مقالات و پایان نامه ها

مزاياي كارت امتيازي متوازن

دانلود پایان نامه
  • مزاياي كارت امتيازي متوازن

كارت امتيازي متوازن كمك مي‌كند تا از ارتباطات علت و معلولي در مفروضاتي كه براساس آن ها استراتژي بنا شده است، حصول اطمينان شود. ديگر اينكه توانايي نيل به اهداف تاييد يا رد شود و سوم، همه توان و نيروي موسسه در راستاي تحقق استراتژي سازمان همسو گردد.

رابرت کاپلان و ديويد نورتون، مزاياي كليدي کارت امتیازی متوازن براي سازمان را چنين بر مي‌شمارند :

  • ايجاد امكان كنترل جامع سازمان از طريق معيارهاي كليدي.
  • يكپارچگي ميان طرح هاي سازمان.
  • تقسيم استراتژي به عوامل قابل اندازه‌گيري در سطح كسب و كار

نكته مهم و قابل توجه در پياده سازي سيستم مديريت استراتژيك آن است كه اين استراتژي ها لازم است در مقاطع مختلف مورد توجه و بازنگري قرار گرفته، در صورت انحراف از سير مطلوب مورد بازنگري قرار گيرند. به عبارت ديگر بايد چرخه هاي بازنگري در سازمان هاي مختلف به منظور اثربخشي استراتژي ها مورد بررسي قرار گيرند تا از اجراي مناسب استراتژي ها و عملكرد عوامل موثر بر اجراي اين استراتژي ها اطمينان حاصل گردد. بنابراين امكان محك زدن توانمندي سازمان در پاسخگويي به تقاضاهاي محيطي و قدرت رقابت مؤثر براي مديران سازمان ها مي‌تواند به عنوان يك ابزار موثر تلقي گردد.

امروزه روش كارت امتيازي متوازن ديگر يك روش ارزيابي عملكرد نيست، بلكه يك رويكرد نوين براي مديريت بر استراتژي است كه مزايايي زير را دارد :

1- چشم انداز را تبيين مي‌كند.

2- اتفاق نظر به وجود مي‌آورد.

3- سازمان را درجهت استراتژي همسو مي‌سازد.

4- برنامه ريزي استراتژيك را يكپارچه مي‌كند.

5- موجب تخصيص بهينه منابع مي‌شود.

6- موجب بهبود اثربخشي مديريت مي‌گردد.

دانلود پایان نامه
92