عوامل مرتبط با تکنولوژی

 

سایر موارد

 

۸-۳ روایی(اعتبار)[۱۸۰] و پایایی[۱۸۱]
ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا پژوهشگر بتواند دادههای متناسب با پژوهش را گردآوری نماید و از طریق این دادهها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیههای مورد نظر را بیازماید و به سؤال پژوهش پاسخ دهد. (حافظ نیا، ۱۳۸۶، ۱۵۵) از منظر پایایی، بررسی تجربی باید از خطاهای تصادفی و غیر قابل پیش بینی در طول اندازه گیری جلوگیری کند. (باکهاوس[۱۸۲] وهمکاران، ۲۰۰۳، ۳۷۱) علاوه براین، یک نظر سنجی باید شرایط روایی را به انجام برساند، به عبارت دیگر اندازه گیری باید ساخت آنچه برای اندازه گیری طراحی شده را اندازه بگیرد. (باهر[۱۸۳]، ۱۹۹۲، ۱۰۲) پایایییک پیش نیاز ضروری برای اعتبار سنجی هر نوع اندازه گیری است. (هامبرگ وجیرینگ[۱۸۴]، ۱۹۹۶، ص ۷٫ پیتر، ۱۹۷۹، ص۶)
۱-۸-۳ روایی
چهار معیار اساسی روایی عبارتند از:
الف)روایی محتوا: معمولاً برای بررسی اجزای تشکیل دهندهی یک ابزار اندازه گیری به کار برده میشود و روایی محتوای یک ابزار اندازه گیری به سؤالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سؤالهای ابزار معرف ویژگیها و مهارتهای ویژه ای باشد که پژوهشگر قصد اندازه گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای روایی محتواست.
در این پژوهش از آنجایی که شاخص ها از مدل تامپسون و استریکلند استخراج شده و توسط خبرگان صحه گذاری شده اند، از روایی محتوا استفاده شده است.
ب) روایی ملاکی[۱۸۵]: عبارت است از کار آمدی یک ابزار اندازه گیری در پیش بینی رفتار یک فرد در موقعیت خاص.که شامل دو نوع: ۱٫ روایی پیشین[۱۸۶] ۲٫ روایی همزمان[۱۸۷] میباشد. (سرمد و همکاران وهمکاران، ۱۳۸۴)
ج) روایی سازه[۱۸۸]: عبارت از میزان صحت سنجه، مقیاس، یا آزمون در اندازه گیری ساخت نظری یا ویژگی مورد نظر است. (ازکیا ودربان آستانه، ۱۳۸۲، ۵۰۶)
۲-۸-۳ پایایی
مقصود آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از معیاری به نام ضریب پایایی استفاده میکنند و اندازه آن معمولاً بین صفر تایک تغییر میکند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایییک، معرف پایایی کامل است.(خاکی، ۱۳۸۳، ۲۴۵)
از آنجایی که تکنیک مورد استفاده در این پژوهش فرایند تحلیل شبکهای میباشد، برای حصول اطمینان از پایا بودن پرسشنامه باید نرخ ناسازگاری محاسبه شود و اگر نرخ ناسازگاری کمتر از ۱/۰ باشد پرسشنامه مورد استفاده که برمبنای آن ماتریس مقایسه زوجی تشکیل شده است قابل قبول بوده ولی اگر نرخ ناسازگاری بالاتر از ۱/۰ باشد پرسشنامه قابل اعتماد نیست و باید آن را حذف و یا با مراجعه به پاسخگو نسبت به اصلاح آن اقدام کرد. با توجه به مطالب بیان شده نرخ ناسازگاری کل شبکه مطابق فرمول محاسبه شد و از آنجایی که میزان آن برابر ۰۶۴۳/۰ و کمتر از ۱/۰ بود قابل اعتماد بودن دادهها را نشان می داد.
nj: تعداد عناصر در j امین سطح سلسله مراتب است
J=1,2,3….,h تعداد سطوح سلسله مراتب می باشد.
Wij: وزن معیار iام در سطح j ام سلسله مراتب.
ni,j+1: تعداد عناصر j+1امین سطح سلسله مراتب است که در ارتباط با معیار iام سطح j ام سلسله مراتب مقایسه زوجی شده اند.
cs: نرخ ناسازگاری کل شبکه
Kc: وزن معیارهای کنترل یا سلسله مراتب کنترلی
µi, j+1: نرخ ناسازگاری عناصری است که در j+1 امین سطح سلسله مراتب درارتباط با معیار i ام سطح j ام سلسله مراتب مقایسه زوجی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.