در پرسشنامههایی که بر اساس روش فرایند تحلیل شبکهای تدوین و طراحی میشوند، سؤالات به صورت مقایسات زوجی مطرح میشود. براین اساس پرسشنامه حاضر شامل ۲۲ماتریس مقایسه زوجی میباشد که ماتریس اول مربوط به مقایسه زوجی معیارهای اصلی، ۵ ماتریس بعدی ( از شماره ۲تا ۶) مربوط به مقایسه زوجی وابستگی درونی معیارهای اصلی، ۴ ماتریس(از شماره ۷ تا ۱۰) برای تعین وزن نسبی عوامل موفقیت با توجه به معیارها و ۱۲ ماتریس آخر مربوط به مقایسه زوجی درونی زیرمعیارهای دارای وابستگی متقابل میباشد.
بر همین اساس به توضیح مراحل روش فرایند تحلیل شبکهای پرداخته می شود:
۱-۳-۴ مرحله اول: ساخت مدل و سازماندهی مسئله بهیک ساختار شبکهای
در این مرحله با توجه به جداول ۱-۳ و ۲-۳ مدل شبکهای برای شناسایی عوامل حیاتی موفقیت طراحی شد. که نمایشگر شماره ۵-۴ این موضوع را نشان میدهد و جهت پیکانها بیانگر نوع وابستگیها میباشد.
نمایشگر ۵-۴
زیرمعیارها
هدف
معیارهای اصلی
بهروری در نیروی انسانی
تعیین عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها
عوامل مرتبط با توزیع
سایر موارد
عوامل مرتبط با تکنولوژی
عوامل مرتبط با بازاریابی
عوامل مرتبط با تولید
دسترسی به نیروی ماهر
کیفیت تولید
تولید با هزینه پایین
وابستگی بیرونی
تکنیکهای ارزیابی صریح و سریع بازار
خط محصولیا تنوع محصولات تولیدی
وابستگی درونی
توانایی نوآوری در محصول
دانش فنی
تجربه در تکنولوژی مورد استفاده
دسترسی به مواد اولیه و افزودنیها
داشتن برند خوب و مناسب در میان مشتریان
ایجاد شبکه قوی از عمده فروشان و خرده فروشان
نمایشگر ۵-۴ مدل ساختار شبکهای جهت تعیین عوامل حیاتی موفقیت در صنعت
مدلهای شبکهای به این منظور است که تمامی عناصر در یک شبکه میتوانند به هر شکل دارای ارتباط با یکدیگر باشند. به عبارت دیگر، دریک شبکه بازخورد و ارتباط متقابل بین و میان خوشهها امکان پذیر است و این ارتباطها در میان معیارها و زیرمعیارهای مدل پژوهش وجود دارد.
۲-۳-۴ مرحله دوم: تشکیل ماتریسهای مقایسه زوجی و بردارهای اولویت
باتوجه به ساختار شبکهای مدل لازم است ساختار کلی سوپرماتریس مشخص شود. در این مرحله برای تشکیل سوپرماتریس اولیه با توجه به نمایشگر۶-۴، ماتریسهای مقایسه ای معیارهای اصلی(W21)، وابستگیهای متقابل معیارهای اصلی به یکدیگر (W22)، زیرمعیارها(W32) و وابستگی متقابل زیرمعیارها به یکدیگر(W33) محاسبه شد از آنجا که گروه تصمیم گیری را ۴۲ نفر از خبرگان صنعت تشکیل میدادند ماتریس مقایسات زوجی حاصل میانگین هندسی به دست آمده از مقایسات زوجی آن ۴۲ نفر میباشد. که پس از اجماع تصمیم گیری از نرم افزار Super Decision جهت ادامه کار و رتبه بندی عوامل استفاده شد.
نمایشگر ۶-۴
 
نمایشگر ۶-۴ ساختار سوپر ماتریس اولیه( ناموزون)
لازم به ذکر است که سوپر ماتریس تأثیرات مجموعهای از عناصر یک خوشه را بر عناصر دیگر خوشهها از طریق بردار اولویت نشان میدهد. بردار اولویت در واقع بردار ویژه مربوط به ماتریس مقایسات زوجی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است.
مراحل تشکیل سوپر ماتریس اولیه
مقایسه زوجی معیارهای اصلی
مقایسه زوجی وابستگیهای دورنی میان معیارهای اصلی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است