بازاریابی

۱۲

تولید با هزینه پایین

۰٫۰۲۰۰۹

تولید

۳-۵ پیشنهادات
در این بخش دو دسته پیشنهاد بیان میشود:
پیشنهادات مدیریتی بر اساسیافتههای پژوهش
پیشنهادات برای پژوهشهای آتی
۱-۳-۵ پیشنهادات بر اساسیافتههای پژوهش
همانطور که در فصل قبل بیان شد، بر اساس تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته پنج عامل به عنوان عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران شناخته شد که این عوامل عبارتند از:
تجربه نوآوری در محصول
دانش فنی
کیفیت تولید
دسترسی به مواد اولیه و افزودنی
دسترسی به نیروی ماهر
که برای هریک از عوامل فوق در زیر پیشنهاداتی ارائه شده است.
۱-۱-۳-۵ توانایی نوآوری در محصول
در این پژوهش توانایی نوآوری در محصول به عنوان مهم ترین عامل معرفی شد. نوآوری، یک عامل اساسی درایجاد رقابت درسطح جهانی است که منجر به رشد سازمانی می‌شود، موفقیت آینده را در بردارد، و همچنین به شرکتها اجازه می‌دهد در اقتصاد جهانی از کارآیی مستمری برخوردار شوند. بر همین اساس پیشنهاد میشود:
ارائه جوایز تشویقی در سازمانها برای جلب ایدههای خلاق
افزایش تنوع در محصولات
استفاده از روش های مهندسی معکوس برای توسعه محصولات جدید
استفاده تکنیکهای روز دنیا برای ایجاد تنوع
سرمایه گذاری در پرورش افراد خلاق و نوآور
استفاده از تکنیکهای جدید در نوع و طراحی و بسته بندی محصولات
۲-۱-۳-۵ دانش فنی
دومین عامل حیاتی که موفقیت این صنعت را تحت تاثیر قرار میدهد دانش فنی میباشد. این دانش فنی طی سالها تلاش و کوشش بدست میآید بر همین اساس پیشنهادات زیر ارائه میشود.
از آنجایی که دانش فنی حاصل سالها تلاش و کوشش افراد میباشد، سازمانها باید سعی کنند تا بستری فراهم آورند که همواره از نیروهای قدیمیخود به عنوان مشاور استفاده کنند و ترکیبی از نیروهای قدیمی و جوان خود ایجاد کنند تا به رشد و شکوفایی سازمان کمک شایانی شود.
برگزاری دورههای آموزشی تخصصی مختلف
فراهم آوردن امکانات تحصیلی برای کسب علم در کشورهایی که در این صنعت توانایی بالایی دارند.
ایجاد بستری مناسب برای خبرگان و اندیشمندان صنعت جهت تبادل اطلاعات
امکان سرمایه گذاری مشترک با شرکت های خارجی
۳-۱-۳-۵ کیفیت تولید
دیگر عامل مهم و حیاتی تاثیر گذار بر موفقیت صنعت روانکارها، کیفیت تولید میباشد. بحث کیفیت تولید در بازارهای جهانی به امری بسیار حساس و مهم تبدیل شده است. کیفیت تولید اعتبار سازمان را افزایش میدهد و افراد با اعتماد بشتری از محصولات جدید استقبال میکنند. از آنجایی که افزایش کیفیت تولید در میان روانکارها به ذخیره سازی سرمایههای ملی ( ازجمله بنزین) و کاهش آلودگی و فرسودگی کمک میکند، همواره باید دنبال راهکارهای جدید برای دستیابی به این مهم بود. به همین اساس پیشنهادات زیر بیان میشود:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است