پارامترهای تنظیم

تعریف

نمودار

در هر حالت صفر، یک و یا دو پارامتر باید تعریف شوند:
q : آستانه بی‌تفاوتی
p : آستانه ارجحیت زیاد
s : ارزش میانه بین q و p
آستانه بی‌تفاوتی q بزرگترین انحرافی است که توسط تصمیم‌گیرنده نادیده گرفته می‌شود، در حالی که آستانه ارجحیت p کوچکترین انحرافی است که برای ارجحیت کامل کفایت می‌کند. تشخیص تابع ارجحیت، محدود به انتخاب پارامترهای مناسب می‌باشد.
در نرم‌افزارهای PROMCALC و DECISION AID فقط امکان استفاده از این شش تابع عمومی به‌عنوان توابع ارجحیت وجود دارد. این توابع برای بیشتر مسائل دنیای واقعی کفایت می‌کنند، اما مانعی هم برای در نظر گرفتن توابع ارجحیت دیگر وجود ندارد.
در مورد تابع پنجم آستانه بی‌تفاوتی q و آستانه ارجحیت p باید انتخاب شود.
در حالت معیار گوسی تابع ارجحیت برای همه انحرافات افزایشی باقی می‌ماند و نه در شکل آن و نه در مشتقات آن انقطاع وجود ندارد. برای این تابع یک پارامتر s باید انتخاب شود که نقطه عطف تابع ارجحیت را مشخص می‌کند.
اگر s نزدیک به q باشد ارجحیت برای انحرافات کوچک تقویت می‌شود، در حالی‌که وقتی که s نزدیک به p است ارجحیت برای انحرافات کوچک‌ ضعیف‌تر می‌شود.
وقتی که مقادیر عملکردی گزینه‌ها، وزن مشخصه‌ها و توابع ارجحیت مشخصه‌ها تعیین شدند، اطلاعات لازم برای اجرای روش PROMETHEE فراهم شده است.
برای رتبه‌بندی گزینه‌ها در PROMETHEE می‌بایست شاخص‌های ارجحیت تجمعی و جریان‌های برتری محاسبه گردد.
الف) شاخص‌های ارجحیت تجمعی
فرض کنید  . آن‌گاه شاخص ارجحیت تجمعی این دو گزینه بر هم به صورت زیر تعریف می‌شود:

(‏۳-۲۵)

 نشان می‌دهد که گزینه a تحت همه معیارها چقدر ارجح‌ از b می‌باشد و  نشان می‌دهد که چقدر b بر aترجیح داده می‌شود. در بیشتر موارد معیارهایی وجود دارند که a تحت آن‌ها عملکرد بهتری نسبت به b دارد. همچنین معیارهایی وجود دارند که عملکرد b در آن‌ها بهتر از a است، بنابراین  و  معمولاً مثبت هستند. خواص زیر برای همه  صادق است:

(‏۳-۲۶)

به‌محض اینکه  و  برای هر جفت از گزینه‌های مسئله محاسبه شود، یک گراف کامل برتری مقدارگذاری شده که شامل دو کمان بین هر دو گره است، مشابه شکل ‏۳-۹، به‌دست می‌آید. البته در شکل زیر برای جلوگیری از ازدحام، برخی کمان‌ها رسم نشده است.

شکل ‏۳-۹٫ گراف روابط برتری.
ب) جریان‌های برتری
برای هر گزینه در مجموعه X دو جریان برتری زیر قابل تعریف است:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است