(‏۳-۱۵)

  • تعیین ماتریس ناهماهنگی موثر. مشابه گام قبل، برای تشکیل ماتریس ناهماهنگی موثر(G) نیاز به تعیین آستانه ناهماهنگی  می‌باشد. عناصر ماتریس ناهماهنگی موثر به صورت زیر تعریف می‌گردد:

(‏۳-۱۶)

  • تعیین ماتریس چیرگی. ماتریس کلی موثر(E) از ترکیب ماتریس هماهنگی موثر و ماتریس ناهماهنگی موثر بدست می‌آید. مولفه‌های این ماتریس با رابطه (‏۳-۱۷) محاسبه می‌شود:

(‏۳-۱۷)

این ماتریس نشان دهنده ترتیب برتری راهکارهای مختلف نسبت به یکدیگر می‌باشد. اگر  برابر یک بود یعنی گزینه  بر گزینه  برتری دارد. با استفاده از مقادیر یک این ماتریس می‌توان یک نمودار ساده جهت نمایش روابط اولویتی بین گزینه‌های تصمیم‌گیری ترسیم نمود.

روش ELECTRE-II

هدف این روش دستیابی به یک رتبه‌بندی کامل با استفاده از نتایج روش ELECTRE-I می‌باشد، لذا برای استفاده از این روش می‌بایست ابتدا مسئله را به روش ELECTRE-I حل نمود. در روش ELECTRE-II دو نوع رابطه برتری‌دهی تعریف می‌گردد، یکی رابطه برتری‌دهی قوی[۱۱۹] و دیگری رابطه برتری‌دهی ضعیف[۱۲۰]. برای تعریف این روابط می‌بایست آستانه‌هایی را برای شاخص‌های هماهنگی و ناهماهنگی تعیین نمود. به عنوان مثال آستانه‌های هماهنگی  و  طوری تعیین می‌گردد که  .  تنها در صورتی می‌تواند برتری قوی بر  داشته باشد که  . وقتی  آن‌گاه  تنها ممکن است برتری ضعیفی بر  داشته باشد. به طور مشابه می‌توان آستانه‌هایی برای شاخص‌های ناهماهنگی تعیین نمود.
رتبه‌بندی کامل از گزینه‌های تصمیم‌گیری، از ترکیب دو پیش رتبه‌بندی کامل[۱۲۱] بدست می‌آید. ابتدا گزینه‌هایی را که توسط سایر گزینه‌ها به طور قوی مغلوب نشده‌اند را درنظر گرفته و برای این گزینه‌ها به نمودار برتری ضعیف رجوع کرده و آن دسته از گزینه‌ها که حتی به‌صورت ضعیف نیز مغلوب گزینه‌های دیگر نشده‌اند را در رتبه اول قرار می‌دهیم. رتبه‌های بعدی نیز به ترتیب بر اساس پیگیری روابط برتری ضعیف و قوی به سایر گزینه‌ها تخصیص می‌یابد تا یک پیش رتبه‌بندی کامل تهیه گردد. دومین پیش رتبه‌بندی کامل نیز مشابه حالت قبل با شروع از بدترین گزینه‌ها(آن‌هایی که بر هیچ گزینه دیگر برتری ندارند) و حرکت به سمت گزینه‌های بهتر ساخته می‌شود. در حالت کلی ممکن است این دو پیش رتبه‌بندی نتایج یکسانی نداشته باشند. در حالتی که نتایج این دو متفاوت اما نزدیک به هم است، می‌توان با میانگین‌گیری از هر دو، یک رتبه‌بندی کامل ارائه نمود. در غیراین‌صورت برای تهیه یک رتبه‌بندی کامل، مطالعات جامع‌تری نیاز است[[۱۲۲]].

روش ELECTRE-III

در ELECTRE-III رابطه برتری‌دهی می‌تواند به عنوان یک رابطه فازی تفسیر شود. بدین منظور نیاز به تعریف آستانه‌های ترجیح[۱۲۳](p)، بی‌تفاوتی[۱۲۴](q)، و رد[۱۲۵](v) برای معیارهای مسئله می‌باشد.
آستانه بی‌تفاوتی یک عدد مثبت است که نشان‌دهنده حداکثر تفاوت قابل قبول در هر معیار از لحاظ تصمیم‌گیرنده می‌باشد که در این فاصله گزینه‌ها می‌توانند یکسان فرض شوند. آستانه ترجیح برای یک معیار حداقل مقداری است که از نظر تصمیم‌گیرنده می‌بایست عملکرد یک گزینه مانند  از گزینه دیگر همچون  بیشتر باشد تا با اطمینان گفته شود که  بر  ترجیح دارد. آستانه رد نیز حداقل تفاوت لازم بین مقادیر عملکردی دو گزینه برای بیان عدم ترجیح کامل گزینه ضعیف‌تر نسبت به گزینه دیگر است. به بیان ریاضی در معیار j-ام زمانی گفته می‌شود  نسبت به  عدم ترجیح کامل دارد که  .

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.