قدرت فروشندگان در تحمل اراده خود
رقابت بین شرکتها برای کسب مقام اولی
تهدید ناشی از کالاها و خدمات جانشین
نمایشگر۶-۲٫ عوامل راهبردی مؤثر بررقابتهای درون صنعت همراه با عوامل کلان
منبع: رحمان سرشت، ۱۳۸۵
پورتر با استفاده از چارچوب مذکور و براساس پژوهشها ی میدانی خود سه راهبرد عمومی پیشنهاد میکند و معتقد است این راهبردها میتوانند مزیتهای لازم را در سازمانها به وجود آورند.
۱-۱-۲-۶ چارچوب استراتژی پورتر

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

  1. ۱. رهبری هزینه: سازمانهارا ملزم به کاهش هزینهها بر اساس تولید انبوه وکنترل شدید هزینه در فعالیتهای اصلی کسب و کار می نماید؛ در این حالت، بنگاه محصول را با قیمت پایین تری در مقایسه با رقبا عرضه میکند.
  2. تمایز محصولات و خدمات ارائه شده با ایجاد محصولات منحصر به فرد: در این حالت بنگاه محصول متفاوت را (با کیفیت و کارایی بیشتر) در قیمت متفاوت عرضه میکند.
  3. تمرکز بر روی گروهی خاص از خریداران: در این حالت، بنگاهیکی از دو استراتژی قبلی را دنبال میکند، امّا بر بخش محدودی از بازار تمرکز میکند. (فرزین و نادعلی پور، ۱۳۹۰)

هنگامیکه بنگاه تصمیم بگیرد که استراتژی رهبری هزینه (استراتژی تمایز) را در بخش محدودی از بازار دنبال کند، تمرکز هزینه (تمرکز تمایز) مطرح خواهد بود. پورتر معتقد است که قیمت پایین یا تمایز محصول، موفقیت استراتژی را تضمین نمیکند مگر برای مشتری ارزش ایجاد شود. (هابر، هرمان و مورگان[۹۸]، ۲۰۰۱)
چارچوب پورتر بر اساس این فرض قرار دارد که موفقیت یک صنعت در رقابت بین المللی به قدرت نسبی اقتصادی مجموعهای از ویژگیهای وابسته به کسب و کار یا محرکهای رقابت پذیر «شرایط عامل[۹۹]» یعنی شرایط تقاضا، صنایع وابسته وحمایت کننده، استراتژی، ساختار و رقابت شرکت بستگی دارد. مهم ترین هدف اقتصادی ملتها ایجاد « استاندارد بالای زندگی برای شهروندان » میباشد که این استاندارد توسط میزان بهره وری در استفاده از منابع به کارگرفته شده در امر تولید و تجارت تعیین میشود. در واقع همین عامل است که وضعیت رقابتپذیری کشورها در صنعتی خاص را تعیین میکند. (پورتر، ۱۹۹۰، ۶)
پورتر در سال ۱۹۸۵ در تکمیل استراتژی خود به بیان زنجیرهی ارزش[۱۰۰] پرداخت. وی زنجیرهی ارزش را ارزش خلق شده از سوی بنگاه در مقایسه با صنعت و محیط رقابتی اش تعریف میکند. بر اساس دیدگاه پورتر، هر بنگاه مجموعهای از فعالیتهاست و بنگاه این فعالیتها را برای طرّاحی، تولید، بازاریابی، تحویل و پشتیبانی محصول انجام میدهد. نمایشگر۳-۲، زنجیرهی ارزش پورتر را نشان میدهد. پورتر مدل زنجیرهی ارزش را به عنوان ابزاری برای تحلیل اینکه کدام فعالیتها بر مزیت رقابتی مؤثرند، توسعه داد. (پورتر، ۱۹۸۵)
نمایشگر۷-۲

زیر ساخت بنگاه
مدیریت منابع انسانی
توسعهی تکنولوژی
تدارکات
خدمات بازاریابی و فروش سازماندهی برون سازمان عملکرد سازماندهی درون سازنان