مقالات و پایان نامه ها

فرآیند ایجاد تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه

فرآیند ایجاد تعهد سازمانی

چاتمن و اريلي (1986) در مطالعات مربوط به تعهد سازماني،  سه مرحله براي ايجاد تعهد سازماني بر شمرده اند(شائمی واصغری، 1389: 117).

  • پذیرش: در این مرحله شخص نفوذ دیگران را برای بدست آوردن چیزی می پذیرد. زير ا مي خواهد در قبال اين پذيرش منافعي را كسب كند، مانند دريافتي بيشتر.
  • تعیین هویت یا همانندسازی: در اين مرحله، شخص تأثير و نفوذ را مي پذيرد به اين دليل كه به يك رابطه مناسب و رضايت بخش برسد . در اينجا تعهد به معني تد اوم و تمايل به برقراري ارتباط باسازمان است، زيرا اين ارتباط جذاب است.
  • درونی شدن: مرحله سوم و پاياني، دروني شدن است. در اين مرحله، شخص ارزش هاي

سازماني را مشوق و سازگار با ارزش هاي خويش مي داند، به عبارتي ديگر، در اين مرحله

ارزش هاي سازماني و فرد با هم سازگار مي شوند

2-1-4-2) دیدگاههایی درخصوص تعهد سازمانی

2-1-4-2-1)  دیدگاه بکر[1]

برای طبقه بندی کانونهای تعهد بکر (1960) بین کسانی که به سطوح پایین سازمان متعهدند، همچون گروه کاری و سرپرست مستقیم هستند و کسانی که عمدتا به سطوح بالای سازمان مثل مدیریت ارشد و در کل سازمان متعهد می باشند، تمایز قائل شدند. با ترکیب هر کدام از این سطوح بالا و پایین، ایشان چهار دیدگاه متمایز را مطرح کردند که در شکل شماره (2-1-2) نشان داده شده است. ابتدا فردی که تعهد کمی هم به گروههای کاری و سرپرستان و هم به مدیریت ارشد و سازمان دارند که به آنها عنوان “بی تعهد” دادند. بر عکس افرادی که به هر دو کانون، تعهد بالایی را نشان دادند، “متعهد” نامیده می شوند. در بین این گروه افرادی هستند که به سرپرست و گروه کاریشان کاملا متعهد اما به مدیریت عالی و سازمان متعهد نیستد که به عنوان افراد “متعهد جزئی” در نظر گرفته می شوند و کسانیکه به مدیریت ارشد و سازمان کاملا متعهد ولی به سرپرست گروه کاریشان متعهد نیستند که آنها افراد “متعهد کلی (جهانی)” نامیده می شوند. این محقیقن در مطالعه یک سازمان عرضه کننده لوازم نظامی بزرگ دریافتند که نگرشهای کارکنان، مرتبط با رفتارهایشان می باشد. برای مثال: افراد بی تعهد (بر پایه پاسخ هایشان به سوالات مختلف) علاقه بیشترب به ترک شغل و علاقه کمتری برای کمک به دیگران داشتند. در عوض افرادی که در طبقه متعهد قرار دارند، تمایل دارند که در سازمان باقی بمانند. در نتیجه اگرچه این روش تمایز بین کانونهای مختلف هنوز جدید است اما جای امیواری است که بتوان از آن به عنوان ابزاری برای درک کلیه ابعاد تعهد سازمانی استفاده کرد (فرهنگی، 1384: 15).

بالا                                                          پایین

تعهد جزئی غیر متعهد

 

پایین
متعهد تعهد کلی
(جهانی)
بالا

 

شکل2-1) چهار دیدگاه مختلف تعهد ( فرهنگی، 1384: 15)

 

 

2-1-4-2-2) دیدگاه پورتر[2]

پورتر و همکاران در سال 1978 تعهد سازمانی را به عنوان “درجه نسبی تعیین هویت فرد با سازمان و مشارکت و درگیری او در سازمان” تعریف کرده اند. در این دیدگاه تعهد ناشی از سه عامل می شود:

  • قبول اهداف و ارزشهای سازمانی
  • تمایل به همکاری با سازمان برای کسب اهدافش
  • میل به باقی ماندن در سازمان

در این دیدگاه تعهد به عنوان یک مفهوم تک بعدی نگریسته شده است که تنها متمرکز بر تعهد عاطفی است در حالیکه پورتر متمرکز بر یک پیوند توصیف شده با قبول اهداف سازمان بوده است. تحقیقات بعدی برای انواع تعهد متمرکز شده است که می تواند برای توجیه رفتار فرد و استمرار آن در محیط کار در نظر گرفته شود (محمدی، 1386: 28-27).

2-1-5-2-3)  دیدگاه انجل و پری [3]

انجل و پری در سال 1981 بر پایه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکارانش بین تعهد ارزشی و تعهد به ماندن تمایز قائل شدند، تحلیل انجل و پری دو عامل اساسی در پرسشنامه را آشکار ساخت. یک عامل بوسیله پرسشهایی که تعهد ارزشی را اندازه گیری می کنند، مشخص می گردد. تعهد ارزشی انجل و پری گرایش مثبتی را به سازمان نشان می دهد. این نوع تعهدات به تعهدات روانی و عاطفی اشاره دارند. تعهد به ماندن انجل و پری به اهمیت تعاملات پاداشها، مشارکتهای تفکیک ناپذیر در یک مبادله ی اقتصادی دارد. این نوع تعهد حسابگرانه مبتنی بر مبادله و تعهد مستمر است (کاظمی، 1387: 31).

2-1-4-2-4) دیدگاه استیرز[4]

استیرز در سال 1981 بیان کرد، تعهد سازمانی متغری است که بطور همزمان می توان آنرا هم به عنوان متغیر مستقل و هم به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفت، یعنی تعهد سازمانی هم بر برخی متغیرها تاثیر می گذارد و هم از متغیرهای دیگر نیز تاثیر می پذیرد. زمانیکه تعهد به عنوان متغیر وابسته مد نظر باشد، برخی متغیرها عبارتند از:

  1. خصوصیات شخصی از قبیل نیاز به پیشرفت، سن و تحصیلات
  2. ویژگیهای شغلی از قبیل هویت وظیفه، آزادی، تعامل و بازخورد
  3. تجربه های کاری از قبیل نگرشهای شغل گروه، قابلیت وابستگی سازمان و اهمیت شخصی می تواند بر تعهد سازمانی اثر داشته باشد.

همچنین هنگامیکه تعهد سازمانی به عنوان متغیر مستقل درنظر گرفته می شود، می تواند بر متغیرهایی مانند: ترک شغل، تمایل به باقی ماندن در سازمان، عملکرد شغلی و غیره اثر گذارد (حسینیان و همکاران، 1386 :15).

2-1-4-2-5) دیدگاه ریچرز[5]

ریچرز (1985) درخصوص کانون تعهد اعتقاد دارد که مفاهیم عمومی تعهد سازمانی ممکن است زمانی بهتر درک شوند که آنها را مجموعه ای از تعهدات در نظر گرفت. به اعتقاد او کارکنان می توانند تعهدات مختلفی را به اهداف و ارزشهای گوناگون در درون سازمان تجربه کنند. بنابراین در درون سازمان تنها درک تعهد سازمان مهم نیست، بلکه توجه به کانونهای تعهد نیز الزامی است. ریچرز کانونهای تعهد را شامل: تعهد به مدیریت عالی، سرپرستان، گروه کار، همکاران و مشتریان سازمان دانسته و معتقد است که کارکنان می توانند با این کانونها با توجه به درجه ی انطباق اهداف و ارزشهایشان با آنها بطور متفاوتی متعهد شوند (فرهنگی، 1384: 15-14)

[1] Becker

[2] Porter

[3] Angle & Perry

[4] Steers

[5] Reichers

دانلود پایان نامه
92