استفاده از مواد اولیه مرغوب
بکارگیری دستگاهها و تجهیزات پیشرفته
دسترسی و استفاده از علم روز
هدف گذاری جهت دریافت گواهینامه های استاندارد معتبر در کشورهای اروپایی (OEM)
 
 
دسترسی به مواد اولیه و افزودنی
عامل مهم دیگر، دسترسی به مواد اولیه و افزودنیهاست. که براین اساس با توجه به تحریم های بین المللی پیشنهاد میشود:
سازمانها تامین کنندگان مواد اولیه را افزایش بدهند تا در صورت مشکل در تامین منابع از یک تامین کننده، بلافاصله تامین کننده دیگری را جایگزین سازند تا براین اساس در امر تولید وقفه ایجاد نشود.
ایجاد تنوع منابع
۵-۱-۳-۵ دسترسی به نیروی ماهر
پنجمین و آخرین عامل حیاتی که سازمانهای فعال دراین صنعت همواره باید به آن توجه داشته باشند و برای کسب مزیت رقابتی برآن سرمایه گذاری کنند، دسترسی به نیروی ماهر است؛ نیروی انسانی، مهم‌ترین سرمایه سازمان است. اگر عامل انسانی را از سازمان حذف کنیم آنچه باقی می‌ماند عوامل و امکاناتی است که به خودی خود قابل استفاده نیست و ارزشی ندارد. انسان، بزرگترین و با ارزش‌ترین دارایی سازمان است که هرگز در ترازنامه‌ها و صورت‌های سود و زیان شرکتها منعکس نمی‌شود.
این نیروی ماهر میتواند با استفاده بهینه از تواناییهای خود و دانش فنی بدست آورده، به سازمان در جهت تولید محصولات با کیفیت کمک کند و کیفیت تولید را افزایش بدهند. لذا بر اساس مطالب ارائه شده پیشنهاد میشود که:
در هنگام گزینش و استخدام کارکنان از روشهای مختلفی برای جذب نیروی مناسب استفاده کند.
دورههای آموزشی مختلف برای افزایش تخصص و دستیابی به اطلاعات روز برگزار کنند.
منابع اطلاعاتی مختلف برای استفاده کارکنان فراهم آورند.
محیط داخلی سازمان به نحوی طراحی شود که برای کارکنان آرامش خاطر ایجاد کند.
با برگزاری جلسات مختلف امکان تبادل اطلاعات را فراهم آورند.
از روشهای مختلف برای ایجاد رقابت اثربخش میان کارکنان استفاده کنند.
اعطای بورس های تحصیلی به دانشجویان نخبه در رشته های مرتبط
استفاده از طرحهای جانشین پروری برای پرورش و آموزش نیروهای ماهر
استفاده از نیروهای کارآمد و بازنشسته
۳-۳-۵ پیشنهادات برای پژوهشهای آتی
باتوجه به بازار پیش رو صنایع مختلف و غیرقابل پیش بینی بودن محیط، بهترین راه ممکن جهت پیشرفت سازمانها اتکا به نواحی و عواملی است که در آنها میتوانند مزیت رقابتی کسب کنند و در جهت حفظ بقا و رشد در صنعت گام بردارند. این عوامل همان فاکتورهای کلیدی و حیاتی ای هستند که مدیران و سیاست گذاران سازمانها همواره باید به آنها توجه داشته باشند و در جهت شناسایی آنها برنامهریزی کرده و تدابیر و روشهایی را برگزینند.
آنچه این پژوهش به آن پرداخت، شناسایی و رتبه بندی عوامل حیاتی موفقیت در این صنعت بود. اما جای خالی برای تکمیل شدن این پژوهشها همیشه وجود دارد که در زیر به چند مورد از آنها اشاره شده است:

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

  1. این پژوهش به شناسایی این عوامل در صنعت پرداخته است، پیشنهاد میشود پژوهشگران دیگر چهار شرکت را بر مبنای عوامل حیاتی شناخته شده مورد مقایسه قراردهند.
  2. در این پژوهش از مدل تامپسون و استریکلند استفاده شد که برای هر بعد، یک سری فاکتورهایی را در نظر گرفته است. پیشنهاد میشود پژوهشگران پیش فرض این مدل را کنار گذاشته و از خبرگان در مورد فاکتورهایی اثر گذار در هر بعد نظرخواهی کنند و از میان آنها عواملی که اکثر خبرگان برآن توافق داشتند انتخاب و مابقی مراحل را طی کنند.
  3. استفاده از سایر روشهای رتبه بندی عوامل و مقایسه نتایج آن بایکدیگر.

۴-۵- محدودیتهای پژوهش
از آنجایی که این نوع پژوهشها نیاز به نظرسنجی مدیران و خبرگان دارد و این افراد مشغول فعالیت هستند؛ لذا صرف زمان و ملاقات با آنها بسیار زمان بر است و این موضوع روند کار را کند میکند.
استفاده از روش ANP نیاز به مقایسه زوجی عوامل دارد، برهمین اساس تعداد مقایسات بسیار زیاد است و زمان زیادی را جهت پاسخگویی میطلبد و ازسوی دیگر نیاز به دقت و تمرکز بالایی در پاسخگویی دارد که این موضوع نیز نیازمند صرف زمان زیادی میباشد.
در برخی موارد نیاز است پرسشنامه مورد بازبینی قرار گیرند و امکان آن برای همه خبرگان وجود ندارد.
انتخاب یک مدل مشخص، ما را در قالب معیارهای مشخص محدود میسازد و بالاجبار کل تحلیل باید در قالب همین معیارها انجام گیرد.
منابع فارسی
رهنورد، فرج الله و محمدی، اصغر (۱۳۸۳)؛ « شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش دردانشکدهها و مراکز آموزش عالی تهران»؛ نشریه مدیریت فناوری اطلاعا،.شماره ۳
حسینی، سید محمود و پناهی، منیره (۱۳۸۶)؛ «تبین عوامل کلیدی موفقیت در صنعت کاشی در ایران»؛ پژوهشنامه بازرگانی.
محمودی، جعفر و احمدی، فریدون (۱۳۸۷)؛ «تعیین عوامل کلیدی موفقیت در تعیین عوامل کلیدی موفقیت در ERPسازمانهای دولتی ایران»؛ فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره۱۳٫