مقالات و پایان نامه ها

مدل بهره وری سازمانی دکتر سومانث،مُدل دمینگ،مدل کانن

دانلود پایان نامه

مدل بهره وری دکتر سومانث (CTPM)[1]

پس از ارائه ی مدل مدیریت بهره وری فراگیر، مدل مذکور در سال 1987، به مدل بهره وری فراگیر جامع گسترش یافت. این مدل در دومین کنفرانس بین المللی در زمینه ی تحقیقات بهره وری در سال 1989 ارائه شد که به طور خیلی ساده در ذیل آمده است. شاخص عوامل غیر قابل لمس با در نظر گرفتن کلیه ی عوامل قابل لمس و مشخص محاسبه شده است:

= عوامل غیر قابل لمس شامل:

 • عوامل مربوط به مشتری (کیفیت خدمات، وفاداری، دوام محصول و … )
 • عوامل مربوط به فروش
 • عوامل مربوط به فرآیند
 • عوامل مربوط به جامعه
 • و در نهایت عوامل مربوط به عرضه کنندگان (سومانث، 1989 به نقل از حاج کریمی و پیرایش، ص 63).
 • مدل بهره وری سازمانی دکتر سومانث

2-1-28-3 مُدل دمینگ :(PDCA)  

شهرت دمینگ نتیجه ی نظریات او و به واسطه ی «برنامه ی 14 نکته ای[2] » و « چرخه ی دمینگ[3] و نظریه ی «بیماری های مرگ بار[4]» او می باشد.

14 نکته ی دمینگ عبارت است از:

 • ایجاد انسجام و ثبات در هدف؛
 • پذیرش فلسفه ی جدید؛
 • حذف نیاز به بازرسی انبوه؛
 • متکی نکردن فعالیت ها به هزینه؛
 • بهبود پیوسته؛
 • نهادینه کردن آموزش ضمن کار؛
 • نهادینه کردن رهبری؛
 • حذف دلهره و ترس؛
 • در هم شکستن موانع بین بخش های سازمانی؛
 • حذف پرخاش و نصیحت گری؛
 • حذف استانداردهای کار؛
 • حذف موانعی که افراد خواهان مهارت را کنار می گذارد؛
 • نهادینه کردن برنامه ای محکم برای یادگیری و خود بهسازی؛
 • همه را به کار در زمینه تغییر واداشتن (حاج کریمی و پیرایش، 1385: 64-63).

«بیماری های مرگ بار» بهره وری و کیفیت به تعبیر دمینگ در مسیر تحول سازمانی وجود دارند و این بیماری ها عبارتند از:

 • فقدان انسجام هدف در برنامه ریزی محصول یا خدمات؛
 • تأکید بر منافع کوتاه مدت؛
 • سیستم رتبه بندی و بازنگری های سالانه که به نتایج نهایی تأکید دارند؛
 • افراد به خاطر خوب کار کردن در سیستم مستحق پاداش می شوند، نه به خاطر بهبود آن؛
 • تحرک مدیریت به شکل جهش شغلی (همان منبع).

تکیه ی صرف مدیریت به ارقام مشهور و عوامل محسوس و عدم توجه به عوامل غیرمحسوس به علاوه دمینگ روشی سیستماتیک برای حل مسأله و بهبود ارائه کرده است که به چرخه ی دمینگ معروف است و از آن به PDCA[5] تعبیر می شود. در بهبود سیستم عمل کردن به شیوه های آگاهانه و منطقی است، در غیر این صورت، به چیزی می رسیم که در اصطلاح «تحریف سیستم» نامیده می شود و تنها به بدتر شدن امور می انجامد (همان منبع).

نگاره ی (2-11). چرخه ی دمینگ (خاکی، 1388: 35).

مدل بهره وری سازمانی دکتر سومانث

2-1-28-4 مدل کانن[6]

در مدل کانن، عوامل مؤثر بر بهبود بهره وری نیروی کار عبارتند از: نظام شایسته سالاری، نظام پاداش و خدمت، حقوق ماهانه ی مکفی، فوق العاده های شغلی و مزایای بازنشستگی، آموزش و بالنده کردن نیروی کار، بهبود اوضاع کاری و رفاه کارکنان، کار گروهی، نظام پیشنهادات، مشارکت و گردش شغلی کارکنان (طوسی، 1372 به نقل از انصاری رنانی و سبزی علی آبادی، 1388: 50).

[1]– Comprehensive total productivity model

[2]– 14 Point plan

[3]– Deming cycle

[4]– Deadly diseases

[5]– Plan-Do-Check-Action

[6]– Connen

دانلود پایان نامه
92