأت تحریریه: ژرار شومین و همکاران، ترجمه مرتضی کلانتریان، انتشارات آگاه، چاپ اول، ۱۳۷۹٫
رنجبر،مسعودرضا،تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد، نشر میزان،چاپ اول،۱۳۸۷٫
ستوده تهرانی،حسن،حقوق تجارت،جلد دوم،نشر دادگستر،چاپ دوم، ۱۳۷۵٫
السنهوری، عبدالرزاق احمد،الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید،جلد اول،دوره حقوق تعهدات(منابع تعهد:عقد، قواعد عمومی قراردادها) ترجمه محمدحسین دانش کیا و سیدمهدی دادمرزی،انتشارات دانشگاه قم،چاپ سپهر،۱۳۸۲٫
شاول، استیون، مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، ترجمه، محسن اسماعیلی، تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸٫
شایگان، علی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول، قزوین، ۱۳۷۵٫
شهیدی،مهدی،حقوق مدنی،آثار قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، چاپ اول،۱۳۸۲٫
………………. حقوق مدنی، سقوط تعهدات، انتشارات مجد چاپ پنجم، ۱۳۸۱٫
……………….. حقوق مدنی۶، عقود معین ۱، انتشارات مجد،چاپ اول،۱۳۸۲٫
………………. تشکیل قرار دادها و تعهدات، نشر حقوقدان، چاپ اول،۱۳۷۰٫
صفایی،حسین،دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول،انتشارات موسسه عالی حسابداری،چاپ اول،۱۳۵۱٫
………………. دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم،نشر میزان،۱۳۸۲٫
……………….،عادل مرتضی،کاظمی محمود و میرزانژاد اکبر،حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه تطبیقی،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۷،
طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن،جلد پنجم، بیروت، لبنان، منشورات الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۳ه.ق.،
عدل،مصطفی،حقوق مدنی، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم،۱۳۵۴٫
عرفانی، محمود، حقوق تجارت، نشر میزان، چاپ سوم،۱۳۸۶٫
عسکری، سید حکمت اله، تعیین زمان انتقال مالکیت مبیع توسط طرفین، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۹۰٫
عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه سیاسی، از آغاز تا سده های میانه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، چاپ چهارم، ۱۳۸۰٫
کاتوزیان، ناصر،دوره مقدماتی حقوق مدنی،جلد اول،تهران، چاپ چهارم،۱۳۴۹٫
………………….. حقوق مدنی، معاملات معوض- عقد تملیکی،عقود معین۱، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم،۱۳۷۱٫
…………………. حقوق مدنی،نظریه عمومی تعهدات، تهران، نشر میزان، چاپ دوم ، زمستان ۱۳۸۲٫
………………… قواعد عمومی قراردادها،جلد پنجم،شرکت سهامی انتشار،چاپ پنجم، ۱۳۷۶٫
………………… قواعدعمومی قراردادها،جلدسوم، چاپ دوم،شرکت انتشار باهمکاری بهمن برنا،۱۳۷۶٫
………………… قواعد عمومی قراردادها،جلد دوم، نشر شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۱٫
………………. حقوق مدنی، ضمان قهری،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول،۱۳۷۴٫
……………….. قواعد عمومی قراردادها،جلد اول،نشر شرکت سهامی انتشار،چاپ پنجم، ۱۳۸۰٫