دسترسی به مواد اولیه و افزودنی

عوامل مرتبط با تولید

کیفیت تولید

۳۵%

دسترسی به نیروی ماهر

عوامل مرتبط با تکنولوژی

توانایی نوآوری در محصول

۲۵%

با توجه به نمایشگر فوق به ترتیب عوامل دانش فنی و دسترسی به نیروهای ماهر( سایرموارد)، عوامل مرتبط با تولید و عوامل مرتبط با تکنولوژی بیشترین تاثیر را بر موفقیت صنعت روانکارها دارند.
۴-۴ بررسی سؤالات پژوهش
در این مرحله از پژوهش به ترتیب سؤالات مطرح شده در فصل اول مورد بررسی قرار میگیرد:
سؤال اول: آیا عوامل مرتبط با تولید از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها میباشد؟
باتوجه به جدول ۶-۴ عوامل مرتبط با تولید به ترتیب ضریب اهمیت “کیفیت تولید”، “دسترسی به نیروی ماهر”، “بهره وری نیروی انسانی”، “تولید با هزینه پایین” میباشند که مجموع این عوامل ۳۳% موفقیت صنعت روانکارها را تحت تاثیر قرار میدهند. اما از آنجایی که این عوامل بیش از ۴ الی۵ مورد نمیتوانند باشند، باتوجه به نمایشگر ۲۳-۴ تنها دو عامل “کیفیت تولید” و “دسترسی به نیروی ماهر” از ۵ عامل حیاتی نهایی اثرگذار بر موفقیت صنعت هستند. از مجموع ۵ عامل انتخاب شده ۴۰% موفقیت این صنعت را تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین نتایج نشان میدهند که عوامل مرتبط با تولید از عوامل اصلی وحیاتی موفقیت در صنعت روانکارها میباشند.
سؤال دوم: آیا عوامل مرتبط با تکنولوژی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها میباشد؟
براساس جدول ۵-۴ عامل “توانایی نوآوری در محصول” ازعوامل مرتبط با تکنولوژی، در میان ۱۲عامل انتخاب شده برای شناسایی عوامل حیاتی موفقیت، با ضریب اهمیت ۰٫۱۴ رتبه اول را به خود اختصاص داده است و یکی از پنج عامل نهایی انتخاب شده به عنوان عوامل حیاتی اثرگذار بر موفقیت صنعت روانکارها به شمار میآید. و با توجه به نمایشگر ۲۳-۴ این عامل به تنهایی ۲۵% موفقیت صنعت روانکارها را به خود اختصاص میدهد. بنابراین پاسخ به این سؤال مثبت میباشد.
سؤال سوم: آیا عوامل مرتبط با بازاریابی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها میباشد؟
با توجه جدول ۵-۴، عوامل ” تکنیکهای ارزیابی صریح و سریع بازار” و “خط محصول ویا تنوع محصولات تولیدی” از عوامل مرتبط با بازاریابی، مجموعا ۸% موفقیت این صنعت را به خود اختصاص داده اند که این مقدار از حد متوسط هم کمتر است و ازسوی دیگر، هیچیک از این دو عامل از پنج عامل انتخاب شده در جدول ۶-۴ نمیباشد و به این ترتیب پاسخ به این سؤال منفی میباشد.
سؤال چهارم: آیا عوامل مرتبط با توزیع از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها میباشد؟
بر اساسیافتههای بدست آمده در جدول ۵-۴ عوامل مرتبط با توزیع، باضریب اهمیت ۰٫۰۵۲، رتبه دهم را به خود اختصاص داده که این عامل جز عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها به شمار نمیآید. براین اساس عوامل مرتبط با توزیع از عوامل اصلی وحیاتی موفقیت در صنعت روانکارها محسوب نمیشود.
سؤال پنجم: آیا عوامل مرتبط با مهارت و توانمندیهای سازمانی، از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها میباشد؟
پس از پرسشنامه اول از میان هفت معیار اصلی دو معیار که کمترین وزن را از نظر خبرگان به خودشان اختصاص دادند و هیچ یک از ۱۲ عامل از عوامل مرتبط با آنها نبوده و آن دو معیار (مهارتها و توانمندیهای سازمان) در پرسشنامه نهایی حذف شدند. بنابراین پاسخ به این سؤال منفی میباشد.
سؤال ششم: آیا میان عوامل حیاتی موفقیت رابطه ای وجود دارد؟
تکنیک مورد استفاده در پژوهش، فرایند تحلیل شبکهای میباشد و این تکنیک زمانی به کار میرود که قرار است وابستگی متقابل و بازخورد بین عناصر مورد سنجش قرار گیرد. و همانطور که جداول ۱-۳ و ۲-۳ نشان میدهد وابستگی میان زیرمعیارها و درنتیجه، میان معیارها وجود دارد.
سؤال هفتم: چگونگی اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران؟
با توجه به تجزیه و تحلیل پرسشنامهها اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران در جداول ۵-۴ و ۶-۴ بیان شده است.
فصل پنجم
نتیجه.گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.