در این پژوهش به منظور دستیابی به پاسخ سؤالات با توجه به عوامل مشخص شده در مدل تامسون و استریکلند طی پرسشنامه اولیه ۴۵ عامل برای شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تعیین شد که بر اساس آن پرسشنامه دوم طراحی و پس از تائید اساتید راهنما و مشاور، برای امتیازدهی در اختیار خبرگان صنعت گذاشته شد تا بر اساس یک طیف ده تایی به عوامل امتیاز دهند. در مجموع از ۱۰ پرسشنامه پر شده جهت تلفیق نظرات و دستیابی به معیارهای نهایی از میانگین حسابی استفاده شد و عواملی که امتیاز کمتر از ۷ را کسب کرده بودند حذف شدند. از آنجایی که میان برخی از زیرمعیارها و زیرمعیارها وابستگی متقابل وجود داشت در گام بعدی با استفاده از تکنیک اسمی از خبرگان خواسته شد تا روابط بین معیارها و زیرمعیارها مشخص کنند. (جداول ۱-۳ و ۲-۳ این مطلب را نشان می دهد.) بر اساس زیرمعیارها و معیارهای تعیین شده پرسشنامه نهایی طراحی شد و از آنجایی که روش مورد استفاده در پژوهش، فرایند تحلیل شبکهای میباشد لذا سؤالات پرسشنامه براساس روش فوق به صورت مقایسات زوجی تنظیم و طراحی شد تا پاسخگویان به میزان ارجحیت این عوامل نسبت به هم امتیاز دهند و این پرسشنامه نیز برای تائید به لحاظ ساختاری و محتوایی در اختیار اساتید راهنما و مشاور گذاشته شد و پس از تائید آنها، در اختیار ۴۲ نفر از اندیشمندان صنعت روانکارها قرار گرفت.
جدول شماره۱-۳وابستگی درونی معیارهای اصلی به یکدیگر
جدول شماره۲-۳. وابستگی درونی زیرمعیارها به یکدیگر

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

زیرمعیارها s1 s2 s3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
بهروری نیروی انسانی (s1)                  
تجربه در فناوری s2