۱٫۲٫۲٫۱٫۱٫۲٫۲

WPM

ارزیابی روش‌ها در معیارهای غیرالزامی

به منظور ارزیابی روش‌های تصمیم‌گیری در معیارهای غیرالزامی، می‌بایست سوالاتی درخصوص این معیارها از کاربر یا تصمیم‌گیرنده پرسیده شود. بر اساس پاسخ‌های کاربر، قوت و ضعف روش‌ها در هر یک از معیارها مشخص می‌گردد. در جدول ‏۴-۸ سوالاتی که ممکن است از کاربر درخصوص معیارهای غیرالزامی پرسیده شود، به همراه پاسخ‌های ممکن نشان داده شده است. البته لازم به ذکر است که لزوماً تمام این سوالات از کاربر پرسیده نمی‌شود. چرا که اگر تمامی روش‌ها در خصوص یک معیار وضعیت یکسانی داشته باشند، می‌توان آن معیار را از مجموعه معیارهای ارزیابی خارج کرد. به طور مثال فرض کنید پس از ارزیابی روش‌ها در معیارهای الزامی به گره ۱٫۲٫۱٫۲ رسیده‌ایم. در این گره دو روش ELECTRE-II و PROMETHEE-II وجود دارد. حال می‌بایست این دو روش را در معیارهای غیرالزامی مورد ارزیابی قرار داد. برخی از معیارهای غیرالزامی در جدول ‏۴-۶ نشان داده شده است. در این جدول مشاهده می‌شود که دو روش موردنظر در معیارهای “نیاز به ارتباط با DM”،”درنظرگرفتن مقادیر کیفی”، “تغییرات مطلوبیت ترجیحات”، و ” قابلیت توجیه نتایج ” وضعیت یکسانی دارند. لذا می‌توان این معیارها را در ارزیابی دو روش‌ موردنظر دخالت نداد. ضمناً لازم به ذکر است که ارزیابی برخی معیارها نیاز به پرسش از کاربر ندارد، مثل معیارهای “پیچیدگی محاسباتی” و “بررسی ناسازگاری”. همچنین معیار “بررسی ناسازگاری” تنها در وضعیت‌هایی درنظر گرفته می‌شود که مقادیر عملکردی به صورت مقایسه‌ای(نسبی) از کاربر دریافت گردد و پرسش مرتبط با معیار”دسترسی به نرم‌افزار”(پرسش۹) در خصوص روش‌های با پیچیدگی محاسباتی کم مطرح نمی‌گردد.
پس از ارزیابی روش‌ها در معیارهای غیرالزامی دو حالت را می‌توان متصور شد. اول این‌که یک روش در تمامی این معیارها بر سایر روش‌ها چیره باشد. در این‌صورت می‌توان این روش را به عنوان مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری به کاربر پیشنهاد نمود. حالت دوم آن‌که حداقل دو روش وجود داشته باشد که هیچ روشی بر آن‌ها چیره نگردد. در این‌حالت می‌بایست آن روشی را انتخاب نمود که در مجموع بهترین وضعیت را در این معیارها داشته باشد.

روش حل مسئله انتخاب

همان‌طور که در بخش ‏۴-۳-۲ نیز بحث گردید، مسئله انتخاب مناسب‌ترین روش بر اساس معیارهای غیرالزامی خود یک مسئله تصمیم‌گیری چندمعیاره بوده و لذا برای حل آن نیاز به انتخاب یک روش معتبر است. این‌که گفته می‌شود یک روش معتبر، یعنی خود این روش می‌بایست تمامی معیارهای الزامی را برآورده نماید. لذا می‌توان جهت اعتبارسنجی روش موردنیاز جهت حل مسئله انتخاب، از درخت تصمیم نشان داده شده در شکل ‏۴-۷ استفاده نمود. برخی مشخصات مسئله انتخاب روش در جدول ‏۴-۹ نشان داده شده است.
جدول ‏۴-۸٫ پرسش‌های مرتبط با معیارهای غیرالزامی.

ردیف پرسش از DM
۱ مطلوبیت افزایش یک واحد در سطوح مختلف مشخصه‌ها اغلب به چه صورت است؟
الف)تقریباً ثابت ب)در سطوح پایین بیشتر ج)هیچ‌کدام
۲ در مسئله موردنظر به چه میزان مشخصه‌های کیفی وجود دارد؟(نسبت به مشخصه‌های کمی)
الف)وجود ندارد ب)کم ج)متوسط د)زیاد
۳ آیا مشخصه‌های مختلف از ابعاد(مقیاس‌های) متفاوت هستند؟
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.