W(k)(h): ارجحیت یا اولویت وزنی تاثیرگذاری h امین خوشه بر روی k امین خوشه
nk: تعداد عناصر در k امین خوشه
K=1,2,3….,s
µk(j,h): نرخ ناسازگاری عناصر خوشه hام است که در رابطه با تاثیرگذاری آنها بر روی معیار jام خوشه k ام مقایسه زوجی شده اند.
Wjk: ارجحیت یا اولویت حدی jامین عنصر در k امین خوشه
به همین دلیل دیگر نیاز به محاسبه پایایی با سایر روشها نمیباشد.
۹-۸ روش تجزیه و تحلیل دادههای آماری
در این پژوهش با توجه به آنکه میان تمام متغیرها وابستگی وجود دارد و برهمدیگر تاثیر میگذارند، باید روشی انتخاب شود که در آن تجزیه و تحلیل دادهها با توجه به وابستگیهای درونی و برونی متغیرها انجام میشود. به همین دلیل روش فرایند تحلیل شبکهای این ویژگی را دارد و متغیرها را با توجه به روابطی که میانشان وجود دارد مورد سنجش قرارد میدهد. لذا روش مورد استفاده در این پژوهش تکنیک فرایند تحلیل شبکهای میباشد. این روش دارای چهار مرحله میباشد که در زیر به مراحل آن اشاره شده است:
ایجاد مدل و ساختار مسئله
تشکیل ماتریس مقایسه زوجی وبردار های اولویت
تشکیل سوپر ماتریس
انتخاب گزینه برتر
با توجه به اینکه کلیه مراحل فوق در فصل دوم توضیح داده شد، نیاز به توضیح مجدد نمیباشد و برای اطلاع از این توضیحات مراجعه شود به فصل دوم، صفحات ۹۰-۹۳٫
لازم به ذکر با توجه به اینکه این پژوهش به شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت می پردازد و نه مقایسه سازمانهای فعال در این صنعت مرحله چهارم از پژوهش حذف شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
۱-۴- مقدمه
در فصل گذشته نحوه و روش پژوهش بیان شد، براین اساس در این فصل به تجزیه و تحلیل آنچه از طریق پرسشنامهها و مصاحبههای انجام شده میپردازیم.
همانطور که در فصول گذشته بیان شد، مدل تامپسون و استریکلند به عنوان پایه و چارچوب کار برای طراحی پرسشنامه قرار گرفت. این مدل هفت بعد را مورد بررسی قرار داده است که برای مناسبتر شدن پرسشنامه نهایی ابتدا یک پرسشنامه اولیه(پرسشنامه شماره ۱) طراحی شد و در اختیار خبرگان صنعت قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا معیارها و زیرمعیارهای مدل را بررسی کرده و عواملی که مناسب این صنعت نمی باشند را حذف و عواملی که به تکمیل پرسشنامه نهایی برای سنجش عوامل حیاتی موفقیت صنعت روانکارها کمک می کند را اضافه کنند. بر اساس عوامل مشخص شده پرسشنامه شماره ۲ طراحی شد تا از طریق میانگین معیارهای اصلی و زیرمعیارها رتبه بندی شوند. جهت تلفیق نظرات و دستیابی به معیارهای نهایی از میانگین حسابی استفاده شد و عواملی که امتیاز کمتر از ۷ را کسب کرده بودند حذف شدند. از میان ۴۵ عامل ۱۲عامل نهایی به دست آمد و درگام بعدی با استفاده از تکنیک اسمی روابط بین معیارها و زیرمعیارها مشخص شد. و آن ۱۲عامل به عنوان مبنای پرسشنامه نهایی(پرسشنامه شماره ۳) قرار گرفت.
پرسشنامه نهایی در دو بخش طراحی شده است که در بخش اول سؤالات جمعیت شناختی بیان شده و با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در بخش دوم سؤالات مقایسات زوجی بر اساس روش فرایند تحلیل شبکهای مطرح شده که این سؤالات با استفاده از نرم افزار Super decision مورد تجزیه قرار گرفتند. خروجی این بخش منجر به رتبه بندی معیارهای و زیرمعیارها گردیده که نتایج حاصله مبنای نتیجهگیری در فصل پنجم و پاسخ به سؤالات مطرح شده قرار میگیرد.
بخش اول
۲-۴ تحلیل جمعیت شناختی
پرسشنامه نهایی در میان ۴۲ نفر از مدیران، خبرگان و مشاورانی که سابقه فعالیت در بخشهای مختلف این صنعت را داشته اند توزیع شد و این بخشها عبارتند از: عملیات، بازاریابی و تحقیات بازار، تولید، برنامهریزی و سیستمها، فرایند، فروش، بخش کنترل و کیفیت. براساس پاسخ آنها به سؤالات، نتایج زیر به دست آمد.
۱-۲-۴ فراوانی سنی پاسخ دهندگان
اولین سؤال جمعیت شناختی پرسشنامه در مورد سن پاسخدهندگان است. بر اساس دادههای به دست آمده، جدول ۱-۴ فراونی ردههای مختلف سنی، و نمایشگر۱-۴ درصد فراوانی سنی پاسخدهندگان را نشان میدهد.
جدول ۱-۴. فراوانی سنی پاسخ دهندگان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

درصد فراوانی فراوانی طبقه بندی سن
۴٫۷ ۲ کمتر از ۳۰ سال