پس از تطبیق دادن روش‌های تصمیم‌گیری با تمامی معیارهای الزامی، با استفاده از درخت تصمیم، سه حالت ممکن است پیش بیاید:

  1. تنها یک روش تامین‌کننده تمام معیارهای الزامی می‌باشد،
  2. هیچ روشی کلیه معیارهای الزامی را برآورده نمی‌سازد،
  3. چندین روش معیارهای الزامی را برآورده می‌کند.

در حالت اول تنها روش باقیمانده از مجموعه روش‌ها، به عنوان مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری با توجه به مسئله موردنظر به کاربر یا تصمیم‌گیرنده پیشنهاد می‌گردد. البته سیستم خبره علاوه بر پیشنهاد مناسب‌ترین روش، فرآیند منطقی تصمیم‌گیری که بر اساس آن روش پیشنهادی انتخاب گردیده است، و همچنین فرضیات و ویژگی‌های روش، و پیشنهادات کاربردی را نیز به تصمیم‌گیرنده ارائه می‌نماید.
در حالت دوم به کاربر اطلاع داده می‌شود که هیچ یک از روش‌های موجود در این سیستم برای مسئله موردنظر وی معتبر نمی‌باشد. البته سیستم خبره به همین مقدار اکتفا نمی‌کند. بلکه پیشنهاداتی را نیز به کاربر در جهت دستیابی به یک روش مناسب ارائه می‌کند، که در صورت پذیرش این پیشنهادات، وی می‌تواند به روشی معتبر برای حل مسئله تصمیم‌گیری خود دست یابد.
در حالت سوم، از آنجا که بیش از یک روش معیارهای الزامی را برآورده کرده‌است، می‌بایست جهت انتخاب مناسب‌ترین روش به سراغ ارزیابی این روش‌ها در معیارهای غیرالزامی رفت.
درخت تصمیم نمایش داده شده در شکل ‏۴-۷، شامل ۳۲ برگ است که این برگ‌ها وضعیت‌های مختلف پیشنهاد روش را نشان می‌دهند. از این میان ۱۰ وضعیت بیانگر وجود تنها یک روش مناسب، پنج وضعیت نشان‌دهنده موجود نبودن روش مناسب، و ۱۷ وضعیت نشانگر وجود چندین روش مناسب برای مسئله تصمیم‌گیری موردنظر می‌باشد. همان‌طور که اشاره شد در وضعیت‌هایی که بیانگر وجود چندین روش مناسب برای مسئله تصمیم‌گیری می‌باشد، می‌بایست روش‌های موردنظر را در معیارهای غیرالزامی نیز ارزیابی کرد تا از این طریق بتوان مناسب‌ترین روش را به تصمیم‌گیرنده پیشنهاد نمود.
شکل ‏۴-۷٫ درخت تصمیم جهت اعتبارسنجی روش‌ها
جدول ‏۴-۷٫ مشخصات هر گره از درخت تصمیم

این را هم حتما بخوانید :
دسترسي به منابع مقالات : طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه ...

گره روش‌های موجود در گره پرسش از DM
۰ کلیه روش‌ها چه هدفی را از مسئله تصمیم‌گیری خود دنبال می‌کنید؟
۱ SAW/WPM/AHP/ANP/TOPSIS/ELEII/PROII/تخصیص در مسئله موردنظر به چه میزان تبادل بین مشخصه‌ها قابل قبول است؟
۲ ELE-I/ELE-III/PRO-I در مسئله موردنظر به چه میزان تبادل بین مشخصه‌ها قابل قبول است؟
۱٫۱ SAW/WPM/AHP/ANP/TOPSIS آیا بیان مقادیر عملکردی به صورت امتیازدهی مستقیم امکان‌پذیر است؟
۱٫۲ SAW/WPM/AHP/ANP/TOPSIS/ELEII/PROII/تخصیص آیا بیان مقادیر عملکردی به صورت امتیازدهی مستقیم امکان‌پذیر است؟
۱٫۳
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.