دنیای امروز بسیار متفاوت است؛ جهانی پر از چالش که عناصر وجودیش را به رقابت میطلبد. به همین خاطر بحث رقابت پذیری یکی از مهم ترین نگرانیهای فعالیت و تجارت در محیط پویا و رقابتی امروز است. برهمین اساس سازمانها و صنایع مختلف برای موفقیت، نیاز به کسب مزیت رقابتی دارند. مزیت رقابتی ازجمله مؤلفههایی است که ماندگاری سازمان را تضمین و به سودآوری آنها کمک میکند. تردیدی نیست که کسب مزیت رقابتی به صورت تصادفی و بدون برنامه حاصل نمیشود؛ بلکه برای رسیدن به این مهم نیازمند شناسایی و سرمایه گذاری بر عوامل و نواحی ای است که موفقیت سازمانها و صنایع را تضمین میکند. که از این عوامل به عنوان عوامل حیاتی موفقیت یاد میشود که موفقیت و ناکامی شرکتهای فعال دریک صنعت را رقم میزنند. و اگر به درستی حفظ و نگهداری و مدیریت شود میتوانند اثر قابل توجهی در رقابت یک شرکت در صنعتی خاص داشته باشد. لذا با توجه به اهمیت این مسئله این پژوهش به دنبال شناسایی و رتبه بندی عواملیاد شده درصنعت روانکارهای ایران میباشد تا گشایشی برای تداوم موفقیت این صنعت و دستیابی سازمانهای فعال در این زمینه به مزیت رقابتی باشد. این فصل از پژوهش به بیان نتایج و دستاوردهای پژوهش، پیشنهادات مدیریتی، پیشنهادات آتی و در نهایت محدودیتهای پیش رو میپردازد.
۲-۵ خلاصه و نتیجهگیری
این قسمت از فصل پنجم به مروری آنچه در چهار فصل قبلی بیان شد، میپردازد. در این پژوهش ابتدا براساس مطالعه کتابخانهای و پژوهشهای صورت گرفته اهداف پژوهش مشخص شد و بر اساس مطالعات صورت گرفته و بررسیهای انجام شده، مدل تامپسون و استریکلند به عنوان مدل اصلی پژوهش انتخاب شد.
این مدل از هفت بعد مختلف به شناسایی عوامل حیاتی موفقیت میپردازد، و با توجه به ابعاد مدل، سؤالات پژوهش مشخص شد. سپس در فصل بعد به جمع آوری ادبیات پژوهش پرداخته شد، تاکید این فصل بیشتر بر مفاهیمی چون برنامه ریزی، برنامهریزی استراتژیک، استراتژی، تکنیکهای تدوین استراتژی، مزیت رقابتی، انواع مزیت رقابتی و عوامل حیاتی موفقیت میباشد. در فصل سوم روش مورد استفاده در این پژوهش مشخص شد و بر این اساس تکینک فرایند تحلیل شبکهای (ANP) به عنوان روش مورد استفاده جهت تحلیل پرسشنامه نهایی انتخاب شد چون هنگامیکه بین عوامل موثر در موفقیت وابستگی وجود دارد، تکینک فرایند تحلیل شبکهای میتواند جایگزین مناسبی برای تکنیکهای آماری باشد. در مرحله بعد پرسشنامه اولیه طراحی معیارها و زیرمعیارها مشخص شدند و براساس آن طی پرسشنامه دیگری از خبرگان این صنعت خواسته شد تا به عوامل مشخص شده، جهت شناسایی عوامل حیاتی موفقیت صنعت روانکارها امتیاز بدهند این پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و تمام عوامل به ترتیب رتبه بندی شدند و از میان ۴۵ عامل، ۱۲ عامل به عنوان عوامل اصلی برای تهیه پرسشنامه نهایی انتخاب شد. پرسشنامه نهایی به صورت مقایسه زوجی طراحی و تدوین شد تا روابط درونی و برونی میان معیارها و زیرمعیارها مشخص شود. این پرسشنامه توسط ۴۲ نفر از افراد متخصص و آگاه در این صنعت پر شد. پرسشنامههای پرشده با استفاده از نرم افزار Super Decision مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نمایشگرهای مطرح شده در فصل چهارم صحه براین مطالب میگذارد. نمایشگر ۲۲-۴ رتبه بندی معیارها و زیرمعیارها را نشان میدهد، با استناد به گفته تامپسون و استریکلند ۵ عاملی که دارای بیشترین ضریب اهمیت بودند به عنوان عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها انتخاب شدند، نمایشگر ۲۳-۴ این عوامل را نشان میدهد. بر اساس نتایج بدست آمده در نمایشگر ۲۳-۴ سؤالات پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. پاسخ به سؤال اول مثبت بود چراکه عوامل مرتبط با تولید حدود ۴۰% موفقیت صنعت روانکارها را تحت تاثیر میگذارند؛ به همین ترتیب سؤال دوم نیز تائید شد زیرا ۲۵% موفقیت صنعت روانکارها وابسته به عوامل مرتبط به تولید میباشد، اما از آنجایی که عوامل مرتبط با بازاریابی جز ۵عامل انتخابی به عنوان عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها نبود، سؤال سوم پژوهش رد شد.
سؤال چهارم پژوهش در خصوص عوامل مرتبط با تواناییها و مهارتهای سازمانی بود که با توجه به اینکه این عوامل در پرسشنامه نهایی حذف شده بودند جزء عوامل حیاتی موفقیت این صنعت محسوب نمیشوند. سؤال پنجم پژوهش وجود رابطه میان عوامل حیاتی موفقیت را مورد بررسی قرار داد که ماتریسهای W21,W22,W32,W33 روابطی که میان عناصر و خوشه وجود دارد بیان میکند. و سؤال آخر در رابطه با چگونگی اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران مطرح شده است که جدول ۱-۵ اولویت بندیها را نشان میدهد.
جدول ۱-۵. اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

رتبه زیر معیار میزان اهمیت معیار اصلی مربوطه
۱ تجربه نوآوری در محصول ۰٫۱۴۳۱۹ تکنولوژی
۲ دانش فنی ۰٫۱۴۱۹ توانایی
۳ کیفیت تولید ۰٫۱۱۰۸۹ تولید
۴ دسترسی به مواد اولیه و افزودنی ۰٫۱۰۲۰۳ توانایی