آسوشه، عباس وهمکاران (۱۳۸۸)؛ «شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت ریسک برونسپاری سیستمهای اطلاعاتی در بانکهای تجاری ایران»؛ نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، شماره ۳٫
احمدی، پرویز و رحمان پور، لقمان «عوامل حیاتی موفقیت در تدوین استراتژیهای مختلف در صنعت بانکداری»؛ بانک و اقتصاد، شماره ۴۰، ص ۴۰-۴۵
افشاریان، امیرعلی (۱۳۸۶)؛ «گزینش استراتژیهای مدیریت دانش با استفاده از فرآیند تحلیل شبکهای»؛ مجله بهبود مهندسی صنایع استان اصفهان، سال نهم، شماره ۲۳، صص ۱۱ – ۸٫
زری باف، مهدی و علیزاده حسین حاجلو، توحید (۱۳۸۹)؛ « تدوین برنامهریزی استراتژیک صنعت شیلات ایران (مطالعه موردی سازمان شیلات ایران)»؛ پژوهشگر، پاییز شماره ۱۹
استونر، ج (۱۳۷۷)؛ « مدیریت »؛ ترجمه پارسائیان واعرابی، دفتر پژوهشها ی فرهنگی، ص ۱۲
کافمن، ر و هرمن، ج (۱۳۷۴)؛« برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی»؛ ترجمه مشایخ و بازرگان، تهران، مدرسه.
اسماعیل پور، مجید (۱۳۸۶)؛ « نگاهی کوتاه بر: برنامهریزی استراتژیک »، فرهنگ و تعاون، شماره ۵۱، صفحه ۲۲-۲۶
علی احمدی، علیرضا. تاج الدین، ایرج. فتح الله، مهدی (۱۳۸۸)؛ « نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک»؛ تهران، تولید دانش،.
یارمحمدیان، محمد حسین (۱۳۹۰)؛ « برنامهریزی برای سازمانهای دولتی با تاکید بر بهداشت و درمان».
بینش، مسعود (۱۳۸۴)، «با معماران عصر دیجیتال (۲۴)»؛ اندیشههای راسل ایکاف، تدبیر
آرمسترانگ، مایکل(۱۳۸۴)؛ «مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنمای عمل»؛ ترجمه سید محمد اعرابی، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
برایسون، جان ام (۱۳۸۶)؛ «برنامه‏ریزی استراتژیک»؛ ترجمه عباس منوریان، انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی، چاپ‏ چهارم.
پیرنیا، محمد(۱۳۸۲)؛ «مدیریت برنامه‏ریزی سیستمهای استراتژیک»؛ انستیتو ایز ایران، چاپ اول.
مشبکی، اصغر(۱۳۸۵)؛ «مدیریت استراتژیک» انتشارات ترمه، چاپ اول.
بهزادفر، مصطفی و زمانیان، روزبه (۱۳۸۷)؛ « برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری با تکیه بر بخش محصول نمونه موردی: شهرستان نیشابور » نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، سال نوزدهم، شماره ۶، ۸۹-۱۰۳
پیرس و رابینسون (۱۳۸۰)؛ «برنامهریزی و مدیریت استراتژیک»؛ ترجمه سهراب خلیلی شورینی، چاپ دوم، یادواره کتاب، تهران ، صص ۲۴۰-۲۵۰٫
اعرابی، سید محمد و آقازاده، هاشم(۱۳۸۶)؛ «دستنامه برنامه ریزی استراتژیک»؛ دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران.
مبینی دهکردی، علی و سلمانپورخویی، مجید (۱۳۸۵)؛ «درآمدی بر برنامهریزی استراتژیک و عملیاتی»؛ نشریه راهبردیاس شماره ۶، ۱۸۸-۱۸۹
غفاریان، وفا و کیانی، غلامرضا (۱۳۸۳)؛ «استراتژی اثربخش»؛ تهران، نشر افرا
رابرت، کوئین، براین، جیمز، مینتس برگ، هنری (۱۳۸۲)؛ «مدیریت استراتژیک فرایند استراتژی»؛ ترجمه محمد صائبی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
کیانی غلامرضا و غفاریان، وفا، (۱۳۷۹)؛ «جوهره استراتژی‌ (تالیفی بر عوامل و ابعاد استراتژی)»، تهران، تدبیر، شماره ۱۰۱، ۲۰-۲۶
استیسی، رالف-دی (۱۳۸۱)؛ «مدیریت استراتژیک و پویایی‏های سازمانی»؛ ترجمه محمد رضا شجاعی، انتشارات دانشکده امور اقتصادی، چاپ اول.
«استراتژی شرکت مدلهای پرتفو»سجف، الی(۱۳۸۳)؛ مترجم اسماعیل صادقی، نشر دیدار.
فروزنده دهکردی، لطف اللّه (۱۳۷۸)؛ «مروری بر مدلهای برنامه‏ریزی استراتژیک»؛ مجله دانش مدیریت، شماره ۴۵٫
هریسون، جفری و جان، کارون (۱۳۸۲)؛ «مدیریت استراتژیک»؛ ترجمه بهروز قاسمی، تهران: هیأت، ص ۱۹۲٫
دیوید، فردآر (۱۳۸۴)؛« مدیریت استراتژیک »؛ ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
دراکر، پیتر (۱۳۷۸)؛ «چالشهای مدیریت در سده ۲۱»؛ ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد، تهران: نشرفرا.
هانگر، جی دیوید، ویلن، توماس ال (۱۳۸۶)؛ «مبانی مدیریت استراتژیک»؛ ترجمه سیدمحمد اعرابی و داوود ایزدی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، ص ۱۸٫
مهری، علی، (۱۳۸۰)؛ « نگاهی نظری به مقوله مزیت رقابتی پایدار»، نشریه تدبیر، شماره ۱۴۰٫
کیگان، وارن جی (۱۳۸۰)؛ «مدیریت بازاریابی جهانی»؛ ترجمه عبدالمجید ابراهیمی، تهران، چاپ اول، دفتر پژوهشهای فرهنگی، ص۸۸٫
آر. دیوید، فرد (۱۳۷۹)؛ «مدیریت استراتژیک»؛ ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوازده.
رحمان سرشت، حسین (۱۳۸۵)؛ «مدیریت راهبردی مفاهیم وراهبردها»، تهران، انتشارات سمت.
ناصربخت، نرجس و البدوی، امیر «طرح استراتژی رقابتی در سازمانهای بازار راهبر»؛ سومین کنفرانس بین المللی مدیریت.
امیرکبیری، علیرضا (۱۳۸۱)؛ «مدیریت استراتژیک»؛ تهران، چاپ دوم، نشر نگاه دانش.
مهری، علی (۱۳۸۰)؛ « نگاهی نظری به مقوله مزیت رقابتی پایدار »؛ نشریه تدبیر، شماره ۱۴۰
بلانچارد، کن (۱۳۷۹)؛ «سه کلید توان افزایی» ترجمه فضل الله امینی، تهران، نشر فرا.
پناهی، منیژه و حسینی، محمود (۱۳۸۴)؛ «شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در صنعت کاشی»؛ دانشگاه شهید بهشتی.
قدسی پور؛ سید حسن (۱۳۸۲)؛ «برنامهریزی چند هدفه»؛ انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر، چاپ اول،
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.