۱۶

 

 

فعالیت­های آموزشی-ترویجی

 

 

ترتیبی

 

 

اسپیرمن

 

 

**۲۸۲/۰

 

 

۰۰۱/۰

 

 

 

۱۷

 

 

دانش فنی

 

 

ترتیبی

 

 

اسپیرمن

 

 

**۲۷۲/۰

 

 

۰۰۱/۰

 

 

منبع: یافته­ های تحقیق **= سطح معنی­داری ۰۱/۰ *= سطح معنی­داری ۰۵/۰ ns = غیر معنی­داری
با توجه به یک قاعده کلی براساس مقادیر زیر می‌توان درباره میزان همبستگی متغیرها قضاوت کرد. همین تفسیر برای مقادیر منفی نیز قابل استفاده است (دلاور، ۱۳۸۳).
جدول۴-۱۹- تفسیر ضریب همبستگی

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب همبستگی تفسیر
۱۹/۰ – ۰۰/۰ خیلی اندک و قابل چشم پوشی
۳۹/۰ – ۲۰/۰ خیلی اندک تا اندک
۶۹/۰ – ۴۰/۰ متوسط
۸۹/۰ – ۷۰/۰ زیاد
۰۰/۱ – ۹۰/۰ خیلی زیاد

 

براساس یافته­ هایی که در این بخش بدست آمد، در مجموع نشان داد با توجه به ضریب همبستگی پیرسون
(۰۲۶/۰- r=) برای دو متغیر سن و میزان پذیرش روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر و همچنین سطح معنی­داری بدست آمده (۷۴۴/۰P=) برای متغیرهای مذکور، بین آن­ها رابطه معنی­داری وجود ندارد. در مورد دو متغیر تحصیلات و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر با توجه به ضریب همبستگی اسپیرمن (۱۵۸/۰- rs=) و همچنین سطح معنی­داری به­دست آمده (۰۵۰/۰P=) برای متغیرهای مذکور، بین آن­ها رابطه معنی­داری وجود ندارد. در مورد دو متغیر تعداد اعضای خانواده و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر با توجه به ضریب همبستگی پیرسون (۱۸۵/۰r=) و همچنین سطح معنی­داری بدست آمده (۰۲۲/۰P=) برای متغیرهای مذکور، بین آن­ها با احتمال ۹۵% رابطه معنی­داری وجود دارد. در مورد دو متغیر سابقه فعالیت در کشاورزی و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر با توجه به ضریب همبستگی پیرسون (۳۲۰/۰r=) و همچنین سطح معنی­داری بدست آمده (۰۰۰/۰P=) برای متغیرهای مذکور، بین آن­ها با احتمال ۹۹% رابطه معنی­داری وجود دارد. در مورد دو متغیر سابقه باغداری زیتون و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر با توجه به ضریب همبستگی پیرسون (۳۲۸/۰r=) و همچنین سطح معنی­داری بدست آمده (۰۰۰/۰P=) برای متغیرهای مذکور، بین آن­ها با احتمال ۹۹% رابطه معنی­داری وجود دارد. در مورد دو متغیر مساحت کل اراضی کشاورزی و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر با توجه به ضریب همبستگی پیرسون (۱۷۱/۰r=) و همچنین سطح معنی­داری بدست آمده (۰۳۴/۰P=) برای متغیرهای مذکور، بین آن­ها با احتمال ۹۵% رابطه معنی­داری وجود دارد. در مورد دو متغیر تعداد قطعات باغ زیتون و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر با توجه به ضریب همبستگی پیرسون (۱۳۶/۰- r=) و همچنین سطح معنی­داری بدست آمده (۰۹۲/۰P=) برای متغیرهای مذکور، بین آن­ها رابطه معنی­داری وجود ندارد. در مورد دو متغیر سطح زیر­کشت زیتون و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر با توجه به ضریب همبستگی پیرسون (۳۵۰/۰r=) و همچنین سطح معنی­داری بدست آمده (۰۰۰/۰P=) برای متغیرهای مذکور، بین آن­ها با احتمال ۹۹% رابطه معنی­داری وجود دارد. در مورد دو متغیر متوسط عملکرد و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر با توجه به ضریب همبستگی پیرسون (۲۴۱/۰r=) و همچنین سطح معنی­داری بدست آمده (۰۰۳/۰P=) برای متغیرهای مذکور، بین آن­ها با احتمال ۹۹% رابطه معنی­داری وجود دارد. در مورد دو در­آمد سالانه از شغل کشاورزی و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر با توجه به ضریب همبستگی پیرسون (۸۰۱/۰r=) و همچنین سطح معنی­داری بدست آمده (۰۰۰/۰P=) برای متغیرهای مذکور، بین آن­ها با احتمال ۹۹% رابطه معنی­داری وجود دارد. در مورد دو متغیر در­آمد سالانه از زیتون­کاری و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر با توجه به ضریب همبستگی پیرسون (۰۴۰/۰r=) و همچنین سطح معنی­داری بدست آمده (۶۲۴/۰P=) برای متغیرهای مذکور، بین آن­ها رابطه معنی­داری وجود ندارد. در مورد دو متغیر درآمد سالانه از فعالیت­های متفرقه و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر با توجه به ضریب همبستگی پیرسون (۵۰۴/۰r=) و همچنین سطح معنی­داری بدست آمده (۰۰۰/۰P=) برای متغیرهای مذکور، بین آن­ها با احتمال ۹۹% رابطه معنی­داری وجود دارد. در مورد دو متغیر نفوذ­پذیری اجتماعی و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر با توجه به ضریب همبستگی اسپیرمن (۰۷۳/۰- rs=) و همچنین سطح معنی­داری بدست آمده (۳۷۳/۰P=) برای متغیرهای مذکور، بین آن­ها رابطه معنی­داری وجود ندارد. در مورد دو متغیر همکاری با نهاد­ها و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر با توجه به ضریب همبستگی اسپیرمن (۱۶۲/۰rs=) و همچنین سطح معنی­داری بدست آمده (۰۴۴/۰P=) برای متغیرهای مذکور، بین آن­ها با احتمال ۹۵% رابطه معنی­داری وجود دارد. در مورد دو متغیر مشارکت اجتماعی و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر با توجه به ضریب همبستگی اسپیرمن (۲۰۶/۰rs=) و همچنین سطح معنی­داری بدست آمده (۰۱۱/۰P=) برای متغیرهای مذکور، بین آن­ها با احتمال ۹۵% رابطه معنی­داری وجود دارد. در مورد دو متغیر فعالیت­های آموزشی-ترویجی و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر با توجه به ضریب همبستگی اسپیرمن (۲۸۲/۰rs=) و همچنین سطح معنی­داری بدست آمده (۰۰۰/۰P=) برای متغیرهای مذکور، بین آن­ها با احتمال ۹۹% رابطه معنی­داری وجود دارد. در مورد دو متغیر دانش فنی و استفاده از روش­های کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر با توجه به ضریب همبستگی اسپیرمن (۲۷۲/۰rs=) و همچنین سطح معنی­داری بدست آمده (۰۰۱/۰P=) برای متغیرهای مذکور، بین آن­ها با احتمال ۹۹% رابطه معنی­داری وجود دارد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۴-۳-۳- تحلیل تشخیصی
در این پژوهش از مدلی جهت تمایز ویژگی­های باغداران استفاده شده که بر مبنای معادله زیر می­باشد.
Z= W1X1+W2X2+W3X3+…+WnXn
که در این معادله Z میزان تشخیص و یا میزان تفاوت، W وزن تشخیص و X متغیر مستقل می­باشد. تابع استاندارد شده تشخیصی برای مدلی که در آن متغیرهای این تحقیق وارد شده ­اند، به شرح زیر است.
نتایج جدول آزمون برابری میانگین گروه­ها نشان می­دهد که تفاوت معنی­دار آماری میان میانگین­های متغیرهای گروه­بندی سطح پذیرش برای متغیرهای پیش­بین تعداد اعضای خانواده، سابقه کشاورزی، سابقه باغداری زیتون، سطح کل اراضی کشاورزی، فعالیت­های آموزشی- ترویجی و دانش­فنی وجود دارد.
جدول۴-۲۰- متغیرهای وارد­شده در تابع تشخیص به روش گام به گام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *