بر این اساس در تحقیق حاضر ۱۱ روش تصمیم‌گیری چندمعیاره، که جزء پرکاربردترین روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره هستند، بگونه‌ای انتخاب شده‌است که پوشش دهنده زیرگروه‌های مختلف در طبقه‌بندی هوانگ و یون باشد. این روش‌ها در شکل ‏۳-۴ نشان داده شده‌است. در این میان روش WPM هرچند مطابق جدول ‏۳-۳ روش چندان پرکاربردی نیست، اما به لحاظ برخی ویژگی‌های خاص آن(که در فصل بعد بررسی می‌گردد) در این تحقیق درنظر گرفته شده است.
شکل ‏۳-۴٫ طبقه‌بندی روش‌های MADM مورد استفاده در تحقیق

معرفی روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره

در این بخش روش‌های مورد استفاده در سیستم خبره تحقیق حاضر به اختصار معرفی می‌گردد. در فصل چهارم، برخی مشخصات این روش‌ها با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جمع وزنی ساده

روش جمع وزنی ساده(SAW) یکی از قدیمی‌ترین، ساده‌ترین و در عین حال پرکاربردترین روش‌های تصمیم‌گیری چندمشخصه‌ای می‌باشد که با محاسبه اوزان مشخصه‌ها به راحتی می‌توان از آن استفاده کرد[۳۶]. در استفاده از این روش باید گام‌های زیر را پیمود:

  • کمی کردن ماتریس تصمیم‌گیری؛
  • بی‌مقیاس‌سازی(نرمال‌سازی) مقادیر ماتریس تصمیم‌گیری؛
  • ضرب ماتریس بی‌مقیاس شده در اوزان مشخصه‌ها؛
  • انتخاب بهترین گزینه بر اساس جمع وزنی مقادیر بی‌مقیاس شده(رابطه(‏۳-۱)).

در این روش گزینه‌ای انتخاب می‌شود که جمع وزنی مقادیر بی‌مقیاس شده آن از بقیه گزینه‌ها بیشتر باشد.

(‏۳-۱)

که N تعداد معیارها،  ارزش بی‌مقیاس‌شده گزینه K-ام در معیار j-ام، و  وزن معیار j-ام می‌باشد.

ضرب وزنی

مدل ضرب وزنی(WPM) بسیار شبیه روش SAW است. تفاوت اصلی این است که بجای مدل جمعی از مدل ضربی استفاده شده است. در این روش امکان مقایسه هر گزینه با سایر گزینه‌ها از طریق ضرب تعدادی از نسبت‌ها، برای هر معیار، فراهم می‌گردد. هر نسبت متناسب با اهمیت نسبی معیار متناظر رشد می‌یابد. به طور کلی برای مقایسه گزینه‌های  و  ، ضرب زیر باید محاسبه شود[۵۱]:

(‏۳-۲)

که N تعداد معیارها،  ارزش واقعی گزینه i-ام در معیار j-ام، و  وزن معیار j-ام می‌باشد. اگر  بزرگتر از یک بود، پس گزینه  برتر از گزینه  می‌باشد(در حالت ماکزیمم‌سازی). بهترین گزینه آن است که بهتر از، یا حداقل برابر با، سایر گزینه‌ها باشد.
یک راه دیگر برای بکارگیری این روش، استفاده از فرم ضربی بدون درنظرگرفتن نسبت‌هاست. در این‌صورت اهمیت یا ارزش هر گزینه از طریق رابطه (‏۳-۳) بدست می‌آید.

(‏۳-۳)

نتایج هر دو طریق یکسان بدست خواهد آمد، اما مزیت استفاده از طریق اول آن است که مقادیر عملکردی می‌تواند به صورت مقایسه‌ای از تصمیم‌گیرنده دریافت شود.
در واقع تابع ارزش در روش SAW میانگین حسابی موزون و در روش WPM میانگین هندسی موزون می‌باشد.

فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.