پایان نامه ازدواج سفید

عناصر تشکیل دهنده اسناد تجاری

عناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از:

این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته می‌شود و قابل معامله و نقل و انتقال می‌باشد. این اسناد در دست هر کسی که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد ( به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است. برات و سفته اسناد اعتباری هستند و اصولاً مدت دار می‌باشند و برای صاحب آنها ایجاد مالکیت می‌کنند(کرم نژاد، ۱۳۹۱، ص۹۶).

برات

برات کلمه عربی و از برائت می آید به معنی رها شدن از وام است. قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است ولی حقوق دانان معمولا این سند را اینگونه تعریف می کنند: برات سندی است که به موجب ان کسی به دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به دیدار یا سررسید معینی بپردازد. کسی که برات صادر می کند،دهنده برات یا براتکش و کسی که وجه برات را باید بگیرد، دارنده برات یا برات دار یا مُحالٌ علیه و کسی که باید وجه برات را بپردازد، گیرنده برات یا برات گیر نامیده می شود(اسکینی، ۱۳۷۳، ص۱۱).

مندرجات برات

۱- قید کلمه ی (برات) در روی ورقه

۲- تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)

۳- اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند

۴- تعیین مبلغ برات

۵- تاریخ تأدیه ی وجه برات

۶- مکان تأدیه ی وجه برات اعم از این که محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر

۷- اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می شود

۸- تصریح به این که نسخه ی اول، دوم یا سوم، چهارم یا الا اخر می باشد، است(پیشین، ص۱۰).