• ANP بر خلاف AHP امکان بازخورد و بررسی روابط درونی میان معیارها را فراهم می کند.
 • فصل سوم
  روش تحقیق
  ۱-۳ مقدمه
  راههای دستیابی به شناخت متعدد است و یکی از منابع مهم شناخت روش علمیاست. (سرمد و همکاران، ۱۳۸۴، ۱۷) روش، به معنی دقیق ” در پیش گرفتن راهی” و یا معین کردن گامهایی است که برای رسیدن به هدفی، باید با نظمی خاص برداشت. روش علمی بسته به اینکه هدف از علم، تسلط بر طبیعت باشد یا کشف حقیقت، فرق می کند و بر حسب اینکه کدام تئوری را درباره نسبت میان آن اهداف شرایط اولیه عجز وجهل انسان قبول کنیم، باز فرق می کند. (خاکی، ۱۳۸۳)
  پژوهش فرایندی است که از طریق آن میتوان دربارهی “ناشناختهها” به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم کسب کرد. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها بهیافتهها، تحت عنوان روششناسی یاد میشود. این سؤال که” چگونه دادهها گردآوری شود و مورد تفسیر قرارگیرد، به طوری که ابهام حاصل از آنهابه حداقل ممکن کاهشیابد ” مربوط به روششناسی پژوهش است. (بازرگان، ۱۳۸۴، ۲۲) هرگز نمیتوان ادعا نمود و مطمئن بود که شناختهای بدست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نامحدود و آگاهی و روشهای ما برای کشف حقیقت محدود هستند. حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیتهای پژوهشی حقیقت جویی است و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف میباشند آنچه را که ایشان انجام میدهند و مییابند، میتوان کوششی برای نزدیکی به حقیقت دانست. ( رفیع پور، ۱۳۸۰، ص ۸۰)
  انتخاب روش مناسب یکی از مراحل و فعالیتهای اساسی و ضروری در راستای اعتبار بخشیدن به نتایج پژوهش محسوب می شود و بسته به هدفها و ماهیت و موضوع پژوهش متفاوت میباشد. دستیابی به هدفهای پژوهش (یعنی نظریه سازی) میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد. برهمین اساس این فصل ابتدا به روششناسی پژوهش، مدل پژوهش، جامعه آماری، روش گردآوری دادهها، ابزار اندازه گیری، بررسی روایایی و پایایی پرسشنامه میپردازد و در آخر تکنیک مورد استفاده در تصمیمگیری بیان میشود.
  ۲-۳ مدل مفهومیپژوهش
  طراحی مدل در این پژوهش در راستای شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها با رویکرد کسب مزیت رقابتی میباشد. در بخش اول ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالعه و بررسی مدلهای موجود در زمینه شناسایی عوامل حیاتی موفقیت، مدل تامپسون و استریکلند برای استفاده در پژوهش انتخاب شد. پس از انتخاب مدل برای کسب اطمینان در انتخاب مدل و اصلاح و تکمیل آن، در اختیار صاحب نظران وخبرگان صنعت قرار گرفت. که نتیجه این مصاحبهها چارچوب طراحی پرسشنامه اولیه را شکل داد. پس از تائید اساتید راهنما و مشاور و تعدادی از نخبگان دردسترس، در اختیار جامعه آماری قرار گرفت که به هر کدام از این عوامل ازیک تا ده امتیاز داده شود. سپس میانگین این عوامل تعیین و براساس وزن کسب شده مرتب شدند که برمبنای این پرسشنامه کیفیت تولید با وزن ۹۸٫۰۵ و توانایی استفاده از IT با کسب امتیاز ۵۷٫۶۵ به ترتیب بالاترین و کمترین وزن مربوطه را به خود اختصاص دادند.
  پس از رتبه بندی عوامل در پرسشنامه اولیه و نظرخواهی مجدد از سوی گروهی از خبرگان صنعت و انتخاب عوامل اصلی، پرسشنامه نهایی تهیه و تدوین شد و بعد برای اصلاحات نهایی در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار داده شد و پس از تائید آنها میان جامعه آماری توزیع شد. پرسشنامههای پر شده براساس نرم افزار SuperDecisions مورد بررسی قرار گرفتند و معیارها و زیرمعیارها رتبه بندی شدند و به همین ترتیب عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران برای کسب مزیت رقابتی شناسایی شدند.
  ۳-۳ مراحل انجام پژوهش
  استفاده از مدل تامپسون و استریکلند به عنوان مبنای کار.
  مصاحبه با خبرگان برای پالایش اولیه عوامل.
  استفاده از پرسشنامه برای شناسایی روابط و جمع آوری اطلاعات مربوط.
  استفاده از روش ANP جهت تعیین ضریب اهمیت عوامل و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت بر اساس اهمیت آنها.
  نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات.
  نمایشگر۱-۳
  بررسی نظری جهت شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران
  استفاده از مدل تامپسون و استریکلند جهت شناسایی عوامل حیاتی موفقیت
  مصاحبه با خبرگان برای پالایش اولیه مدل
  طراحی پرسشنامه اولیه
  توزیع محدود پرسشنامه و انجام اصلاحات لازم
  اصلاحات با توجه به نظر اساتید راهنما و مشاور
  اصلاحات و تائید خبرگان صنعت
  غربالگری پرسشنامه
  اصلاحات و تائید اساتید راهنما و مشاور
  توزیع پرسشنامه نهایی
  شناسایی و رتبه بندی عوامل با استفاده از تکنیک ANP
  نمایشگر ۱-۳٫ مراحل انجام پژوهش
  ۴-۳ روششناسی پژوهش
  روششناسی از دیدگاههای مختلف تعریف شده است که اگر از دیدگاههای مختلف بگذریم، روششناسی (فارغ از ابعاد فلسفی آن) به مجموعهای به هم پیوسته از قواعد، اصول وشیوههای معمول دریک رشته از دانش اطلاق میشود.(خاکی، ۱۳۸۳)
  روش پژوهش وسیله یا طریقهی تعیین این امر است که چگونهیک گزارهی پژوهش مورد تایید قرار میگیردیا رد میشود. به عبارت دیگر، روش پژوهش چهارچوب عملیاتیا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقق هدف پژوهش و جهت آزمودن فرضیهیا پاسخ دادن به سؤالهای پژوهش را فراهم میآورد. (سرمد و همکاران، ۱۳۸۴، ۲۲) روش پژوهش میتواند به اشکال مختلفی تقسیم بندی گردد: در نوع اول روش به دو دسته کمی[۱۶۹] و کیفی[۱۷۰] تقسیم میشود.
  پژوهش کیفی
  پژوهش کیفی یک پژوهش تفسیری است، بنابراین سوگیریها، ارزشها و قضاوتهای پژوهشگر روی گزارش وی تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر پژوهش ارزشی است و برخی از پژوهشگران کیفی، آن را مزیت پژوهشات کیفی و رمز مشکل گشایی طرح کیفی میدانند. (لاک و همکاران، ۱۹۸۷) به عبارت دیگر پژوهشات کیفی، توصیفی است که در آن پژوهشگر به فرآیند معنی و درک حاصل از واژگان و تصاویر تمایل دارد. ( ازکیا و دربان آستانه، ۱۳۸۲، ۲۹۵) و این پژوهش جز پژوهشات کیفی دسته بندی میشود.
  پژوهش کمی
  این قبیل پژوهشات ریشه در مکتب اثبات گرایی دارند و دانشمندان این مکاتب علاقمند به تبدیل اطلاعات پژوهش به صورت نمادهای ریاضی به منظور استفاده از قابلیت تحلیلهای آماری و ریاضی برای توصیف و تحلیل پدیدههای اجتماعی میباشد. اکثر روشهای پژوهش در علوم اجتماعی گرایش به کمیکردن یافتههای پژوهش دارند که از آن جمله میتوان به پژوهشات آزمایشی، پیمایشی و بسیاری از پژوهشات اسنادی اشاره کرد. این دو دسته پژوهش مکمل همدیگر میباشند و در شناخت پدیدهها میتواند به شکل توام به کار روند. در دسته بندی نوع دوم روش به دو دسته : گذشته نگر- آینده نگر و نتیجه گرا و تصمیم گرا تقسیم بندی میشود. به طور کلی چنانچه دادههای گردآوری شده در رابطه با رویدادهایی باشد که در گذشته رخ داده است طرح پژوهش را میتوان گذشته نگر[۱۷۱] تلقی کرد. در صورتی که دادههای مورد نیاز پژوهشگر دربارهی رویدادهایی باشد که پژوهشگر باید رخداد آنها را طی دستکاریهایی نسبت بهیک متغیر به وجود آورد و یا به طور کلی متغیر مورد مطالعه چنان باشد که مشاهده آن در آینده میسر باشد در این صورت طرح پژوهشی آینده نگر[۱۷۲] تلقی میشود. و منظور از پژوهشات نتیجه گرا پژوهشاتی هستند که هدف پژوهشگر صرفا ًیافتن پاسخ به مسئله ای است که هیچ گونه کاربردی بلافاصله بر آن مترتب نمیباشد. در حالی در پژوهش تصمیم گرا هدف پژوهشگر یافتن پاسخ مسئله ای است که نتیجه آن بلافاصله میتواند در تصمیمگیری مورد استفاده قرار گیرد. (سرمد و همکاران، ۷۸، ۱۳۸۴) به طور کلی روشهای تحقیق در علوم رفتاری را می تواند با توجه به دو معیار هدف تحقیق و نحوه جمع آوری دادهها تقسیم بندی نمود.
  ۱-۴-۳ الف) دسته بندی پژوهشات بر حسب هدف
  پژوهشات علمی براساس هدف پژوهش به سه دسته تقسیم میگردد: پایه(بنیادی)، کاربردی و پژوهش و توسعه. تحقیقات پایه[۱۷۳]: این تحقیات در انتزاعی ترین شکل خود، به منظور ایجاد و پالایش نظریهها صورت میگیرند. در این نوع تحقیقات، مسئله از حوزه اجرایی واقعی ناشی نشده است. هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریهها، تبیین روابط بین پدیدهها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیقات بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی می پردازد و درصدد توسعه مجموعه دانستههای موجود درباره اصول و قوانین علمی است. (خاکی، ۱۳۸۳ )

  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.