مقالات و پایان نامه ها

فرآیند مديريت استراتژيك:پایان نامه درمورد استراتژی

دانلود پایان نامه

فرآیند مديريت استراتژيك

مديريت استراتژيك به عنوان يك اصطلاح و مفهوم آن چنان جديد نمي باشد. اصطلاحي است كه اولين بار در سال 1970 استفاده شد و به اين معني بود كه برنامه ريزان استراتژيك، كم و بيش با مطالعه و بررسي، برنامه هايي استراژيك تهيه مي كنند و سپس به تصميم گيرندگان ارائه مي دهند. در سال هاي1990 به برنامه ريزي استراتژيك و مديريت استراتژيك متفاوت از هم نگريسته مي شد. تعريف نولان و همكاران[1] از برنامه ريزي  استراتژيك ، اين نظريه را تقويت مي كند كه برنامه ريزي استراتژيك وظيفه مديران ارشد مي باشد و ما را بيشتر بر فرآیند هايي متمركز مي كند كه رهبران ارشد شرکت براي تدوين هدايت هاي استراتژيك خود به كار مي گيرند. طبق اين تعريف برنامه ريزي استراتژيك فرآیندي است كه توسط آن اعضاي شركت به سوي آينده محتمل هدايت مي شوند و رويه ها و عملكرد هاي لازم براي دستيابي به آينده را توسعه مي دهد. برنامه ريزي استراتژيك مبناي مديريت استراتژيك است كه رويكردي نظام مند براي مشخص كردن و ايجاد تغييرات لازم و اندازه گيري عملكرد سازمان ها و شركت ها مي باشد كه باعث حركت آن ها براي دستيابي به چشم انداز مورد نظر خود مي شود (Nolan et al. , 1992 ,p37).

پيچيدگي و ظرافت تصميم گيري در محيط كسب وكار، مديريت استراتژيك را ضروري ساخته است. همان طور كه گفته شد مديریت فعاليت هاي متنوع و چند بعدي دروني، تنها بخشي ازمسئوليت هاي مدرن مديران است. محيط خارجي شركت مجموعه بعدي عوامل چالش انگيز را فرا روي مديران قرار مي دهد. اين محيط، رقبا را هر وقت كه سود امكان پذير به نظر آيد، تأمين كنندگان منابعي كه روز به روز كمياب تر مي شوند،‌ سازمان هاي دولتي را كه بر تبعيت از مقرراتي فزاينده نظارت مي كنند و مشترياني كه خواسته هاي غالباً نامعقولشان بايد پيش بيني شود را در بر مي گيرد. محيط خارجي دور[2] نيز بر جبر جو عمومي ولي با نفوذي كه شركت در آن قرار دارد تأثير مي گذارد. اين محيط شرايط اقتصادي ، تغييرات اجتماعي ، رجحان هاي سياسي و پيشرفت هاي فني را در بر مي گيرد كه همه را بايد پيش بيني ، ‌نظارت و ارزيابي نمود و در تصميم گيري سطح بالا دخالت داد (پيرس و رابينسون،1389، ص17).

در تعريف مديريت استراتژيك مي توان اين گونه بيان كرد كه مديريت استراتژيك مجموعه اي از تصميمات و اقداماتي مي باشد كه منجر به فرموله كردن و اجراي استراتژي هاي طراحي شده براي تحقق اهداف سازمان يا شركت مي گردد كه نيازمند توجه به عوامل كليدي زير مي باشد (پيرس و رابينسون،1389 ، ص ص 19-18) :

  • تشخيص و تعيين رسالت شركت[3] ، شامل بيان وسيع مأموريت ، فلسفه و هدف هاي آن
  • بررسي وضع موجود شركت كه شرايط داخلي و توانايي هاي آن را تحت تأثير قرار مي دهد
  • ارزیابی محیط خارجی شركت که شامل عوامل رقابتی و عوامل محیطی است
  • تجزيه و تحليل راه حل هاي ممكن براي تطبيق محيط داخلي شركت با محيط خارجي آن
  • تشخيص راه حل هاي مطلوب براي تحقق رسالت هاي شركت
  • انتخاب استراتژيك مجموعه اي معيني از اهداف بلند مدت و استراتژي هاي عملي براي تحقق اين اهداف
  • تدوين هدف هاي سالانه و استراتژي هاي كوتاه مدت كه در راستاي اهداف بلند مدت و استراتژي هاي عملي بوده باشند
  • عملي كردن تصميمات استراتژيكي انتخاب شده بر اساس منابع بودجه اي با تأكيد بر هماهنگي ميان فعاليت ها ، كاركنان ، ساختار ها ، فن آوري و نظام پاداش
  • بررسي و ارزيابي موفقيت فرآیند مديريت استراتژيك به عنوان ابزار كنترل و همچنين به عنوان داده هايي براي تصميمات آتی شرکت

بنابراین بر اساس این عوامل در واقع مدیریت استراتژیک شامل برنامه ریزی ، هدایت ،راهبري[4]، سازماندهی و کنترل تصمیمات استراتژیک مرتبط و اقدامات سازمان ها و شركت ها مي باشد که منجر به توفیق ، ادامه حیات و یا مرگ یک شرکت می شود (عاصمي پور1372، ص35). فهمیدن استراتژی و اثربخشی یک شرکت کار ساده ای نیست. باید دانست شرکت چگونه شکل گرفته و با تهدیدات و فرصت ها چگونه برخورد کرده است گذشته از این ، شركت به صورت یک ارگانیزم در ارتباط متقابل با عوامل مختلف داخلی و محیط خارجی است به علت این که به طور مداوم در آن تصمیماتی راجع به آینده اتخاذ می گردد عدم اطمینان[5] و پیش بینی آینده صعوبت کار را افزایش می دهد. به طور کلی مدیریت استراتژیک جریان تصمیم گیری و انجام اقداماتی است که موجب ایجاد یک استراتژی موثر برای دستیابی به اهداف کلی شركت می گردد. فرآیند مدیریت استراتژیک راهی است که در آن استراتژیست ها اهداف را تعیین نموده و تصمیمات استراتژیک اتخاذ می نمایند (ويليام،1386،ص ص14-13).

[1] Timothy Nolan & Leonard Goodstein

[2] Immediate external environment

[3] Mission

[4] Directing

[5] Uncertainity

دانلود پایان نامه
92