۰٫۰۵۲

عوامل مرتبط با توزیع

با توجه به جدول فوق برایند دیدگاه خبرگان در صنعت روانکارها نشان میدهد که ترتیب اهمیت هریک از زیرمعیارها به شرح زیر میباشد:
توانایی نوآوری در محصول
دانش فنی
کیفیت تولید
دسترسی به مواد اولیه و افزودنی
دسترسی به نیروی ماهر
بهروری نیروی انسانی
ایجاد تصویریا برند مناسب وخوب در میان مشتریان بازار
تجربه در تکنولوژی مورد استفاده
خط محصول ویا تنوع محصولات تولید
ایجاد شبکه قوی از عمده فروشان وخرده فروشان
تکنیکهای ارزیابی سریع و صریح بازار
تولید با هزینه پایین
بر این اساس عوامل حیاتی موفقیت با توجه به معیارهای اصلی به ترتیب “عوامل مرتبط با تولید”، “سایرموارد”، “عوامل مرتبط با تکنولوژی”، “عوامل مرتبط با بازاریابی” و ” عوامل مرتبط با توزیع ” میباشد.
بنابر این بر اساس نتایج بدست آمده از میان معیارهای ۵گانه به ترتیب معیارهای عوامل مرتبط با تولید و عوامل “دانش فنی”، “دسترسی به مواد اولیه و افزودنی”، “ایجاد تصویریا برند مناسب وخوب در میان مشتریان بازار”( سایر موارد) با وزنهای ۰٫۳۳ و ۰٫۳۲ مهمترین عوامل موفقیت در صنعت هستند که این دو عامل ۶۵% موفقیت صنعت روانکارهای ایران را تشکیل میدهند؛ به عبارت دیگر ۶۵% موفقیت سازمانهای موجود در این صنعت تحت تاثیر این عوامل میباشند.
اما تامسون و استریکلند در کتاب خود[۱۸۹] بیان کرده اند که این عوامل در هر صنعت محدود هستند و بیشتر از چهار الی پنج مورد نمیباشد، که بر این اساس ۵ مورد زیر به ترتیب عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها محسوب میشوند.
توانایی نوآوری در محصول
دانش فنی
کیفیت تولید
دسترسی به مواد اولیه و افزودنی
دسترسی به نیروی ماهر
با استناد به گفته این دو نویسنده و براساس جدول ۵-۴، جدول ۶-۴ استخراج میشود. که دراین نمایشگر رتبه بندی نهایی معیارها و زیرمعیارها باتوجه به میزان ضریب اهمیتشان مشخص شده است.
جدول ۶-۴. رتبه بندی نهایی معیارها و زیرمعیارها

این را هم حتما بخوانید :
بررسی تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان مطالعه موردی ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

معیارهای اصلی عوامل موفقیت درصد اثرگذاری بر روی موفقیت صنعت
سایر موارد دانش فنی ۴۰%